Témata diplomových prací pro školní rok 2021/2022

Po konzultaci s vedoucím práce lze téma pozměnit či zpřesnit tak, aby vyhovovalo studujícímu, který o něj projeví zájem.

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

 • Zjišťování naivních teorií žáků ZŠ k vybraným tématům společenskovědního učiva
 • Zjišťování folkových teorií studentů SŠ k vybraným tématům společenskovědního učiva (možnost výběru témat ekonomického, sociologického nebo politologického učiva)
 • Didaktické zpracování vybraných témat ekonomického, politologického nebo sociologického učiva občanské výchovy

Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

 • Moderní české myšlení (Kosík, Kalivoda, Machovec)
 • Současné myšlení (Derrida, Foucault, Badiou, Ranciēre, Žižek)
 • Patologie moderny (zvěcnění, technokracie, iracionalita, spektakularita)
 • Postmoderní obraz světa (Lyotard, Deleuze, Jameson)
 • Kritická teorie (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Habermas)
 • Marxismus, neomarxismus, postmarxismus
 • Teorie ideologie
 • Moderna a mýty dvacátého století (fašismus, antisemitismus, stalinismus)
 • Filosofie umění v moderním a postmoderním světě (Benjamin, Adorno, Jameson)

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

 • Fenomenologie a dnešek
 • Problém těla a tělesnosti
 • Masaryk a jeho filosofie 

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.                      

 • Modernita/kolonialita v reflexi filosofie
 • Postkolonialismus jako směr kritického myšlení
 • Sociální teorie
 • Obsahová analýza tisku

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

 • Dětství a dospělost ve filosofické reflexi
 • Filosofie dialogu a dialog ve filosofii
 • Komparace odlišných interpretací Platónovy filosofie
 • Krize výchovy a vzdělávání ve filosofické reflexi
 • Suspenzace etiky náboženstvím u Kierkegaarda

Mgr. David Rybák, Ph.D.

 • Platón – témata podle vlastního zájmu a relevance
 • Augustinus Aurelius – teologie milosti; problematika výchovy
 • Descartova metafyzika
 • Čeští hegeliáni (podle vlastního výběru: Augustin Smetana, Ignác Jan Hanuš, Karel Sabina
 • Vybrané motivy a pojmy evropské tradice v jejích vnitřních proměnách: svět, idea, teorie, vzdělávání a  výchova, lidství, svoboda podle vlastního zájmu a relevance
 • Vybrané téma z religionistiky (z okruhu judaismu, křesťanství a islámu) podle vlastního zájmu a relevance

Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

 • Metodologický nacionalismus a kosmopolitismus ve výuce občanské výchovy
 • Spolu, či proti sobě? Komunikace na sociálních sítích v době covidu
 • Formování národního vědomí dnešní školou
 • Jazyk a utváření skupinových identit v současné škole
 • Mapování komunikačních kanálů ve školním prostředí
 • My a ti druzí: skupinová dynamika školní třídy
 • Etnicky nečeští čeští občané: Výchova k občanství
 • Jak učit o globalizaci v hodinách občanské výchovy
 • Koronavirus a komunikace: jak různé země (ne)zvládají epidemii
 • Dezinformace a jejich vliv na veřejný život
 • Národ, vlastenectví a nacionalismus: pojetí Benedicta Andersona, Ernesta Gellnera a Miroslava Hrocha

PhDr. Josef Stracený, CSc.

 • Vliv masmédií na politické myšlení a jednání občanů
 • Vývoj (konkrétní) politické strany nebo politického hnutí v ČR, či jiné zemi (možnost volby časového úseku, možná komparace s jiným státem – dle studijní aprobace)

Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal

 • Působnost a činnost Veřejného ochránce práv v oblasti diskriminace ve vzdělávání
 • Lidská práva a jejich právní garance

PhDr. Milena Tichá, CSc.                                                                    

 • Ekonomický vývoj ve vyspělých zemích
 • Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické aspekty
 • Finanční produkty a jejich užití v každodenním životě
 • Evropská unie – aktuální problémy
 • Regionalizace světového hospodářství a její sociálně ekonomické důsledky

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.

 • Didaktika filosofie a etiky
 • Autenticita v didaktice filosofie  a SV;
 • Akční výzkum v didaktice SV
 • Reflexe přípravy budoucích učitelů OV a ZSV
 • Sebezkušenostní dimenze pedagogické přípravy
 • Transdidaktické inspirace didaktice společenských vět a mezioborové průniky oborových didaktik (např. průnik didaktiky společenských věd a dějepisu, výtvarné výchovy, matematiky)
 • Didaktická analýza vybraného společenskovědního učiva a příprava realizace učební jednotky (nejlépe z oblasti filosofie, antropologie, psychologie)
 • Smysluplné využití ICT ve výuce společenských věd
 • Reflexe dopadů koronavirové krize na výuku SV
 • Čas ve výchově a vzdělání