Souvislá praxe na SŠ s reflexí

Než zahájíte souvislou praxi

Předpokládáme, že jste absolvovali povinné proškolení studentů před nástupem na praxi prostřednictvím elektronického kurzu na Moodlu.

Pokud ještě certifikát o proškolení nemáte, odkaz na kurz naleznete na stránkách Střediska pedagogické praxe. Kurz seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu konání pedagogických praxí, se školskými právními předpisy a také s částmi Zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů.

Informace k praxím

Souvislá praxe je zaměřena na výuku na střední škole, tedy na vyšších ročnících víceletých gymnázií, čtyřletých gymnáziích, středních odborných školách a středních odborných učilištích.

V tuto dobu nemáte žádnou výuku na fakultě. Pokud se vám plnění praxe protáhne, nevadí, ale musíte pak zvládnout praxi spolu s výukou.

Výběr místa praxe

Požadavkem katedry je, aby studenti absolvovali praxi u aprobovaného vyučujícího s víceletou pedagogickou praxí. Studenti obdrží seznam škol, se kterými máme dobré zkušenosti a které pro praxe doporučujeme. Je možné kontaktovat rovnou uvedené vyučující. Pokud studenti nevyužijí didaktikem doporučená místa praxe, mohou si destinace praxe zvolit sami i mimo Prahu, ale musí požádat oborového didaktika o schválení své volby. Praxi je možné realizovat zároveň u dvou učitelů, ale jeden by měl být vedoucím.  

Pokud by škola vyžadovala potvrzení o tom, že jste studenty a plníte souvislou praxi, můžete využít následující formulář, který prosím vyplňte a doneste na katedru paní asistentce Mgr. Přibylové k orazítkování a k podpisu didaktika. 

Co se týká smluv s fakultním učitelem, aktuální verze pro daný ročník je stažení v Moodle studijní opoře kurzu.

Pro předběžnou informaci můžete nahlédnout na seznam středních škol, se kterými jsme dosud měli dobrou zkušenost.

A – Pokyny pro studenta

 1. Na odkaze https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=6176​ je Moodle studijní opora kurzu. Naleznete zde formuláře portfolia souvislé praxe, které vám pomohou orientovat se v požadavcích. 
 2. Nejpozději třetí den po nástupu na praxi: 
  • Do Moodle studijní opory odevzdejte vyplněný formulář rozvrhu hodin s označenými časy zvonění (Z důvodu možné hospitace zanechte též své telefonní číslo)
 3. V průběhu praxe 
  • Nejprve absolvujte Hospitace 4 vyučovacích hodin – vyplníte formulář Záznam o hospitované hodině
  • Potom odučíte 12 hodin – o všech hodinách si vedete Záznam o odučených hodinách, k vybraným 3 hodinám odevzdáte 3 podrobné přípravy se všemi podklady, které jste využili.
 4. Nejpozději do určeného data odevzdejte na katedru dvakrát pečlivě vyplněnou Dohodu o provedení práce, kterou uzavírá fakulta s vedoucím učitelem praxe. Věnujte prosím pozornost následujícím požadavkům: odevzdané dohody musejí mít podobu stejnopisu, každý s originálem podpisu učitele, nikoli fotokopie. Zkontrolujte, zda nechybí číslo účtu a podpis učitele a také Vaše jméno a Váš studijní obor. Jméno studenta a obor jsou v rámečku v horní části stránky předepsané, ale snadno se přehlédnou. Pečlivě zkontrolujte, zda je dohoda řádně vyplněná. Špatně vyplněné dohody se vrací a celý proces se protahuje. Po skončení praxe garant praxe z katedry do obou formulářů potvrdí, že všechno proběhlo řádně a posílá dohody děkanovi fakulty, který je pro učitele partnerem dohody. Až je podepíše děkan, posílají se učitelům zpět podepsané dohody a peníze.
 5. Celé Portfolio z pedagogické praxe odevzdáte v elektronické podobě do Moodle kurzu (prosím neodevzdávejte ve formátu RAR) či fyzicky (pokud vám bude vyhovovat ruční vypisování formulářů, můžete odevzdat ručně psané portfolio).

B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

 1. Včasné vložení rozvrhu hodin praxe
 2. Odučený počet požadovaných hodin, hospitace
 3. Odevzdání Dohody o provedení práce
 4. Odevzdaního řádně a přehledně zpracované portfolia

Zápočet bude udělen na základě individuálního pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

Kontaktní osoby pro oborovou praxi

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oborová didaktička

michaela.dvorakova@pedf.cuni.cz

Mgr. Vojtěch Ondráček
Garant praxe

vojtech.ondracek@pedf.cuni.cz