Témata bakalářských prací pro školní rok 2020/2021

Po konzultaci s vedoucím práce lze téma pozměnit či zpřesnit tak, aby vyhovovalo studujícímu, který o něj projeví zájem. 

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.                             
- Urbanizační vývoj pražských městských částí mimo historické centrum Prahy
- Vybraná historická památka v kontextu kulturního a společenského života 


Mgr. Michael Hauser, Ph.D.                                                   
- Evropské osvícenství, romantismus a moderna (Rousseau, Kant, Nietzsche, Marx, Freud)
- Pojem subjektu, rozumu, víry v evropském myšlení
- Kritická teorie, postmoderní myšlení
- Myslet revoluce (interpretace husitství, francouzské revoluce, říjnové revoluce aj.)


Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc
- Fenomenologie a lidské tělo
- Řeč z fenomenologického hlediska


PhDr. Věra Jirásková, Ph.D.
- Svoboda slova jako projev občanské kultury v demokratické společnosti.
- Koncepce spravedlnosti J. Rawlse.
- Demokracie a její nesnáze (stále živý odkaz T.G. Masaryka).
- Vztah morálky a práva v koncepcích významných právních filozofů 20. století.
- Pojetí dialogu u Sokrata a současný konstruktivistický model vyučování.


PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.                                                         
- Vybrané téma kritická teorie třetí generace (Honneth, Fraser, McCarthy)
- Sociologie globalizace
- Sociologie politiky
- Sociální teorie
- Obsahová analýza tisku v oblasti rasismu či genderu


Doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
- Čas a dějiny ve filosofické reflexi
- Význam hry pro život a poznání
- Mýtus ve filosofické reflexi
- Význam domova v životě člověka
- K problematice svobody ve filosofii 20. století

Mgr. David Rybák, Ph.D.
- Platón - témata podle vlastního zájmu a relevance
- Augustinus Aurelius - teologie milosti; problematika výchovy
- Descartova metafyzika
- Čeští hegeliáni (podle vlastního výběru: Augustin Smetana, Ignác Jan Hanuš, Karel Sabina
- Vybrané motivy a pojmy evropské tradice v jejích vnitřních proměnách: svět, idea, teorie, vzdělávání a  výchova, lidství, svoboda podle vlastního zájmu a relevance
- Vybrané téma z religionistiky (z okruhu judaismu, křesťanství a islámu) podle vlastního zájmu a relevance


Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
- Patří mobil do školy? Porovnání českých a zahraničních zkušeností
Koronavirus a komunikace: jak různé země zvládají epidemii
- Média a sociální vědomí: role médií při utváření současné sociality

PhDr. Josef Stracený, CSc.
- Veřejná správa a samospráva - vývoj, stav, poslání
- Srovnání Platónových spisů „Ústavy“ a „Zákonů“
- Srovnání Platonových politických spisů a Aristelovy Politiky
- Vývoj konkrétní politické strany nebo hnutí v ČR - možné i v jiném státě (dle studijní kombinace) možnost volby časového úseku

 

Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
- Právní postavení a působnost České školní inspekce
- Právní normy jako nástroj regulace společnosti


PhDr. Milena Tichá, CSc.
- Nezaměstnanost a její důsledky ve vybraném regionu
- Konkurence a její projevy na trhu v ČR
- Banky a jejich služby obyvatelstvu
- Vybrané finanční produkty a možnosti a meze jejich užití
- Hospodářský cyklus a současný svět

 

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
- Metodologické základy společenských věd (tematika Úvodu do studia)
- Člověk, myšlení a řeč (podmínka: účast na hermeneutickém semináři)
- Člověk, vzdělávání a technika
- Teoretické předpoklady výchovy v myšlení českých myslitelů (např. Masaryk, Patočka, Palouš)
- Filosofická reflexe vybraných pedagogických přístupů

Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
- Životní příběhy z českých dějin
- České památky