Doktorské studium

Na naší katedře je možné studovat doktorský program oboru Filozofie výchovy a vzdělávání, který je realizován ve spolupráci s Filosofickým ústavem AV ČR.

Datum odevzdání přihlášek pro zahájení studia v akademickém roce 2021-2022 je 30.4.2020.

Termín přijímacího řízení je 10.06.2022. Náhradní termín je 24.06.2022

Bližší informace k přijímacímu řízení naleznete na internetové stránce pedagogické fakulty věnované uchazečům doktorského studia. Možné je také využít den otevřených dveří 25.3.2022.

Základní charakteristika

Cílem doktorského studia je vědecká příprava pracovníků, kteří svou samostatnou tvůrčí činností budou rozvíjet teorie a výzkum v oblasti filozofie výchovy a vzdělávání, filozofie a etiky se zaměřením na studium obecných problémů v současné společnosti. Doktorské studium je koncipováno jako propojení dějinného vývoje filozofických koncepcí a současných teorií a výzkumů, jež vytvářejí širší rámec pro filozofii výchovy a vzdělávání.

Doktorské studium se zaměřuje na prohloubení znalostí v oboru, na rozvinutí kreativního a zároveň kritického a koncepčního myšlení, na kultivaci schopnosti působit v akademickém a zároveň v širším veřejném prostoru.

Tyto cíle jsou naplňovány v českém i mezinárodním kontextu. Doktorské studium má mezinárodní rozměr díky zahraničním členům oborové rady (Princeton University USA), díky klíčovým osobám, kteří vystudovali či působili na zahraničních univerzitách, a díky mezinárodním kontaktům klíčových osob. Doktorské studium je realizován spolu s Filosofickým ústavem AV ČR. Doktorand má možnost konzultovat témata své dizertace s odborníky ve Filosofickém ústavu AV ČR. Toto pracoviště se zároveň podílí na školení a výuce doktorandů a poskytuje k tomu potřebné materiální zabezpečení.

Diplom absolventa tohoto studijního programu bude obsahovat větu, že studijní program byl uskutečněn ve spolupráci UK a AV ČR. Dalším specifikem je, že student získává dovednosti nejen akademické povahy, nýbrž je vzděláván také v popularizaci vědy.

Přijímací řízení

Doktorský studijní program navazuje zejména na programy z oblasti filozofie, ale je otevřen rovněž absolventům magisterských programů z jiných společenských věd. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, v jejímž rámci přijímací komise posuzuje jak uchazečův zájem o obor, tak jeho předpoklady k vědecké práci (např. schopnost používat terminologii oboru, formulovat vstupní hypotézu výzkumu, navrhnout metodologii výzkumu).

Uchazeč o studium musí předložit návrh projektu doktorské práce a seznam prostudované odborné literatury. Projekt musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy výzkumu, návrh výzkumných metod, přehled zahraniční a domácí odborné literatury k tématu. V rámci přijímacího zkoušky vede komise s uchazečem diskusi, ve které musí uchazeč obhájit návrh svého projektu a prokázat hlubší znalosti vědního oboru.

Kritéria hodnocení:

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.

Podmínky přijetí:

Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

 • dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,
 • složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,
 • případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.

Uplatnění našich absolventů

  Absolvent doktorského studijního programu je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy a vzdělávání. Ovládá předpoklady filozofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal schopnost posuzovat a koncepčně vytvářet cíle a strategie výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského i globálního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.

  Návrh témat disertačních prací

  • Adornova koncepce výchovy
  • Role identit v současném společenskovědném myšlení
  • Komenský a alternativní pojetí výchovy
  • Etický problém humanismu a posthumanismu v dnešní kultuře
  • Ontologie mnohosti a pravdy jako filozofický předpoklad výchovy a vzdělávání
  • Proměny autenticity na konci postmoderní éry

  Potřebujete poradit?

  Doc. Michael Hauser

  E-mail: michael.hauser@pedf.cuni.cz