Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouška se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce.

Požadavky na rigorózní práci

1.

Žadatel o rigorózní řízení může požádat o uznání diplomové práce jako práce rigorózní. Pravděpodobnost komisionálního uznání se zvyšuje tam, kde diplomová práce je klasifikována výborně a v závěrech její obhajoby je doporučení k přijetí jako práce rigorózní. Diplomová práce, která je uznána jako rigorózní již není předmětem obhajoby.

2.

Žadatel předkládá samostatnou rigorózní práci. Předpokladem je přijetí tématu komisí. Nemají příliš naději na přijetí práce ryze aplikační. I v pracích, kde těžiště leží v interpretaci empirických dat (např. práce sociologické, ekonomické apod.) očekává komise teoretické zakotvení a schopnost teoretického výkladu. Práce je posouzena nejméně 2 oponenty, z toho jedním z Katedry občanské výchovy a filozofie (dále jen KOVF). Práce je uchazečem obhajována před rigorózní komisí. Předpokládá se rovněž, že uchazeč je schopen uvést a argumentovat možnosti aplikace tématu práce ve výchovně vzdělávacím procesu.

Uznání diplomové práce jako rigorózní nebo úspěšné obhájení rigorózní práce je předpokladem pro připuštění k ústní části zkoušky.

Ústní zkouška

Ústní zkouška probíhá  komisionálně, a to z předmětů:

  1. filosofie, dějiny filosofie a filosofie výchovy (požadavky formuluje KOVF)
  2. základy společenských věd (požadavky formuluje KOVF)
  3. pedagogická a školní psychologie (požadavky formuluje Katedra psychologie)

Tematické okruhy rigorózní zkoušky naleznete zde.

OPAKOVÁNÍ STÁTNÍ RIGORÓZNÍ ZKOUŠKY. V případě neúspěšnosti v kterékoliv ze dvou částí státní rigorózní zkoušky se opakuje celá zkouška (lze ji opakovat pouze jednou). Obhájenou rigorózní práci je možné při opakovaném rigorózním řízení uznat.