Tématické okruhy rigorózní zkoušky

Filosofie

1. Dějiny filosofie:
1.1. Presokratici
1.2. Sofisté, Sokratés, Platón, Aristotelés
1.3. Helenismus
1.4. Synkretické myšlenkové směry na sklonku antiky a počátky křesťanství
1.5. Filosofie vrcholného středověku
1.6. Metafyziky 17. a 18. století
1.7. I. Kant a německá klasická filosofie
1.8. Poklasický iracionalismus a scientismus
1.9. Hlavní filosofické směry 20.století
2. Hlavní problémy řešené filosofií:
2.1. Předmět filosofie. Vztah filosofie, mytologie, vědy a umění
2.2. Problém celku v tradici evropského myšlení (Fyzis, Kosmos, Logos).
2.3. Základní témata ontologie – bytí a jsoucí, pohyb, prostor a čas, skutečnost a zdání
2.4. Základní problémy gnoseologie: vědění, poznání, mysl, pravda, zkušenost, metody poznání, poznávací skepse
2.5. Filosofie a náboženství. Vztah rozumu a víry. Vliv sekularizace na filosofické myšlení.
3. Filosofie jazyka
4. Filosofie člověka
5. Filosofie dějin

Etika

1. Svědomí a mravní konflikty
2. Morální princip a svoboda vůle
3. Problémy mravních norem
4. Problémy sociální etiky
5. Etika učitelské profese

Sociologie

1. Sociologický přístup k společenským jevům a procesům, metody a funkce
2. Hlavní společenské problémy
2.1 společnost a příroda (přírodní faktory ovlivňující život společnosti, demografické problémy, sociální ekologie)
2.2 kultura, společnost (zvl. problémy masové kultury)
2.3 sociologické pojetí osobnosti a životních drah (zvl.problémy mládeže, generací, rodiny, gender)
2.4 problémy společenské nerovnosti (stratifikace a mobility; chudoby a nezaměstnanosti; nerovnosti v přístupu ke vzdělání)
2.5 národnostní, mezietnické a rasové vztahy
2.6 problémy společenského vývoje, modernizace a globalizace
2.7 sociální deviace

Politologie

1. Pojetí politiky a politických systémů v pohledu společenských věd (politologie,  filosofie, sociologie politiky, teorie státu a práva)
2. Demokracie – vývoj pojetí, principy, mechanismy. Aktuální problémy rozvoje demokracie
3. Politická moc. Legalita a legitimita moci. Státní moc a její dělba
4. Politická hnutí a politické strany – místo, úloha a funkce v politice. Klasifikace politických stran. Vývoj  stranického systému v  našich zemích od listopadu 1989 a  jeho perspektivy
5. Volby a volební systémy, jejich změny a diskuse o nich. Podmínky  a principy  demokratických voleb
6. Vývoj politických ideologií (liberalismus, konzervatismus, socialismus, komunismus, fašismus a nacismus, rasismus příp. anarchismus, feminismus.)
7. Právní stát – podstata, principy, současné trendy.  Výchova k ústavnosti

Ekonomie

1. Tržní ekonomika a hlavní principy jejího fungování. Transformace ekonomiky ČR v tržní hospodářství, podstata, cíle, průběh a výsledky
2. Světové hospodářství, podstata, vývoj, struktura, klíčové problémy. Postavení ČR ve světové ekonomice
3. Integrační procesy, podstata, cíle, formy, výsledky. Členství ČR v mezinárodních ekonomických integračních   seskupeních a mezinárodních organizacích
4. Nezaměstnanost, podstata, příčiny, formy a důsledky. Hodnocení vývoje nezaměstnanosti v zemích OECD a zvláště v ČR
5. Inflace, podstata, příčiny, formy a důsledky.  Hodnocení vývoje inflace v zemích OECD a zvláště v ČR
6. Cenné papíry, podstata a formy. Burza. Organizovaný a neorganizovaný trh s cennými papíry. Burza cenných papírů Praha. RM Systém
7. Hospodářská politika, podstata, subjekty, cíle, nástroje, formy a účinnost
8. Cíle a výsledky hospodářské politiky ČR

Historická vlastivěda

1. Předmět a obsah historické vlastivědy, vymezení pojmu „region“
2. Slavnosti v průběhu ročního cyklu (rok přírodní, církevní, folklórní, občanský)
3. Slavnosti rodinné a životní
4. Pomocné vědy historické (přehled jednotlivých disciplín, základní pojmy)
5. Základní etapy národních dějin (včetně vývoje české kultury)
6. Základní přehled o kultech a náboženství na českém území

 

Filosofie výchovy

1. Výchova a vzdělání, vzdělanost a kvalifikace (pojmová analýza). Výchova jako vztah člověka ke světu, ke společnosti a k sobě samému.
2. Antropologické předpoklady výchovy.
3. Archetypy výchovy. Paideia, educatio, emendatio, instrumentální výchova.
4. Dilemata a antinomie moderní výchovy.
5. Výchova v krizi a výchova jako východisko z krize.
6. Výchova v době postmoderní.
7. Autorita a odpovědnost ve výchově.
8. Kritická analýza současných konceptů výchovy.