Bakaláři od roku 2021

Studium bakalářského studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je koncipováno primárně jako studium poskytující široké všeobecné vzdělání ve společenských (a některých humanitních) vědách: sociologii, politologii, teorii práva, sociální, kulturní a lingvistické antropologii, religionistice, psychologii a ekonomii, jakož i ve filozofii a etice.

Průvodce studiem

Garant: Michaela Dvořáková, Ph.D.

Studijní plán maior

Studijní plán minor 

 

1. ročník

Úvod do studia ZSV
Sociální a kulturní antropologie pro ZSV
Ekonomie pro ZSV
Psychologie pro ZSV
Dějiny filosofie
Sociologie pro ZSV

Tučně = povinné předměty

Netučně= povinně-volitelné předměty

2. ročník

Politologie pro ZSV
Filosofie pro ZSV
Právo pro ZSV
Etika pro ZSV

Oborová didaktika
Oborová praxe s reflexí

Současné problémy demokracie
Antropologie rodiny
Dějiny politických stran

3. ročník

Globalizace a mezinárodní vztahy

Oborová didaktika 2

Sociologie výchovy a vzdělávání
Sociální a politická filosofie
Environmentální etika
Evropská myšlenková tradice
Současná filosofie
Světová náboženství

Státní zkoušky

Informace k bakalářské zkoušce:

Zde.

Bakalářská práce

Témata pro letošní rok:

Zde.

 

 

Zadávání práce:

Práci si zadávají studenti podle harmonogramu akademického roku, obvykle do prosince. Vybírají z návrhů témat, které vypisuje katedra, popřípadě mohou přijít s tématem vlastním po dohodě s vedoucím práce a schválení tohoto tématu vedoucí katedry. Po domluvě s vedoucím práce připravují anotaci a seznam základní literatury. Spolu s vedoucím práce zadají potřebné údaje do SISu.

Struktura a rozsah práce:

 1. Titulní list se všemi náležitými údaji – název univerzity, fakulty, název práce, jméno a příjmení autora práce, jméno a příjmení vedoucího práce, datum a místo odevzdání
  2. Prohlášení o samostatném vypracování práce
  3. Abstrakt česky
  4. Abstrakt anglicky
  5. Obsah s uvedením stránek
  6. Vlastní text
  7. Seznam použité literatury se všemi bibliografickými údaji včetně ISBN
  8. Případné přílohy

Rozsah práce:

40 normostran.

Pokyny pro vypracovávání práce:

Student vypracovává práci samostatně, nepřípustná je jakákoli podoba plagiátu. V průběhu přípravy práce autor spolupracuje se svým vedoucím práce a pravidelně výsledky konzultuje. Četnost konzultací určuje vedoucí práce. Dbá nejen na odbornou, ale i jazykovou úroveň práce. Autor vychází z pramenů a sekundární literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury a cituje z ní důsledně podle citační normy.

Forma odevzdání práce:

Elektronickou podobu práce nahraje studující do SISu v termínu odevzdání, který je stanoven harmonogramem akademického roku na fakultě. Jeden výtisk v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora následně do 7 kalendářních dnů odevzdá na katedru, popř. do podatelny s označením katedry, na kterou je určena.