Seznam doporučené literatury k SZZ v NMgr. studiu

Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy (aktualizováno 2022-10-25)

Okruh č. 2: Člověk v současné společnosti

Baron-Cohen, Simon. Věda zla: nová teorie lidské krutosti. Brno: Emitos, 2014.

Feinberg, Joseph Grim; Hauser, Michael; Ort, Jakub. Politika jednoty ve světě proměn. Kapitola třetí: Rozlomená jednota liberální demokracie. K původu nových populismů. Praha: Filosofia, 2021.

Garvey, James. Etika klimatické změny: co je a co není správné ve světě, který se otepluje. Praha: Filosofia, 2018.

Hauser, Michael. Doba přechodu: tranzitivní ontologie a dílo Alaina Badioua. Praha: Filosofia, 2021, s. 79–237.

Jameson, Fredric. Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu. Praha: Rybka Publishers, 2016, s. 24–83.

Katrňák, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.

Levistky, Steven; Ziblatt, Daniel. Jak umírá demokracie. Praha: Prostor, 2018.

Machovec, Milan. Filosofie tváří v tvář zániku. Brno: Zvláštní vydání, 1998.

Machovec, Milan. Smysl lidské existence. Praha: Akropolis, 2012.

Mead, George Herbert. Mysl, já a společnost. Praha: Portál, 2017.

Možný, Ivo. Sociologie rodiny. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002.

Müller, Jan-Werner. Co je to populismus? Praha: Dybbuk, 2017.

Suša, Oleg. Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: diagnóza a analýza. Praha: Filosofia, 2010.

Okruh č. 3: Filosofie a religionistika

Al-Gābirī, Muḥammad ʿĀbid. Kritika arabského rozumu: úvod. Praha: Filosofia, 2018.

Antalík, Dalibor. Jak srovnávat nesrovnatelné: strategie mezináboženské komparace. Praha: OIKOYMENH, 2005.

Badiou, Alain. Manifest za filosofii a jiné texty. Praha: Herrmann a synové, 2014.

Badiou, Alain. Svatý Pavel. Zakladatel univerzalismu. Praha: Svoboda Servis, 2010.

Berger, Peter L. Posvátný baldachýn: základy sociologické teorie náboženství. Brno: Barrister & Principal, 2018.

Bondy, Egon. Indická filosofie. Praha: DharmaGaia, 2021

Cowan, Douglas E.; Bromley, David G. a Vojtíšek, Zdeněk. Sekty a nová náboženství. Praha: Grada Publishing, 2013.

Craig, Edward. Philosophy. A Very Short Introduction. Oxford & New York, 2002.

Eliade, Mircea. Dějiny náboženského myšlení I. Praha: OIKOYMENH, 1995.

Eliade, Mircea. Dějiny náboženského myšlení II. Praha: OIKOYMENH, 1996.

Eliade, Mircea. Dějiny náboženského myšlení III. Praha: OIKOYMENH, 1997.

Fromm, Erich. Budete jako bohové. Radikální interpretace Starého zákona a jeho tradice. Praha: Lidové noviny, 1993.

Fromm, Erich. Psychoanalýza a náboženství. Praha: Aurora, 2003.

Harris, Sam. Spiritualita bez náboženství aneb Probuzení. Praha: Dybbuk, 2017.

Horyna, Břetislav. Idea Evropy. Pohledy do filosofie dějin. Praha: Argo, 2001.

Cheng, Anne a Lomová, Olga (ed.). Dějiny čínského myšlení. Praha: DharmaGaia, 2006.

Kasanda Lumembu, Albert. Současná africká sociální a politická filosofie: trendy, debaty a výzvy. Praha: Filosofia, 2018.

Kratochvíl, Zdeněk. Filosofie mezi mýtem a vědou: od Homéra po Descarta. Praha: Academia, 2009.

Kropáček, Luboš. Duchovní cesty islámu. Praha: Vyšehrad, 2015.

Machovec, Milan. Ježíš pro moderního člověka. Praha: Orbis, 1990.

Martin, Gottfried. Úvod do všeobecné metafyziky. Praha: Petr Rezek, 1996.

Mendel, Miloš. Muslimové a jejich svět: o víře, zvyklostech a smýšlení vyznavačů islámu. Praha: Dingir, 2018.

Nešpor, Zdeněk R. a Lužný, Dušan. Sociologie náboženství. Praha: Portál, 2007.

Oesterreich, Peter L. Podoby veřejného rozumu. Filozofičtí učitelé v prostoru politiky. Praha: Petr Rezek, 2013.

Petříček, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie: [11 improvizovaných přednášek]. Praha: Herrmann & synové, 1997.

Störig, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007.

Taylor, Charles. Multikulturalismus. Zkoumání politiky uznání. Praha: Filosofia, 2001.

Vernant, Jean-Pierre. Počátky řeckého myšlení. Praha: OIKOYMENH, 2012.

Vojtíšek, Zdeněk. Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Praha: Beta Books, 2007.

Okruh č. 4: Občan ve státě

Gregor, Miloš a Vejvodová, Petra. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! Brno: CPress, 2018.

Myant, Martin R. Vzestup a pád českého kapitalismu: ekonomický vývoj České republiky od roku 1989. Praha: Academia, 2013.

Pavelka, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, 2010.

Švihlíková, Ilona. Přelom: od velké recese k velké transformaci. Bratislava: Inaque.sk, 2014.

Vlček, Josef a kol. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, 1998. Volek, Jaromír a Urbániková, Marína. Čeští novináři v komparativní perspektivě: hybridní, virtuální a mizející žurnalisté v post-transformační fázi. Praha: Academia, 2017.