Bakalářské studium

Bakalářské studium programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je u nás možné studovat prezenčně ve zvolené kombinaci s dalším programem.

Základní charakteristika

Program poskytuje široké všeobecné vzdělání ve společenských (a některých humanitních) vědách: sociologii, politologii, teorii práva, sociální, kulturní a lingvistické antropologii, religionistice, psychologii a ekonomii, jakož i ve filozofii a etice. Jde o to studujícím nejen vštípit relevantní vzdělanostní základ ve zmíněných oblastech, nýbrž také kultivovat jejich schopnost prakticky aplikovat získané vědomosti při výkonu povolání. Odlišností tohoto typu oboru od jiných společenskovědních bakalářských studií je důraz na multidisciplinární přístup k analýze a řešení společenských problémů a zejména důraz kladený na využití poznatků ve vzdělávání. Studující si neosvojují pouze znalosti z jednotlivých oborů, nýbrž učí se pracovat také se specifickými hledisky a paradigmaty dílčích společenských věd tak, jak to vyžaduje aktuální (zejména učební) kontext, v němž mají své znalosti a dovednosti použít. Za tím účelem získávají základní přehled o psychologii, pedagogice a didaktice.

Studijní plán

1. ročník

Úvod do studia ZSV
Sociální a kulturní antropologie pro ZSV
Ekonomie pro ZSV
Psychologie pro ZSV
Dějiny filosofie
Sociologie pro ZSV

Tučně = povinné předměty

Netučně = povinně-volitelné

předměty

2. ročník

Politologie pro ZSV
Filosofie pro ZSV 
Právo pro ZSV
Etika pro ZSV

Oborová didaktika 1
Oborová praxe s reflexí

Současné problémy demokracie
Antropologie rodiny
Dějiny politických stran

3. ročník

Globalizace a mezinárodní vztahy

Oborová didaktika 2

Sociologie výchovy a vzdělávání
Sociální a politická filosofie
Environmentální etika
Evropská myšlenková tradice
Současná filosofie
Světová náboženství

Potřebujete poradit?

Ondřej Lánský, Ph.D.

E-mail: ondrej.lansky@pedf.cuni.cz