Bakaláři do roku 2021

Studium bakalářského studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je koncipováno primárně jako studium poskytující široké všeobecné vzdělání ve společenských (a některých humanitních) vědách: sociologii, politologii, teorii práva, sociální, kulturní a lingvistické antropologii, religionistice, psychologii a ekonomii, jakož i ve filozofii a etice.

Průvodce studiem

Garant: doc. Naděžda Pelcová

Do Karolínky, kde jsou plné plány se dostanete tudy

1. ročník

Úvod do společenských věd I.

Regionální historie I., II.

Ekonomie I., II.

Právo I., II.

Tučně = povinné předměty

Netučně = povinně-volitelné

předměty

2. ročník

Filozofie I., II.

Etika I., II.

Sociologie I., II.

Povinně volitelný modul Filosofie – metodologický základ

Povinně volitelný modul Aplikovaná etika

3. ročník

Logika

Antropologie (kulturní a sociální)

Politologie

Religionistika

 

Povinně volitelný modul filosoficko-religionistický

Povinně volitelný modul eticko-antropologický

Povinně volitelný modul ekonomicko-regionalistický

Povinně volitelný modul sociologicko-politicky-právní

Státní závěrečné zkoušky

Písemná část zkoušky

Součástí zkoušky je napsání a obhájení bakalářské práce podle zadání, které student s vedoucím práce vypracuje ve druhém ročníku studia.

Ústní část zkoušky

 1. Je komisionální.
 2. Student/ka je povinen/povinna předložit komisi seznam prostudované literatury v rozsahu 20 titulů, z toho 15 z filosofie a etiky.
 3. Před zkouškou si student/ka vytáhne tři čísla, jež označují tematické okruhy. Zkoušející na základě vylosovaných okruhů specifikují otázky. Otázky jsou specifikovány s přihlédnutím k prostudované literatuře a absolvovaným volitelným kurzům.
 4. Student/ka odpovídá na tři otázky, z nichž první je ze skupiny filosofie, etika, logika a religionistika (A), druhá ze skupiny sociologie, antropologie a regionální historie (B) a třetí ze skupiny ekonomie, politologie a právo (C) – viz okruhy bakalářských zkoušek

 

Bakalářská práce

Témata pro letošní rok zde

 

Zadávání práce:

Práci si zadávají studenti podle harmonogramu akademického roku, obvykle do prosince. Vybírají z návrhů témat, které vypisuje katedra, popřípadě mohou přijít s tématem vlastním po dohodě s vedoucím práce a schválení tohoto tématu vedoucí katedry. Po domluvě s vedoucím práce připravují anotaci a seznam základní literatury. Spolu s vedoucím práce zadají potřebné údaje do SISu.

Struktura a rozsah práce:

 1. Titulní list se všemi náležitými údaji – název univerzity, fakulty, název práce, jméno a příjmení autora práce, jméno a příjmení vedoucího práce, datum a místo odevzdání
  2. Prohlášení o samostatném vypracování práce
  3. Abstrakt česky
  4. Abstrakt anglicky
  5. Obsah s uvedením stránek
  6. Vlastní text
  7. Seznam použité literatury se všemi bibliografickými údaji včetně ISBN
  8. Případné přílohy

Rozsah práce:

40 normostran.

Pokyny pro vypracovávání práce:

Student vypracovává práci samostatně, nepřípustná je jakákoli podoba plagiátu. V průběhu přípravy práce autor spolupracuje se svým vedoucím práce a pravidelně výsledky konzultuje. Četnost konzultací určuje vedoucí práce. Dbá nejen na odbornou, ale i jazykovou úroveň práce. Autor vychází z pramenů a sekundární literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury a cituje z ní důsledně podle citační normy.

Forma odevzdání práce:

Elektronickou podobu práce nahraje studující do SISu v termínu odevzdání, který je stanoven harmonogramem akademického roku na fakultě. Jeden výtisk v kroužkové vazbě se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora následně do 7 kalendářních dnů odevzdá na katedru, popř. do podatelny s označením katedry, na kterou je určena.