Témata diplomových prací pro školní rok 2020/2021

Po konzultaci s vedoucím práce lze téma pozměnit či zpřesnit tak, aby vyhovovalo studujícímu, který o něj projeví zájem.

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
- Zjišťování naivních teorií žáků ZŠ k vybraným tématům společenskovědního učiva
- Zjišťování folkových teorií studentů SŠ k vybraným tématům společenskovědního učiva (možnost výběru témat ekonomického, sociologického nebo politologického učiva)
- Didaktické zpracování vybraných témat ekonomického, politologického nebo sociologického učiva občanské výchovy
 

Mgr. Michael Hauser, Ph.D.                                                                               
- Moderní české myšlení (Kosík, Kalivoda, Machovec)
- Současné myšlení (Derrida, Foucault, Badiou, Ranciēre, Žižek)
- Patologie moderny (zvěcnění, technokracie, iracionalita, spektakularita)
- Postmoderní obraz světa (Lyotard, Deleuze, Jameson)
- Kritická teorie (Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, Habermas)
- Marxismus, neomarxismus, postmarxismus
- Teorie ideologie
- Moderna a mýty dvacátého století (fašismus, antisemitismus, stalinismus)
- Filosofie umění v moderním a postmoderním světě (Benjamin, Adorno, Jameson)
 

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
- Čas jako fenomén
- Proč je tázání zbožností myšlení
- Digitální myšlení versus věcné myšlení
 

PhDr. Věra Jirásková
- Význam myšlení v díle H. Arendtové.
- Svoboda a autonomie ve filozofii I. Kanta.
- Filozofický a politický význam T.G. Masaryka.
- Výchova a vzdělávání v postmoderní době.
- Člověk v současné společnosti.
 

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.                      
- Modernita/kolonialita v reflexi filosofie
- Postkolonialismus jako směr kritického myšlení
- Sociální teorie
- Obsahová analýza tisku

Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
- Dětství a dospělost ve filosofické reflexi
- Filosofie dialogu a dialog ve filosofii
- Komparace odlišných interpretací Platónovy filosofie
- Krize výchovy a vzdělávání ve filosofické reflexi
- Suspenzace etiky náboženstvím u Kierkegaarda
 

Mgr. David Rybák, Ph.D.
- Platón - témata podle vlastního zájmu a relevance
- Augustinus Aurelius - teologie milosti; problematika výchovy
- Descartova metafyzika
- Čeští hegeliáni (podle vlastního výběru: Augustin Smetana, Ignác Jan Hanuš, Karel Sabina
- Vybrané motivy a pojmy evropské tradice v jejích vnitřních proměnách: svět, idea, teorie, vzdělávání a  výchova, lidství, svoboda podle vlastního zájmu a relevance
- Vybrané téma z religionistiky (z okruhu judaismu, křesťanství a islámu) podle vlastního zájmu a relevance

Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
- Mezi identitou a komunikací: sociální sítě jako nástroj i zrcadlo (sebe)prezentace a socializace
- Formování národního vědomí dnešní školou
- Jazyk a utváření skupinových identit v současné škole
- Kde je líp – ve škole, nebo za školou? Postoje a hodnoty dnešních žáků
- Mapování komunikačních kanálů ve školním prostředí
- My a ti druzí: skupinová dynamika školní třídy
- K užitku či ke škodě? Využití komunikačních technologií v současné škole
- Kdo je tu pán a kdo kmán? Centrum a periferie ve výukových narativech
 

PhDr. Josef Stracený, CSc.
- Vliv masmédií na politické myšlení a jednání občanů
- Vývoj (konkrétní) politické strany nebo politického hnutí v ČR, či jiné zemi (možnost volby časového úseku, možná komparace s jiným státem – dle studijní aprobace)

Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
- Působnost a činnost Veřejného ochránce práv v oblasti diskriminace ve vzdělávání
- Lidská práva a jejich právní garance

PhDr. Milena Tichá, CSc.                                                                    
- Ekonomický vývoj ve vyspělých zemích
- Nezaměstnanost a její sociálně ekonomické aspekty
- Finanční produkty a jejich užití v každodenním životě
- Evropská unie – aktuální problémy
- Regionalizace světového hospodářství a její sociálně ekonomické důsledky
 

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
- Didaktika filosofie a etiky (problematika teoretických předpokladů, kurikula, praxe; prekoncepty a miskoncepty     studentů spojené s filosofickou tématikou, kritická práce s textem)
- Transdidaktické inspirace didaktice společenských vět a mezioborové průniky oborových didaktik (např. průnik didaktiky společenských věd a dějepisu, výtvarné výchovy, matematiky)
- Didaktická analýza vybraného společenskovědního učiva a příprava realizace učební jednotky (nejlépe z oblasti filosofie, antropologie, psychologie)
- Narativa ve výuce společných věd
- Využití strategií a metod kritického myšlení ve výuce společenských věd
- Smysluplné využití ICT ve výuce společenských věd
- Reflexe dopadů koronavirové krize na výuku SV

- Čas ve výchově a vzdělání


 

Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.                
- Společenské elity ve 20. století                 
- Architektura 19. a 20. století