Studium rozšiřující aprobaci

Katedra občanské výchovy a filozofie realizuje pro zájemce rozšiřující jednooborové dvouleté kombinované studium občanské výchovy a základů společenských věd. Toto studium je určeno pro učitele, kteří si chtějí rozšířit svojí aprobaci o další vyučovací předmět.

Předpokladem pro toto studium je dokončené magisterské studium učitelství pro příslušný stupeň, popř. druh školy a úspěšné absolvování výběrového řízení na základě předložených osobních materiálů a dokladů o ukončeném vzdělání. Jedná se o placené studium.

Školné pro studenty nastupující v ak. r. 2024-2025 činí 14 000 Kč za jeden rok.

Studium je organizováno formou blokových soustředění.

Základní charakteristika

Obsahem studia je systematický výklad obecně teoretických a metodologických principů filosofie, etiky  a  jednotlivých společenských věd – ekonomie, sociologie, politologie, práva, antropologie a regionální historie. Výběr klíčových problémů společenských věd je proveden s ohledem na potřeby přípravy učitelů občanské výchovy na základních školách a základů společenských věd na školách středních.

Vybrané společenskovědní problémy jsou systematicky utříděny a tvoří vzájemně propojený celek. Jednotícím prvkem je filosofický a etický rozměr společenskovědního bádání. Studenti si neosvojují disparátní znalosti z jednotlivých oborů, ale učí se pracovat s diferencovanými přístupy, jež skýtají jednotlivé společenské vědy. Důraz je kladen na interdisciplinární pohled na sledované společenské problémy. Významnou součástí studia je oborová didaktika – didaktika občanské výchovy pro základní školy a základů společenských věd pro střední školy. Výuka je rozdělena do studijních předmětů, které jsou logicky uspořádány do uceleného studijního programu.

Toto studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Jeho absolvent je plně aprobován pro výuku občanské výchovy a základů společenských věd na základních školách a na všech typech a druzích středních škol.

Potřebujete poradit?

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

E-mail: zbynek.zicha@pedf.cuni.cz