Zásady správného citování

 

 

Zásady správného citování jsou dány citačními normami. V ČR se bibliografické citace zpravidla řídí normami ČSN ISO 690  (Obsah, formu a struktura) a ČSN ISO 690-2 (Elektronické dokumenty nebo jejich části). Na našem území se normám až do roku 2008 věnoval především Český normalizační institut (ČSN), v současné době zajišťuje tuto činnost Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (UNMZ). Mezinárodně platnými normami se zabývá např. International Organization for Standardization (ISO). Vzhledem k tradici a kulturnímu kontextu se však místy dodržují jiné formy zápisu citací, než kterých se dovolávají normy obecné. Odlišný způsob citování se váže pouze k určitým vědním odvětvím či konkrétním odborným časopisům.

Pro studentské práce předkládané na KOVF jsou normy ČSN ISO 690  a ČSN ISO 690-2 závazné, pokud vyučující neurčí jinak.

Nespoléhejte se na generátory citací a na opisování vzorů, ale pečlivě se seznamte s návody na citování a s komentáři k normám. Nabyté znalosti se Vám zcela jistě budou hodit v rámci vaši další případné akademické činnosti.

 

 

Odkazy na užitečné stránky:

 

– Stránky dr. Petra Boldiše obsahují materiály věnované citacím dle normy: Metodika a obecná pravidla [ PDF ] a Modely a příklady [ PDF ]
– Projekt Bibliografické citace nabízí informace o správném citování dokumentů, výukové animace, diskuzní fórum a samozřejmě nástroj na generování citací
– Jak správně citovat aneb Komentář k ČSN ISO 690 [ PDF ] dr. N. Urbánkové