Státní závěrečné zkoušky z oboru základy společenských věd

Bakalářské studium

(Platné od ak. r. 2019 – 2020)

 

Soubory tematických okruhů (včetně literatury)

 

A: Filosofie, etika, logika, religionistika A1-A15

1. Filosofie (systematická)

A 1. Základní charakteristiky filosofie

● Paradigmata a jejich charakteristiky.

● Definice filosofie a jejich vysvětlení.

● Proměny filosofie s koncem metafyziky.

A 2. Bytí a bytné charakteristiky (ontologie a metafyzika)

● Bytí a jsoucí.

● Esence a existence.

● Pohyb, prostor a čas.

A 3. Problematika poznání (noetika)

● Pravda.

● Podoby skepse.

● Empirismus a racionalismus.

A 4. Problematika člověka (filosofická antropologie)

● Antika (zoon logon echon, zoon politikon).

● Středověk (imago Dei).

● Novověké pojetí člověka (ego cogito).

● Moderní a postmoderní koncepce.

A 5. Zakotvenost a transcendence

● Příroda a tělesnost.

● Duše a duch.

● Bůh a důkazy boží existence.

A 6. Filosofie provádějící

● Filosofie vědy a jazyka.

● Filosofie umění a náboženství.

● Filosofie práva a politická filosofie.

Literatura

Povinná literatura:

Benyovszky, Ladislav a kol. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.

Anzenbacher, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010.

Doporučená literatura:

Bacon, Francis. Nové organon. Praha: Svoboda, 1990.

Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2010.

Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992.

Kant, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda, 1992.

Nietzsche, Friedrich. Radostná věda. Praha: Aurora, 2001.

Nietzsche, Friedrich. Zrození tragédie, čili, Hellénství a pesimismus. Praha: Vyšehrad, 2014.

Patočka, Jan. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. I, Stati z let 1929-1952. Praha: OIKOYMENH, 1996.

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál 2010.

Platón. Faidros. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2000.

Platón. Theaitétos. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2007.

PLATÓN. Ústava. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2014.

 

2. Dějiny etiky a filosofie

A 7. Antická filosofie a etika

● Presokratici.

● Sokrates, Platón, Aristotelés.

● Helenistická filosofie a etika.

A 8. Středověká a renesanční filosofie a etika

● Patristika.

● Scholastika.

● Renesance.

A 9. Metafyziky a etika 17. a 18. století

● Racionalismus.

● Empirismus.

● Encyklopedisté.

A 10. Německá klasická filosofie a její rozpad

● I. Kant.

● J. G. Fichte, G. W. F. Hegel, L. Feuerbach.

● K. Marx, A. Schopenhauer, F. Nietzsche.

A 11. Filosofie a etiky 20. století

● Pozitivismus, novopozitivismus a analytická filosofie.

● Existencialismus, fenomenologie, hermeneutika.

● Marxismus, kritická a postmoderní teorie.

A 12. Česká filosofie

● Výchova a vzdělávání v reflexi českých myslitelů (J. A. Komenský, J. Patočka, R. Palouš aj.)

● Společenská a politická situace v reflexi českých myslitelů (např. Masaryk, Rádl, Patočka, Kosík, Kohák, Bělohradský)

● Čeští myslitelé a významné filosofické směry (např. marxismus, fenomenologie, existencialismus)

Literatura

Povinná literatura:

Höffding, Harald a Král, Josef. Přehledné dějiny filosofie. Praha: Česká grafická Unie, 1946.

Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001.

Doporučená literatura:

Aristotelés. Etika Níkomachova. Překlad Antonín Kříž. Praha: P. Rezek, 1996.

AUGUSTIN, Vyznání. Praha: Kalich 2012.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Úvod k dějinám filosofie. Praha: Rovnost, 1952.

Kant, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda, 1996.

Locke, John. Esej o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1984. 407 s.

Platón. Gorgias. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2000.

Platón. Sofistés. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2009.

Sartre, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004.

Wittgenstein, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998.

Zouhar, Jan. Dějiny českého filozofického myšlení do roku 1968: stručný přehled. Vyd. 1. [Brno]: Academicus, 2008. 

3. Logika a religionistika

A 13. Charakteristika logických systémů

● Subjekt-predikátové výroky, jejich členění a třídění, zobrazení výroku diagramem.

● Moderní výroková logika (jazyk, správně utvořená formule, usuzovací pravidla).

● Moderní predikátová logika (jazyk, správně utvořená formule, usuzovací pravidla).

A 14. Religionistika

● Charakteristika metodického rámce a předmětu religionistiky; hlavní představitelé

● Předpoklady vzniku religionistiky uvnitř evropské tradice

● Problematičnost, různé významy a původ pojmu „náboženství“ v evropské tradici

A 15. Náboženství knihy

● Podstatné charakteristiky a srovnání judaismu, křesťanství a islámu

● Hlavní křesťanské konfese a jejich rozdíly (katolíci, pravoslavní, protestanté)

● Význam náboženství knihy pro evropskou tradici (pojetí světa, člověka, času, prostoru, vzdělání a výchovy, metafyzika).

Literatura

Povinná literatura:

Anzenbacher, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010.

HELLER, Jan a Milan MRÁZEK. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. 2. rev. vyd. Praha: Kalich, 2004. 316 s. ISBN 80-7017-721-7.

Doporučená literatura:

Jauris, Miroslav a Zastávka, Zdeněk. Základy neformální logiky: učební text pro střední školy. 1. vyd. Praha: S & M, 1992.

 

B: Sociologie, antropologie a regionální historie (B1-B15)

1. Sociologie

B 1. Klasikové sociologie

● Karel Marx.

● Max Weber.

● Emile Durkheim.

B 2. Hlavní paradigmata sociologického myšlení 20. století

● Funkcionalismus.

● Konfliktualismus.

● Interpretativní paradigma.

B 3. Problémy soudobé společnosti

● Třídy, vrstvy a sociální mobilita.

● Globalizovaná, postmoderní a postindustriální společnost.

● Pohlaví a gender v sociologii.

B 4. Sociologie a generace rodiny

● Pojem dětství, mládí, střední generace a stáří v sociologii.

● Rodina z pohledu sociologických teorií.

● Proměny rodiny v 19. a 20. století.

B 5. Oborové sociologie

● Sociologie výchovy a vzdělávání.

● Sociologie globalizace.

● Sociální změna.

Literatura

Povinná literatura:

HAVLÍK, RADOMÍR. Úvod do sociologie. 6. přepracované vydání, Karolinum, Praha 2015.

Keller, Jan. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012.

Petrusek, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

Doporučená literatura:

KELLER, Jan Teorie modernizace. Praha: SLON 2007.

 

2. Antropologie

B 6. Kultura v různých pojetí antropologie

 • Co je to antropologie? Předmět studia antropologie
 • Společnost, kultura a jejich podíl, na lidství
 • Stručné dějiny antropologie

B 7. Sociální fenomény a procesy

 • Sociální osoba, statusy a role
 • Sociální struktura a sociální systém
 • Společenská hierarchie

B 8. Metody výzkumu a antropologická epistemologie

 • Terénní výzkum a jeho interpretace
 • Metodologický individualismus a kolektivismus
 • Jazyk a způsoby myšlení; psychická jednota lidstva

B 9. Skupinová identita; ideologie a moc

 • Etnicita
 • Politika identity; nacionalismus, menšiny a „my“
 • Média a sociální vědomí

B 10. Rodina a manželství; náboženství a sociální koheze

 • Příbuzenství a původ
 • Manželství a aliance; rodina v době globalizace
 • Náboženství a rituál – víra v lidském životě

Literatura

Povinná literatura:

MURPHY, R. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON 2003.

SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál 2010.

Doporučená literatura:

BUDIL, J. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton 2003.

ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008.

 

3. Regionální historie

B 11. Územní vývoj českých zemí a Československa

● Otázka hranic po vyhlášení Československa.

● Mnichovská dohoda a Vídeňská arbitráž .

● Teritoriální úpravy Československa (po 1945) a České republiky.

B 12. Vývoj měny na území českého státu

● Vznik Československa a Rašínova měnová politika.

● Měnový systém v Československu v letech 1945 – 1953.

● Měnová politika Československa v 70. – 90. letech (od řízeného hospodářství k tržní ekonomice).

B 13. Státní symboly: vývoj a podoba českého znaku a státní vlajky

● Vývoj státního znaku českých zemí.

● Státní vlajka.

● Vývoj státního znaku Československé republiky.

B 14. Národnostní a náboženský vývoj českých zemí

● Národnostní situace v Československu a její důsledky

● Národnostní otázka v Československu po roce 1945.

● Národnostní vývoj v  České republice.

B 15. Ústavní a politický vývoj

● Vývoj volebního práva a volebních systémů v českých zemích.

● Ústavní vývoj Československé republiky (1918 – 1960)

● Unitární stát nebo federace? Proměny státní formy Československa.

Literatura

Povinná literatura:

Čornej, Petr et al. Dějiny zemí Koruny české. I. a II. Praha: Paseka, 2003, ©1993.

Doporučená literatura:

Sedláček, Pavel a Gregorovičová, Eva, ed. Česká panovnická a státní symbolika. Praha: Státní ústřední archiv, 2002.

Schelle, Karel – Tauchen, Jaromír, Vývoj konstitucionalismu v českých zemích, (2 sv,). Praha: Linde, 2013.

MALÍŘ, Jiří – MAREK, Pavel, Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004, (2 sv.), Brno: Doplněk, 2005.

 

C: Ekonomie, politologie a právo (C1-C15)

1. Ekonomie

C 1. Ekonomie jako věda

● Ekonomie – předmět a metody zkoumání.

● Mikro- a makroekonomie. Ekonomické teorie.

● Ekonomie, ekonomika, hospodářská politika.

C 2. Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích, ve střední a východní  Evropě a v ČR

● Ekonomický vývoj ve vyspělých zemích a hlavní kritéria jeho hodnocení.

● Postavení ČR ve světovém hospodářství a možnosti a meze jeho hodnocení.

● Transformace ekonomik střední a východní Evropy a ČR v tržním hospodářství a její výsledky.

C 3. Tržní ekonomika a hlavní principy jejího fungování

● Trh a jeho charakteristika, nabídka, poptávka, cena. Konkurence.

● Podnikání, jeho podstata a formy. Hospodaření s penězi.

● Cenné papíry a burza cenných papírů. Burza cenných papírů Praha.

C 4. Makroekonomie, předmět zkoumání, makroekonomické teorie

● Hospodářské cykly, zaměstnanost a nezaměstnanost, politika zaměstnanosti.

● Peníze, cena, inflace.

● Hospodářská politika, cíle, nástroje formy, účinnost.

C 5. Světová ekonomika a předmět jejího zkoumání

● Světové hospodářství, vznik vývoj, struktura, vyspělé ekonomiky, rozvojové ekonomiky.

● Regionalizace a globalizace světového hospodářství.

● Mezinárodní ekonomická integrace. Integrační procesy ve světě. Evropská integrace. Evropská unie.

Literatura

Povinná literatura:

Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, 1998.

Doporučená literatura:

Klínský, Petr et al. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008.

Cihelková, Eva a kol. Evropská integrace – Evropská unie. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2004.

CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: C. H. Beck 2001.

 

2. Politologie

C 6. Politická moc – základní fenomén politiky a politologie

● Podstata politické moci.

● Legalita a legitimita politické moci.

● Způsoby nabývání moci.

C 7. Dělba státní moci v právním státě

● Principy dělby státní moci.

● Horizontální dělba moci (zákonodárná, výkonná, soudní).

● Vertikální státní moc (územní správa a samospráva).

C 8. Demokracie v moderní společnosti

● Formy a typy demokracie.

● Principy demokracie.

● Aktuální problémy demokracie.

C 9. Politické strany a politická hnutí – jejich místo v soudobých politických systémech

● Politická hnutí a politické strany – jejich podstata a rozdíly.

● Vznik, vývoj a funkce politických stran.

● Klasifikace politických stran.

C 10. Volby a volební systémy

● Podmínky svobodných, demokratických voleb.

● Typy voleb.

● Charakteristika volebních systémů.

Literatura

Povinná literatura:

CABADA, L. a kol. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia 2004.

DAVID, R. Politologie – základy společenských věd. Olomouc: Nakl. Olomouc 1999.

Doporučená literatura:

VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha: Portál 2003.

KOHÁK, E. Průvodce po demokracii. Praha: SLON 1997.

KUNC, J. et al. Demokracie a ústavnost. V Praze: Karolinum, 1999.

 

3. Právo

C 11. Prameny práva

● Základní a subsidiární prameny práva.

● Výhody (nevýhody) pramenů práva preferovaných různými typy právních kultur.

● Hierarchický systém právních předpisů.

C 12. Formy realizace práva

● Právní skutečnosti.

● Interpretace práva.

● Individuální právní akt.

C 13. Právní odpovědnost

● Objektivní a subjektivní právní odpovědnost, speciální druhy odpovědnosti.

● Formy zavinění.

● Okolnosti vylučující protiprávnost.

C 14. Definiční znaky státu a vznik státu

● Způsoby nabytí státního území.

● Občanství ČR.

● Koncepce vysvětlující vznik státu.

C 15. Formy státu

● Formy vlády.

● Lidská práva.

● Učlenění státu.

Literatura

Povinná literatura:

Boguszak, Jiří, Čapek, Jiří a Gerloch, Aleš. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004.

Šíma, Alexander a Suk, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 14. doplněné vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015.

Doporučená literatura:

HOLLÄNDER, P. Právní filosofie. Plzeň: A. Čeněk 2013.

MARŠÁLEK, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium 2008.

VARVAŘOVSKÝ, P. Základy práva: O právu, státě a moci. 1. vydání. Praha : ASPI Publishing 2009.