Státní závěrečné zkoušky z oboru základy společenských věd

Navazující magisterské jednooborové a dvouoborové studium

 

Soubor tematických okruhů teoretické a prakticko-didaktické části

 1. Filosofie a věda

Filosofie: Povaha filosofického tázání a východiska filosofie a vědy.

Ekonomie: Vztah filosofie a ekonomie, ekonomie a etiky.

Sociologie: Vztahy k filosofii a ostatním společenským vědám. Vývoj sociologického myšlení.

Politologie: Vztah filosofie, politické filosofie a politologie. Specifičnost přístupů ke společenské skutečnosti.

Antropologie: Předmět antropologie. Antropologie a sociologie. Etnocentrismus. Dějiny antropologie.

Regionalistika: Územní vývoj zemí Koruny české do roku 1526.

Právo: Pojem práva. Právo jako systém hodnotící a systém hodnocený.

 1. Metodologické základy společenských věd

Filosofie: Vztah mezi filosofií, mýtem, náboženstvím a uměním.

Ekonomie: Vztah ekonomie, ekonomiky, hospodářské politiky a světové ekonomiky.

Sociologie: Sociologický přístup ke společnosti. Sociologický výzkum: otázky a hlavní metody.

Politologie: Vztah politologie k ostatním společenským vědám, zejména k sociologii, historii, ekonomii a státovědě.

Antropologie: Členění antropologie. Metody výzkumu, terénní výzkum a jeho interpretace.

Regionalistika: Územní vývoj Československé republiky.

Právo: Systematika práva, přirozenoprávní a pozitivně-právní koncepce. 

 1. Kultura a tradice evropského myšlení

Filosofie: Reflexe problému celku. Starověký, středověký, novověký, moderní a postmoderní koncept světa.

Ekonomie: Světové hospodářství. Integrační procesy, globalizace a regionalizace. Evropská unie. 

Sociologie: Hlavní sociologické koncepce společnosti.

Politologie: Politické aspekty evropské integrace.

Antropologie: Metodologický individualismus a kolektivismus. Europocentrismus a jeho kritika.

Regionalistika: Vývoj volebního práva na našem území.

Právo: Vznik práva, prameny práva.

 1. Člověk jako kulturní a přírodní bytost – skupinová identita, stereotypy a předsudky

Filosofie: Člověk jako kulturní a přírodní bytost (lidská přirozenost a její podoby). Tělo a tělesnost.

Ekonomie: Trh a tržní selhání. Externality. Ekologická politika.

Sociologie: Příroda, životní prostředí a sociologie. Sociologická teorie a ekologická udržitelnost.

Politologie: Ekologická problematika v programech politických stran. Vznik, vývoj, postavení politických stran. Strany zelených.

Antropologie: Společnost, kultura a jejich podíl na lidství. Gender a věk.

Regionalistika: Vývoj české měny ve starší době (do 18. století).

Právo: Velké právní systémy (právní geografie a právní komparatistika).

 1. Člověk v demokratické a občanské společnosti

Filosofie: Tradiční, moderní a postmoderní pojetí člověka.

Ekonomie: Tržní vztahy, nabídka  a poptávka, cena. Konkurence.

Sociologie: Sociální interakce a každodenní život. Symbolický interakcionismus.

Politologie: Výchova k aktivnímu občanskému postoji.

Antropologie: Etnická a etická perspektiva. Vztah jazyka, etnicity a kultury.

Regionalistika: Vývoj české měny v moderní době (od 18. do 20 století).

Právo: Vytváření právních vztahů jako jedna z forem realizace práva.

 1. Člověk jako bytost společenská – sociální struktura společnosti

Filosofie: Člověk jako občan, ideologie, moc.

Ekonomie: Člověk jako nositel hospodářské politiky. Hospodářská politika.

Sociologie: Sociální stratifikace a třídní přístup. Společenská nerovnost a teoretické přístupy k ní.

Politologie: Politické strany a hnutí a jejich místo a role ve společnosti.

Antropologie: Sociální osoba. Statusy a role. Sociální struktura, systém a síť.

Regionalistika: Podoba a vývoj kalendářních systémů na českém území.

Právo: Vznik státu, definiční znaky státu.

 1. Integrace společnosti – funkce a formy státu

Filosofie: Občanská společnost a právní stát. Otevřená a uzavřená společnost. Tradiční, moderní a postmoderní pojetí obce a společnosti.

Ekonomie: Mezinárodní ekonomická integrace. Mezinárodní ekonomická integrační seskupení v Evropě, Asii a Americe.

Sociologie: Rasa, etnicita a migrace. Sociologie výchovy a vzdělání.

Politologie: Demokracie – typy, formy, mechanismy. Totalitní, a autoritářské systémy.

Antropologie: Příbuzenství a původ. Sociální koheze.

Regionalistika: Vývoj státního znaku a státní vlajky.

Právo: Stát a právo. Koncepce a principy právního státu.

 1. Sociální fenomény, sociální procesy a krize

Filosofie: Současné podoby krize a jejich filosofická reflexe.

Ekonomie: Hospodářské krize. Hospodářský cyklus a jeho průběh. Nezaměstnanost.

Sociologie: Sociálně ekonomická problémovost, chudoba, nezaměstnanost, nerovnost.

Politologie: Politické krize a jejich řešení. Politika jako umění možného.

Antropologie: Politika identity – nacionalismus, menšiny a „my“. Kulturní šok. Hranice mezi jazyky.

Regionalistika: Vývoj stavebních slohů na českém území.

Právo: Právní odpovědnost jako jedna z forem realizace práva.

 1. Hodnoty, právo a spravedlnost

Filosofie: Tradiční, moderní a postmoderní pojetí hodnot; vztah mezi hodnotou a normou.

Ekonomie: Hodnocení jednotlivých zemí, či jejich skupin podle dosavadního ekonomického vývoje, dosažené ekonomické úrovně a ekonomického potenciálu.

Sociologie: Proměny hodnotových orientací. Socializace. Cesta života.

Politologie: Vázanost státu právem. Dělba státní moci.

Antropologie: Normativní a pozitivní pojetí kultury. Jazyk – systém, úzus a ideologie. Standard a variabilita.

Regionalistika: Národnostní vývoj českých zemí (od středověku do 19. století).

Právo: Právo a hodnoty – dobro, čest, morálka. Konflikt práva a morálky.

 1.  Ideologie, dějiny a idea pokroku

Filosofie: Filosofické koncepce dějin; teorie společenského vývoje a idea pokroku.

Ekonomie: Hlavní proudy ekonomického myšlení a  jejich vliv na hospodářskou politiku vyspělých zemí.

Sociologie: Pojetí modernizace. Velká města a městský život. Národní stát a globalizace.

Politologie: Politické ideologie.

Antropologie: Proměny evropské rodiny v průběhu dějin. Synchronní a diachronní perspektiva.

Regionalistika: Národnostní vývoj Československé republiky.

Právo: Demokratické a totalitní formy vlády.

 1.  Mezilidské vztahy – rodina, domov a identita

Filosofie: Domov a bezdomoví. Filosofický koncept identity.

Ekonomie: Rozpočet domácnosti, obecní rozpočet, státní rozpočet. Daně a jejich úloha.

Sociologie: Vývoj a typy rodiny. Funkce rodiny. Krize soudobé rodiny.

Politologie: Obecní samospráva a správa. Komunální politika.

Antropologie: Manželství a aliance. Pojetí rodiny v různých kulturách. Sociální identita.

Regionalistika: Přehled ústavního vývoje na našem území v 19. a 20. století.

Právo:  Právo v objektivním a v subjektivním smyslu.

 1. Komunikace a porozumění

Filosofie: Co je jazyk, řeč a formy komunikace (dialog, monolog, interpretace, porozumění, před-porozumění, vysvětlení, empatie, sympatie, výklad, překlad,  konfrontace, konflikt zájmů, manipulace).

Ekonomie: Ekonomický pojmový aparát. Základní ekonomické kategorie.

Sociologie: Jazyk a řeč jako nástroj společenské diferenciace. Média a sociální vědomí.

Politologie: Masová média a politika.

Antropologie: Jazyk a obraz světa. Jazykový kontakt. Jazyk a sociální stratifikace.

Regionalistika: Státní symboly České republiky (přehled a vývoj).

Právo: Individuální právní akt jako výsledek procesu aplikace práva. Interpretace práva.

 1. Pravda, spravedlnost a lidská práva

Filosofie: Pojetí poznání a pravdy. Relativnost etického hodnocení pravdy. Sókratův etický odkaz.

Ekonomie: Vztah teorie a praxe v ekonomii. Ekonomické teorie a praktická ekonomická činnost – hospodářská politika.

Sociologie: Neutralita ve společenskovědním bádání. Reflexivita a její různá pojetí v sociologii.

Politologie: Etika a politika. Etika politiků? Otázka důvěry (nedůvěry) občanů v politiky, politické strany.

Antropologie: Způsoby myšlení a princip psychické jednoty lidstva. Antropologická reflexivita.

Regionalistika: Náboženský vývoj českých zemí ve středověku.

Právo: Základní lidská práva a svobody – jejich charakter, prameny, garance a ochrana.

 1. Víra v lidském životě

Filosofie: Filosofické pojetí božství, posvátného a důkazy boží existence.

Ekonomie: Neviditelná ruka trhu. Ekonomické teorie a jejich metodologická východiska.

Sociologie: Sekularizace a nová náboženská hnutí.

Politologie: Vývoj vztahu státu a církve.

Antropologie: Náboženství a rituál.

Regionalistika: Náboženský vývoj českých zemí v 18. až 21. století.

Právo: Právní norma – definiční znaky, struktura, působnost.

 1. Globalizace v reflexi společenských věd

Filosofie:Vysvětli klíčové pojmy globalizace, kultura, civilizace a národ.

Ekonomie: Globalizace a regionalizace světového hospodářství.

Sociologie: Dimenze globalizace. Metodologický nacionalismus. Evropská integrace.

Politologie: Politické aspekty globalizace. Politická integrace. Regionalizace, činnost národních a zejména mezinárodních antiglobalizačních hnutí.

Antropologie: Globální, lokální a glokální. Globální osudová společenství. Teorie světového systému.

Regionalistika: Emigrační vlny a české menšiny v zahraničí.

Právo: Učlenění státu, formy státu a faktory ovlivňující mnohotvárnost forem státu.

Literatura:

1. 1      Povinná literatura (základní učebnice a učební texty)

Filosofie a etika

Benyovszky, Ladislav a kol. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007.

Höffding, Harald a Král, Josef. Přehledné dějiny filosofie. Praha: Česká grafická Unie, 1946.

Petříček, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. Praha: Herrmann & synové, 1997.

SEMRÁDOVÁ, Ilona. Inspirativní etické koncepce. Hradec Králové: WAMAK CZ s.r.o. pro nakladatelství Miloše Vognara M&V, 2012. ISBN 978-80-86771-49-6.

Ekonomie

Vlček, Josef a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 9788075521903.

Sociologie

GIDDENS, Anthony; SUTTON, Philip W. (ed.) Sociologie. Praha: Argo 2013.

HAVLÍK, RADOMÍR. Úvod do sociologie. 6. přepracované vydání, Karolinum, Praha 2015.

KELLER, Jan Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství 2005.

Politologie

VODIČKA, K. a CABADA, L. Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha: Portál 2003.

DOČEKALOVÁ, Petra, ŠVEC, Karel a kol. Úvod do politologie. Praha: Grada Publishing 2010.

Antropologie

ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál 2008.

MURPHY, R. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON 2003.

Regionalistika

Hledíková, Zdeňka, Janák, Jan a Dobeš, Jan. Dějiny správy v českých zemích: od počátků státu po současnost. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005.

Právo

Boguszak, Jiří, Čapek, Jiří a Gerloch, Aleš. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004.

Janků, Martin a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. Praha: C. H. Beck, 2013.

1. 2      Doporučená literatura:

ADORNO, Th., W. – Horkheimer, M. Dialektika osvícenství. Praha: OIKOYMENH 2009. (Pojem osvícenství, s. 17-52)

Arendt, Hannah. Krize kultury: (čtyři cvičení v politickém myšlení). Praha: Mladá fronta, 1994.

ARISTOTELES Metafyzika. Praha: Petr Rezek 2003.

Anzenbacher, Arno. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001.

BARŠA, P. Západ a islamismus. Brno 2001.

BAUMAN, Z. Myslet sociologicky. Praha: SLON 1997.

BAUMAN, Z. Globalizace, Důsledky pro člověka. Praha 1999.

Bauman, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. Překlad Miloslav Petrusek. Vyd. 2. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 165 s. Post; sv. 1.

BLÁHA, I. Ethika jako věda. Praha: Atlantis 1991.

BLÁHOVÁ, M. Historická chronologie. Praha 2001.

BLECHA, I. Filosofická čítanka. Olomouc 2000.

Buber, Martin. Já a ty. Praha: Kalich, 2005.

BUDIL, J. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton 2003.

CIHELKOVÁ, E. a kol. Světová ekonomika, regiony a integrace. Praha: C. H. Beck 2001.

CIHELKOVÁ, E. Nový regionalismus. Praha: C. H. Beck 2007.

COULANGES de F. Antická obec. Praha: SOFIS 1998.

DAHL, R. O demokracii. Praha 2001.

Descartes, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2010.

Descartes, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992.

DOROTÍKOVÁ, S.: Filosofické kořeny právního myšlení. Plzeň: Aleš Čeněk 2009.

ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008.

FINK, E. Bytí, pravda, svět. Praha: OIKOYMENH 2006.

Fink, Eugen. Oáza štěstí. Praha: Mladá fronta, 1992.

FOUCAULT, M. Slova a věci. Brno: Computer Press 2007.

GADAMER, H.-G. Problém dějinného vědomí. Praha: Filosofia 1994.

GADAMER, H.-G. Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH 1999.

GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha 1992.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Encyklopedie filozofických věd. Díl 1, Malá logika. Praha: Svoboda, 1992.

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Úvod k dějinám filosofie. Praha: Rovnost, 1952.

HEJDÁNEK, L. Filosofie a víra. Praha: OIKOYMENH 1990.

HELLER, Jan a Milan MRÁZEK. Nástin religionistiky: uvedení do vědy o náboženstvích. 2. rev. vyd. Praha: Kalich, 2004.

Hogenová, Anna. Fenomén domova. Praha: Univerzita Karlova, 2013.

HOGENOVÁ, A., PELCOVÁ, N. (Eds.) Hodnoty ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK 2008.

HOLLÄNDER, P. Právní filosofie. Plzeň: A. Čeněk 2013.

JENÍČEK, V. Globalizace světového hospodářství. Praha: C. H. Beck 2002.

JONAS, H. Princip odpovědnosti. Praha 1997.

Kant, Immanuel. Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH, 2001.

Kant, I. Základy metafyziky mravů. Praha: OIKOYMENH, 2014.

KOHÁK, E. Člověk, dobro a zlo. Praha: Ježek 1993.

KOHÁK, E. Průvodce po demokracii. Praha: SLON 1997.

KOHÁK, E. Zelená svatozář (kapitoly z ekologické etiky). Praha 2000.

Kol. autorů. Člověk v moderních vědách. Praha: FÚ AV ČR 1992.

Kol. autorů. Bolest a naděje. Deset esejů o osobním zrání. Praha: FÚ AV ČR 1992.

KRATOCHVÍL, Z. Filosofie živé přírody. Praha: Hermann 1995.

KRATOCHVÍL, Z. Výchova, zřejmost, vědomí. Praha: Hermann a synové 1995.

KUKLÍK J. a kolektiv, Dějiny československého práva 1945-1989. Praha: Auditorium, 2011.

KUTHAN, Robert, Naděžda PELCOVÁ a Zbyněk ZICHA. Kapitoly z didaktiky filosofie, etiky a společenských věd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018. Studia didactica.

Lévinas, Emmanuel. Etika a nekonečno. Praha: OIKOYMENH, 2009.

Liessmann, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008.

Lyotard, Jean-François. O postmodernismu: postmoderno vysvětlované dětem: postmoderní situace. Překlad Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 206 s. Základní filosofické texty; sv. 3.

MARŠÁLEK, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium 2008.

Major, Ladislav a Sobotka, Milan. G. W. F. Hegel: život a dílo. Praha: Mladá fronta, 1979.

MALÝ, K.: České právo v minulosti.  2. (a pozdější vydání) Praha: ORAC 1995.

Marx, Karl. Ekonomicko-filozofické rukopisy z roku 1844. Praha: Svoboda, 1978.

Mezinárodní akademie UNESCO Efektivní učení ve škole. Praha: Portál 2005.

MICHÁLEK, J. Topologie výchovy. Praha: OIKOYMENH 1996.

MOŽNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha: SLON 2002.

Občanské vzdělávání v ČR. Brno: Centrum občanského vzdělávání 2013.

Palouš, Radim. Čas výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991.

Palouš, Radim. Paradoxy výchovy. Praha: Karolinum, 2009.

PATOČKA, J. Negativní platonismus. Praha: Čsl. spisovatel 1990.

PATOČKA, J. Evropa a doba poevropská. Praha: LN 1992.

Patočka, Jan a Palouš, Radim, ed. Filosofie výchovy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. Studia paedagogica: vědecký bulletin Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

Patočka, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1990.

Patočka, Jan. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. I, Stati z let 1929-1952. Praha: OIKOYMENH, 1996.

PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: OIKOYMENH 1995.

Pelcová, Naděžda a Semrádová, Ilona. Fenomén výchovy a etika učitelského povolání. Praha: Karolinum, 2014.

PELCOVÁ, N. Filosofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum 2000.

PELCOVÁ, N. a kol. Multikulturní výchova. Praha: PedF UK 2007.

PELCOVÁ, N. a kol. Multikulturalismus a multikulturní výchova. Praha: PedF UK 2009.

PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál 2010.

PELCOVÁ, N., HOGENOVÁ A. (Eds.) Éthos ve výchově, umění a sportu. Praha: PedF UK 2009.

PEŠKOVÁ, J. Schücková L. Já člověk… Jak dělat vědu o člověku dnes a zítra. Praha: SPN 1991.

PEŠKOVÁ J. a kol. Základy společenských věd. Praha: Eurolex 2004, 2005.

PEŠKOVÁ, J. Role vědomí v dějinách. Praha: LN 1998.

PIKE, G., SELBY, D. Globální výchova. Praha 1994.

Pinc, Zdeněk et al. Demokracie a ústavnost. V Praze: Karolinum, 1999.

PLATÓN Parmenidés. Praha: OIKOYMENH 2010.

PŘIBÁŇ, J.: Suverenita, právo, legitimita. Praha: Karolinum, 1997.

PŘIBÁŇ, J.: Disidenti práva. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001.

PŘIBÁŇ, J.: Právní symbolismus: o právu, čase a evropské identitě. Praha: Filosofia, 2007.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.  Praha: VUP 2007.

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha: VUP 2007.

RICKEN, F. Obecná etika. Praha 1995.

SLANÝ, A.; ŽÁK, M. Hospodářská politika. Praha: C. H. Beck 1999.

SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017.

SOBEK, T.: Nemorální právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010.

SOKOL, J., PINC, Z. Antropologie a etika. Praha : Triton 2003.

Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/entries/critical-theory, marx, postmodernism

TOMKOVÁ, A.; KAŠOVÁ, J.; DVOŘÁKOVÁ, M. Učíme v projektech. Praha: Portál 2009.

TUGENDHAT, E. Přednášky o etice. Praha : OIKOYMENH 2004.

TÝČ, Vl.: Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 6. vydání (a pozdější)  Praha: Leges, 2010.

VARVAŘOVSKÝ, P. Základy práva: O právu, státě a moci. 1. vydání. Praha : ASPI Publishing 2009.

VEČEŘA, M.: Spravedlnost v právu. Brno: Masarykova univerzita, 1995.

VLČEK, J. a kol. Ekonomie a ekonomika. Praha 2003.

VODIČKA, K., CABADA, L. Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha : Portál 2003.

VOREL, P. Od pražského groše ke koruně české: průvodce dějinami peněz v českých zemích. Praha 2004.

WEBER, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha: OIKOMENH 1998.