Témata bakalářských prací pro akademický rok 2022/23

Po konzultaci s vedoucím práce lze téma pozměnit či zpřesnit tak, aby vyhovovalo studujícímu, který o něj projeví zájem.

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

 • Komparace pojetí vybraného tématu Ov nebo ZSV v českých a zahraničních kurikulárních dokumentech

Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

 • Evropské osvícenství, romantismus a moderna (Rousseau, Kant, Nietzsche, Marx, Freud)
 • Pojem subjektu, rozumu, víry v evropském myšlení
 • Kritická teorie, postmoderní myšlení
 • Myslet revoluce (interpretace husitství, francouzské revoluce, říjnové revoluce aj.)

PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

 • Genderové vzorce ve výuce ZSV
 • Učitelské postupy podporující zapojení žáků při výuce ZSV
 • Migrace do České republiky z muslimských zemí
 • Etnicita a nacionalismus
 • Konverze k islámu

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.

 • Vybrané téma kritická teorie třetí generace (Honneth, Fraser, McCarthy)
 • Sociologie globalizace
 • Sociologie politiky
 • Sociální teorie
 • Obsahová analýza tisku v oblasti rasismu či genderu

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

 • Čas a dějiny ve filosofické reflexi
 • Význam hry pro život a poznání
 • Mýtus ve filosofické reflexi
 • Význam domova v životě člověka
 • K problematice svobody ve filosofii 20. století

Mgr. David Rybák, Ph.D.

 • Platón – témata podle vlastního zájmu a relevance
 • Augustinus Aurelius – teologie milosti; problematika výchovy
 • Descartova metafyzika
 • Čeští hegeliáni (podle vlastního výběru: Augustin Smetana, Ignác Jan Hanuš, Karel Sabina
 • Vybrané motivy a pojmy evropské tradice v jejích vnitřních proměnách: svět, idea, teorie, vzdělávání a  výchova, lidství, svoboda podle vlastního zájmu a relevance
 • Vybrané téma z religionistiky (z okruhu judaismu, křesťanství a islámu) podle vlastního zájmu a relevance

Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

Po konzultaci s vedoucím práce lze námět pozměnit či zpřesnit tak, aby vyhovoval studujícímu, který o něj projeví zájem. V některých případech a po výslovném souhlasu školitele lze magisterské téma pojmout i jako bakalářskou práci a naopak.

 • Ekonomický gigant, geopolitický trpaslík? EU jako globální hráč
 • Generační propast ve veřejném prostoru: Co mladé lidi zajímá hodně a politiky málo
 • Patří mobil do školy? Porovnání českých a zahraničních zkušeností (Poznámka: Autor/ka práce by měla umět (stačí jen na pracovní úrovni) číst buď německy, nebo francouzsky, tak aby rozuměl(a) zahraniční literatuře k tématu.
 • Média a sociální vědomí: role médií při utváření současné sociality

PhDr. Josef Stracený, CSc.

 • Veřejná správa a samospráva – vývoj, stav, poslání
 • Srovnání Platónových spisů „Ústavy“ a „Zákonů“
 • Srovnání Platonových politických spisů a Aristelovy Politiky
 • Vývoj konkrétní politické strany nebo hnutí v ČR – možné i v jiném státě (dle studijní kombinace) možnost volby časového úseku

 Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal

 • Právní postavení a působnost České školní inspekce
 • Právní normy jako nástroj regulace společnosti

PhDr. Milena Tichá, CSc.

 • Nezaměstnanost a její důsledky ve vybraném regionu
 • Konkurence a její projevy na trhu v ČR
 • Banky a jejich služby obyvatelstvu
 • Vybrané finanční produkty a možnosti a meze jejich užití
 • Hospodářský cyklus a současný svět

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

 • Idea univerzity a humanitní vzdělávání
 • Člověk, myšlení a řeč
 • Člověk, vzdělávání a technika
 • Teoretické předpoklady výchovy v myšlení českých myslitelů (např. Masaryk, Patočka, Palouš)
 • Filosofická reflexe vybraných pedagogických přístupů