Souvislá praxe na ZŠ s reflexí

Než zahájíte souvislou praxi

Povinné proškolení studentů prostřednictvím elektronického kurzu na moodlu před nástupem na praxi.

Pro všechny studenty nastupující na praxe v zimním semestru ak. r. 2020-2021 platí, že musejí ještě před nástupem na praxi absolvovat aktualizované povinné proškolení (Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi), jež je rozšířeno o nové oblasti související s koronavirovou situací. Tato povinnost platí též pro ty, kteří školení absolvovali před jeho aktualizováním, tedy v předchozím semestr.

Cílem kurzu je získat poznatky v řadě významných oblastí, které jsou nezbytné pro přípravu studenta na realizaci pedagogických praxí na základních a středních školách a také v různých typech školských a poradenských zařízení. Kurz seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu konání pedagogických praxí.

Významnou součástí elektronického kurzu je proškolení studenta v oblasti minima školských právních předpisů, dále se kurz věnuje Zákonu č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, v neposlední řadě jsou studenti informováni o koncepčních otázkách práce současné školy. Odkaz na kurz naleznete na stánkách Střediska pedagogické praxe.

Povinností studenta je též předložit fakultní škole čestné prohlášení o bezinfekčnosti, jehož znění bude uveřejněné opaž na stránkách SPP.

Před nástupem na praxi dále doporučujeme seznámit se

 • s Koncepcí a pojetím pedagogických praxí v kontextu vzdělávání učitelů a s koncepcí Klinické školy.
 • s ŠVP školy Vaší praxe, zvláště s tím, jak je programu zakotven vyučovaný obor;
 • s metodikami a principy distančního vzdělávání (MŠMT)

Informace k praxím

Řádný termín souvislé praxe: 2. 11. – 27. 11. 2020

Výběr místa praxe

Požadavkem katedry je, aby studenti absolvovali praxi u aprobovaného vyučujícího s víceletou pedagogickou praxí – ideálně u vyučujícího (fakultního učitele), se kterým katedra dlouhodobě spolupracuje a který působí na fakultní škole PedF UK. Po přihlášení do předmětu souvislé praxe studenti obdrží elektronickou sdílenou tabulku s doporučenými destinacemi praxe; prostřednictvím této tabulky vyjádří svůj zájem o zvolenou destinaci a po schválení didaktikem budou moci kontaktovat přímo fakultního vyučujícího a domluvit se s ním na průběhu praxe. Pokud studenti nevyužijí didaktikem doporučená místa praxe, mohou si destinace praxe zvolit sami, nicméně vždy musí požádat oborového didaktika o schválení své volby. Praxi je možné realizovat zároveň i u dvou učitelů, jeden by však měl být vedoucí – fakultní učitel. Pokud byste měli problém s počtem hodin, můžete praxi plnit i na 2 různých školách.

Pokud by škola vyžadovala potvrzení o tom, že jste studenty a plníte souvislou praxi, můžete využít následující formulář, který prosím vyplňte a doneste paní sekretářce na katedru k orazítkování a podpisu didaktika. Nejvhodnějším způsob, jak řádně ošetřit spolupráci školy a fakulty, je však jednoznačně smlouva mezi vedením školy a věděním fakulty (“SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE”), kterou naleznete této webové stránce (též níže v přiložených dokumentech). Vyplněnou a vedením školy podepsanou smlouvu můžete odevzdat didaktikovi spolu se smlouvou fakultního učitele, nebo ji můžete přes podatelnu adresovat kanceláři děkana.

Co se týká smluv s fakultním učitelem, platí pouze nové Dohody o provedení práce [ viz příloha tohoto dokumentu (dole) ] stažené aktuálně ze stránek katedry KOVF nebo Střediska praxí s letopočtem 2020.

Pro předběžnou informaci můžete nahlédnout na  na seznam středních škol, se kterými jsme dosud měli dobrou zkušenost (nicméně tento seznam je pouze orientační a není aktualizovaný – aktuální nabídku obdržíte od vyučujícího.

A – Pokyny pro studenta

 1. Na webových stránkách KOVF naleznete formuláře pro portfolio OP, které vám pomohou orientovat se v požadavcích na praxi a ve vedení portfolia.
 2. Nejpozději třetí den po nástupu na praxi 

 • odevzdejte na katedru vyplněný formulář rozvrhu hodin s označenými časy zvonění ( Z důvodu možné hospitace zanechte též své telefonní číslo) (Formulář adresovaný paní dr. Dvořákové můžete zanechat na sekretariátě katedry, v podatelně či zaslat poštou na adresu katedry.)
 • souběžně vyplňte elektronický formulář  se základními informacemi o Vaší praxi – odkaz na elektronický formulář .

 1. Nejpozději do 30. 3. 2020 odevzdejte na katedru dvakrát pečlivě vyplněnou Dohodu o provedení práce . Věnujte prosím pozornost následujícím požadavkům: Odevzdané dohody musejí mít podobu stejnopisu, nikoli fotokopie; zkontrolujte, zda nechybí číslo účtu učitele, jeho podpisy a  Vaše jméno a Váš studijní obor. Pečlivě tedy zkontrolujte, zda je dohoda řádně vyplněná, Jméno studenta a obor jsou v rámečku v horní části stránky předepsané, ale snadno se přehlédnou. Pozdějším odevzdáním dohody byste mohli svého vedoucího učitele poškodit.

Po skončení praxe garant praxe z katedry do obou formulářů potvrdí, že všechno proběhlo řádně a posílá dohody děkanovi fakulty, který je pro učitele partnerem dohody. Až je podepíše děkan, posílají se peníze učitelům. Středisko praxe rozesílá podepsané dohody fakultním učitelům.

 1. Po celou dobu pedagogické praxe si veďte portfolio:
  1. Záznamy o 4 hospitovaných hodinách
  2. Záznam o všech 12 odučených hodinách
  3. Přípravy (obsahují konkrétní učivo hodiny) a reflexe hodin – podrobné přípravy a rozbory pouze u 3 provedených hodin
  4. Záznamy o absolvované nepřímé pedagogické činnosti – seznámení s dokumentací školy, dozory, účast na poradách apod.
  5. Hodnocení oborové praxe studentem
  6. Autoevaluace
  7. Hodnocení studentovy praxe cvičným učitelem
  8. k odevzdaným přípravám přiložte všechny písemné pomůcky využité v hodinách, formuláře, texty, atd.
 2. Po celou dobu praxe dodržujte Směrnice pro pedagogickou praxi studentů.
 3. Nejprve absolvujte Hospitace 4 vyučovacích hodin – vyplníte formulář Záznam o hospitované hodině
 4. Potom odučíte 12 hodin – o všech hodinách si vedete Záznam o odučených hodinách
 5. Celé Portfolio z pedagogické praxe odevzdáte v elektronické podobě jako přílohu mailu (prosím neposílejte ve formátu RAR) či fyzicky (pokud vám bude vyhovovat ruční vypisování formulářů bezprostředně při a po výuce, můžete odevzdat ručně psané portfolio). Termín odevzdání portfolia je 4. 5. 2020.Nejprve absolvujte Hospitace 4 vyučovacích hodin – vyplníte formulář Záznam o hospitované hodině

  B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

  1. Včasné odevzdání tištěné podoby rozvrhu
  2. Odučený počet požadovaných hodin, hospitace
  3. do 30. 3. 2020 odevzdaná Dohoda o provedení práce
  4. do 4. 5. 2020 odevzdané řádně a přehledně zpracované portfolio

  Zápočet bude udělen na základě individuálního pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

  Kontaktní osoby pro oborovou praxi

  Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
  Oborová didaktička

  michaela.dvorakova@pedf.cuni.cz

  Ondřej Lánský, Ph.D.
  Vedoucí katedry

  ondrej.lansky@pedf.cuni.cz