Tématické okruhy rigorózní zkoušky z

Filosofie, dějin filosofie a filosofie výchovy

1. Základní filosofické otázky (ontologie, gnoseologie, etika a filosofická antropologie)

2. Problém celku v tradici evropského myšlení

3. Politická a sociální filosofie, filosofie mysli a filosofie jazyka

4. Hlavní směry západního myšlení I: antika a středověk

5. Hlavní směry západního myšlení II: novověká a moderní filosofie

6. Současná filosofie v globálním světě

7. Archetypy výchovy: antika, středověk, novověk, moderní doba

8. Filosofie výchovy v současném světě (postmoderní výchova, kritická pedagogika a další směry)

9. Hlavní otázky současné výchovy: multikulturalismus, genderové identity, umělá inteligence, ekologie, sociální nerovnosti

10. Kritické analýzy současných konceptů výchovy

Tematické okruhy rigorózní zkoušky ze

Základů společenských věd I. a II.

I. Socioekonomické a kulturní dimenze současné společnosti

 1. Charakteristiky současné společnosti: dimenze kulturní, politická a socioekonomická
 2. Kulturní dimenze: modernismus, postmodernismus a hybridní kultura
 3. Socioekonomická dimenze: sociální stát, neoliberalismus a globální procesy
 4. Sociální struktura společnosti I: sociální nerovnosti, instituce
 5. Sociální struktura společnosti II: sociální vrstvy a třídy, role jedince v sociální skupině
 6. Sociální fenomény: rodina, práce a společnost
 7. Média: vliv médií ve společnosti a politice
 8. Tržní ekonomika, trh práce a alternativní uspořádání.
 9. Klimatická krize a sociální vědy

II. Politologicko-právní dimenze současné společnosti

 1. Demokracie, liberalismus a občanská společnost: jejich vymezení, historie a současnost
 2. Klíčová politická témata I.: kolonialismus, fašismus, socialismus, globalizace
 3. Klíčová politická témata II.: multikulturalismus a národní identita, lidská a občanská práva, populismus, alternativní systémy
 4. Hodnotová orientace člověka v současné společnosti: postmoderní relativismus, fundamentalismus, filosofický postoj
 5. Média: vliv médií ve společnosti a politice
 6. Právo a občan: smysl práva, právo a morálka
 7. Právní řád ČR, principy právní ochrany
 8. Pracovně právní vztahy
 9. Podstata a význam EU: proces integrace, orgány a instituce EU