Po konzultaci s vedoucím práce lze téma pozměnit či zpřesnit tak, aby vyhovovalo studujícímu, který o něj projeví zájem.

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

 • Didaktická analýza a návrh výuky vybraného tematického celku Ov nebo ZSV na základě komparace pojetí v  českých a zahraničních kurikulárních dokumentech
 • Didaktický návrh, realizace a reflexe výuky vybraného tematického celku výchovy k občanství se zaměřením na práci s dosavadními zkušenostmi žáků
 • Didaktický návrh, realizace a reflexe výuky vybraného tematického celku výchovy k občanství nebo ZSV se zaměřením na průběžné hodnocení práce studentů

 Mgr. Marek Fapšo, Ph.D. 

 • Badatelská výuka v OV a ZSV
 • Občanská gramotnost jako koncept a cíl vzdělávání
 • Zahraniční modely občanského vzdělávání
 • Dějiny a historické myšlení ve výuce OV a ZSV

Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 

 • Moderní české myšlení (Kosík, Kalivoda, Machovec)
 • Současné myšlení (Derrida, Foucault, Badiou, Ranciēre, Žižek)
 • Patologie moderny (zvěcnění, technokracie, iracionalita, spektakularita)
 • Postmoderní obraz světa (Lyotard, Deleuze, Jameson)
 • Kritická teorie (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Habermas)
 • Marxismus, neomarxismus, postmarxismus
 • Teorie ideologie
 • Moderna a mýty dvacátého století (fašismus, antisemitismus, stalinismus)
 • Filosofie umění v moderním a postmoderním světě (Benjamin, Adorno, Jameson)

PhDr. Tereza Hyánková, Ph.D.

 • Genderové vzorce ve výuce ZSV
 • Učitelské postupy podporující zapojení žáků při výuce ZSV
 • Migrace do České republiky z muslimských zemí
 • Etnicita a nacionalismus
 • Konverze k islámu

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D

 • Modernita/kolonialita v reflexi filosofie
 • Postkolonialismus jako směr kritického myšlení
 • Sociální teorie
 • Obsahová analýza tisku

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.

 • Dětství a dospělost ve filosofické reflexi
 • Filosofie dialogu a dialog ve filosofii
 • Komparace odlišných interpretací Platónovy filosofie
 • Krize výchovy a vzdělávání ve filosofické reflexi
 • Suspenzace etiky náboženstvím u Kierkegaarda

PhDr. Daniela Prokschová, Ph.D.

•         Mladí lidé a politika

–          Motivace k politické participaci

–          Politické odcizení, politická apatie, důvody k neúčasti na politickém životě

•         Média a politika

–          Srovnání přístupů v různých médiích k politickým událostem

–          Mediální vzdělávání (v ČR a zahraničí)

•         Občanské vzdělávání

–          Komparace vybraných aspektů občanského vzdělávání v ČR a zahraničí

–          Nerovnosti ve vzdělávání (a jejich vliv na politickou participaci)

–          Zapojení nových technologií do občanského vzdělávání

 Mgr. David Rybák, Ph.D.

 • Platón – témata podle vlastního zájmu a relevance
 • Augustinus Aurelius – teologie milosti; problematika výchovy
 • Descartova metafyzika
 • Čeští hegeliáni (podle vlastního výběru: Augustin Smetana, Ignác Jan Hanuš, Karel Sabina
 • Vybrané motivy a pojmy evropské tradice v jejích vnitřních proměnách: svět, idea, teorie, vzdělávání a  výchova, lidství, svoboda podle vlastního zájmu a relevance
 • Vybrané téma z religionistiky (z okruhu judaismu, křesťanství a islámu) podle vlastního zájmu a relevance

Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.

Po konzultaci s vedoucím práce lze námět pozměnit či zpřesnit tak, aby vyhovoval studujícímu, který o něj projeví zájem. V některých případech a po výslovném souhlasu školitele lze magisterské téma pojmout i jako bakalářskou práci a naopak.

 • Gamifikace: vliv herních principů na společnost, školu a jedince (Poznámka: gamifikace zahrnuje např. i takové jevy, jako je matematické hodnocení školních výsledků, tedy známkování, rozšířené v současném školství)
 • Proč české žáky nebaví škola a jak z toho ven? (Pozn.: podle mezinárodní srovnávací studie nebaví české žáky a žákyně škola nejvíc ze všech zemí OECD. Jde o to zmapovat tento jev na konkrétních příkladech a hledat jeho kořeny či možná řešení)
 • Česká škola očima ukrajinských přistěhovalců (Varianta tématu: Jak se daří integrovat ukrajinské studenty v českých školách)
 • Proč nám vadí EU? Podoby a zdroje české euroskepse (Pozn.: Podle srovnávacích výzkumů se Češi dlouhodobě řadí ke spíše euroskeptickým národům v rámci EU; práce zkoumá příčiny, projevy a následky tohoto jevu.)
 • Pijeme z téhož pramene? Odkud čerpá informace žactvo, odkud učitelstvo a jak se mohou potkat
 • Jak dál s inkluzí? Současný stav a trendy ve školách
 • Deetnizace, či reetnizace školy? Procesy související s výchovou k inkluzivnímu občanství
 • Metodologický nacionalismus a kosmopolitismus ve výuce občanské výchovy
 • Formování národního vědomí dnešní školou
 • Jazyk a utváření skupinových identit v současné škole
 • My a ti druzí: skupinová dynamika školní třídy
 • Národ, vlastenectví a nacionalismus: pojetí Benedicta Andersona, Ernesta Gellnera a Miroslava Hrocha
 • Spisovatel a sociologie: prozaické dílo Eduarda Louise z hlediska sociologie Pierra Bourdieu

PhDr. Josef Stracený, CSc.

 • Vliv masmédií na politické myšlení a jednání občanů
 • Vývoj (konkrétní) politické strany nebo politického hnutí v ČR, či jiné zemi (možnost volby časového úseku, možná komparace s jiným státem – dle studijní aprobace)

doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

 • Analýza klíčových textů L. S. Vygotského významných pro učitelskou praxi
 • Analýza klíčových textů J. Piageta významných pro učitelskou praxi
 • Případová studie didaktické transformace výukové tématu v OV/ZSV (Od vědecké znalosti k pojmové struktuře spontánních pojmů žáka a zpět)
 • J. Dewey a Laboratorní škola na Chicagské univerzitě
 • Alternativní směry ve vzdělávání jako inspirace pro školy hlavního vzdělávacího proudu
 • Srovnání tradičního způsobu vzdělávání se vzděláváním v programu Začít spolu
 • Užití genetického konstruktivismus v oblasti OV/ZSV

PhDr. Milena Tichá, CSc.

 • Ekonomický vývoj ve vyspělých zemích
 • Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické aspekty
 • Finanční produkty a jejich užití v každodenním životě
 • Evropská unie – aktuální problémy
 • Regionalizace světového hospodářství a její sociálně ekonomické důsledky