Navazující magistři

Studium magisterského studijního programu Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy poskytuje absolventovi plnou aprobaci pro výuku předmětu Občanská výchova na druhém stupni základní školy a předmětů Základy společenských věd, Společenské vědy, Občanská výchova a Občanská nauka na všech typech středních škol. Cílem studijního programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – základy společenských věd je poskytnout absolventovi vzdělání ve společenských vědách s důrazem na jejich interdisciplinární provázanost a jejich vztah k problematice současného světa. Studijní program respektuje vyváženost kognitivní, metodické a výchovné stránky vzdělávání a studující učí pracovat s rozdílnými předpoklady a východisky, jež jednotlivé společenské vědy skýtají pro porozumění člověka a současné společnosti. Studijní program zrcadlí tematickou strukturu odpovídajících vzdělávacích oblastí. Vedle odborných znalostí vybavuje absolventa odbornými dovednostmi a způsobilostmi v pedagogické práci, komunikaci, argumentaci a v systematickém a kritickém postoji k výzvám současného svět. Specifikem tohoto studijního programu je interdisciplinarita a jeho orientace na problémy současného světa, vzdělání v oblasti soudobých směrů vyučování a v praktickém osvojení efektivních didaktických metod práce s interdisciplinárním provázáním se sociálními vědami a filosofie.

Jedinečnost vzdělávacího programu spatřujeme v důrazu na obě základní složky učitelské přípravy a jejich provázanost (obor a oborová didaktika) ve spojení s učitelskou propedeutikou (pedagogika, psychologie, speciální pedagogika). V učitelských programech na Pedagogické fakultě UK je kladen velký důraz na reflektivní přístupy v nabývání profesních kompetencí s cílem diferencovat metody a vzdělávací prostředky, individualizovat a diferencovat přístupy k žákům, včetně důrazu na formativní hodnocení žáků.

Průvodce studiem

Garant: Doc. Naděžda Pelcová

Do Karolínky, kde jsou plné plány, se dostanete tudy

1. Ročník

Didaktika ZŠ I

Filosofie výchovy

Hospodářská politika

Didaktika ZŠ II

Souvislá praxe na ZŠ s reflexí (OV)

 

Výběrové moduly

 

Tučně = povinné předměty

Netučně = nepovinné předměty

2. ročník

Didaktika SŠ I

Souvislá praxe na SŠ s reflexí (ZSV)

Regionální historie I

Globální problémy společnosti I

Didaktika SŠ II

Regionální historie II

Globální problémy společnosti II

Výběrové moduly

Oborová praxe

Veškeré informace o oborové praxi na ZŠ naleznete zde
Veškeré informace o oborové praxi na SŠ naleznete zde

Státní závěrečné zkoušky

Základní informace

1. Písemná část zkoušky: Součástí zkoušky je napsání a obhájení diplomové práce podle zadání, které student s vedoucím práce vypracuje nejpozději na počátku druhého ročníku studia.

 

2. Ústní část zkoušky
Je komisionální a má dvě části, první část je teoretická a znalostní, druhá část je prakticko-didaktická.

2.1 Teoretická část:

a) Studenti předkládají komisi seznam prostudované literatury strukturovaný podle tematických okruhů. (Seznam literatury musí obsahovat nejméně 20 titulů ze seznamu doporučené literatury, z toho 15 filosofických nebo etických. Seznam literatury neobsahuje povinnou literaturu, její znalost se předpokládá.) Literaturou uvedenou k jednotlivým okruhům studenti vymezují rámec vlastního uchopení problematiky.

b) Před zkouškou si studenti vytáhnou jeden tematický okruh z uvedených 15. Zkoušející na základě vylosovaného okruhu upřesní znění otázky. Otázky jsou specifikovány s přihlédnutím k prostudované literatuře.

c) Studenti konají SZZk z filosofie a z jedné ze společenských věd.

2.2 Prakticko-didaktická část:

a) Studenti prezentují a obhajují svoji koncepci vyučovacího celku odvozeného z RVP a prokazují svoji znalost oborové didaktiky. Tematický okruh zadává zkoušející v návaznosti na teoretickou část zkoušky. Studentům je doporučeno připravit si předem soubor podkladů pro prezentaci jejich koncepce výuky. (Možno v podobě el. prezentace.)

b) Doporučená struktura prezentace:

Úvod: Uvedení tematického okruhu, specifikace dílčího tématu, formulace cílů vyučovací jednotky.

Koncepce a rozfázování: Představení koncepce plánované výuky a rozčlenění výuky do fází, obeznámení s plánovanými metodami a postupy.

Aktivita: Seznámení s jednou klíčovou vzdělávací aktivitou, jež je nezbytná pro naplnění či vyhodnocení naplnění cílů výuky;

Ukázka: Představení didaktického prvku uplatněného při interakci se žáky (obrázek, schéma, část pracovního listu, komentovaný odkaz na video apod.)

Evaluace: Návrh evaluace žáků a návrh možností zhodnocení proběhlé výuky.

Zdroje: Uvedení použitých zdrojů při koncipování výuky a seznámení s relevantními odbornými a metodickými oporami.

Soubor tematických okruhů teoretické a prakticko-didaktické části naleznete zde

Diplomová práce

Témata pro letošní rok zde

Zadávání práce:

Práci si zadávají studenti podle harmonogramu akademického roku, obvykle do prosince. Vybírají z návrhů témat, které vypisuje katedra, popřípadě mohou přijít s tématem vlastním po dohodě s vedoucím práce a schválení tohoto tématu vedoucí katedry. Po domluvě s vedoucím práce připravují anotaci a seznam základní literatury. Spolu s vedoucím práce zadají potřebné údaje do SISu.

Struktura a rozsah práce:

 1. Titulní list se všemi náležitými údaji – název univerzity, fakulty, název práce, jméno a příjmení autora práce, jméno a příjmení vedoucího práce, datum a místo odevzdání
  2. Prohlášení o samostatném vypracování práce
  3. Abstrakt česky
  4. Abstrakt anglicky
  5. Obsah s uvedením stránek
  6. Vlastní text
  7. Seznam použité literatury se všemi bibliografickými údaji včetně ISBN
  8. Případné přílohy

Rozsah práce:

60 normostran.

Pokyny pro vypracovávání práce:

Student vypracovává práci samostatně, nepřípustná je jakákoli podoba plagiátu. V průběhu přípravy práce autor spolupracuje se svým vedoucím práce a pravidelně výsledky konzultuje. Četnost konzultací určuje vedoucí práce. Dbá nejen na odbornou, ale i jazykovou úroveň práce. Autor vychází z pramenů a sekundární literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury a cituje z ní důsledně podle citační normy.

Forma odevzdání práce:

Elektronickou podobu práce nahraje studující do SISu v termínu odevzdání, který je stanoven harmonogramem akademického roku na fakultě. Jeden výtisk v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora následně do 7 kalendářních dnů odevzdá na katedru, popř. do podatelny s označením katedry, na kterou je určena.