Dne 30. listopadu v 16:30 ve Velkém sále na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (Magdalény Rettigové 4, Praha 1)

proběhne workshop, který pořádájí Katedra občanské výchovy a filozofie a Katedra preprimární a primární pedagogiky.

Abstrakt
Studující v rámci vysokoškolské výuky standardně naslouchají svým univerzitním učitelům tak, aby se
učili a rozvíjeli. Na této akci chceme naopak my jako univerzitní učitelé a výzkumní pracovníci
naslouchat tomu, co si myslí a co říkají studující tak, abychom se mohli rozvíjet nejen my odborníci,
ale také fakulta a univerzita. Studující jsou ústřední součástí vzdělávacího procesu, a proto by na ně
mělo být tak pohlíženo. V otázce – Jak můžeme zlepšit univerzitní vzdělávání? – se pod zájmenem
„my“ skrývá celá univerzitní obec: studující, učitelé, administrativní pracovníci i výzkumní pracovníci.
Obzvláště po roce 2020 není možné tvořit a sdílet vědění pouze za přispění vyučujících. Je třeba jít dále
a zapojit studující. K diskuzi o možnostech budoucího zlepšování univerzitní výuky jsou zváni studující
ze všech fakult Univerzity Karlovy. Chceme tak podpořit existenci univerzity pro všechny vytvářenou
všemi.

Abstract
In conventional academic activities, students listen to university teachers in order to learn and develop
more. At this event, conversely, we as university teachers and researchers want to hear what students
have to say so we can learn and develop more, as professionals as well as Faculty and University.
Students are a central part of the educational process and, therefore, should be regarded as such. At the
question “How can we improve University education” the pronoun “we” refers to the whole university
community: students, teachers, administrative employees, and researchers. In the 2020s there is no
possibility of knowledge production based only on teachers’ study and research. Going further, there is
no possibility for the University to exist and to act if only teachers are in the lead. Students from different
Faculties of Charles University are invited to discuss possibilities and paths for the years to come. We
want to produce and promote a University for all and by all.
Registrujte se prosím do 27. listopadu na tomto odkazu, protože počet účastníků je omezen / Please
register yourself by November 27, because there are a limited number of participates at this link:
https://forms.gle/rLm1LjZmVmusQzkB7

Více informací:
Juliana Crespo Lopes, juliana.lopes@pedf.cuni.cz
Ondřej Lánský, ondrej.lansky@pedf.cuni.cz