Souvislá praxe I s reflexí

Než zahájíte souvislou praxi

Předpokládáme, že jste v zimním semestru absolvovali povinné proškolení studentů před nástupem na praxi prostřednictvím elektronického kurzu na Moodlu.

Pokud ještě certifikát o proškolení nemáte, odkaz na kurz naleznete na stránkách Střediska pedagogické praxe. Kurz seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu konání pedagogických praxí, se školskými právními předpisy a také s částmi Zákona č. 101/2000 o ochraně osobních údajů.

Informace k praxím

Souvislá praxe I je zaměřena na výuku na základní škole, případně na nižších ročnících víceletých gymnázií. Termín praxe: 21. 3. – 15. 4. 2022. 

V tuto dobu nemáte žádnou výuku na fakultě. Pokud se vám plnění praxe protáhne po 15. dubnu, nevadí, ale musíte pak zvládnout praxi spolu s výukou.

Výběr místa praxe

Požadavkem katedry je, aby studenti absolvovali praxi u aprobovaného vyučujícího s víceletou pedagogickou praxí. Studenti obdrží seznam škol, se kterými máme dobré zkušenosti a které pro praxe doporučujeme. Je možné kontaktovat rovnou uvedené vyučující. Pokud studenti nevyužijí didaktikem doporučená místa praxe, mohou si destinace praxe zvolit sami i mimo Prahu, ale musí požádat oborového didaktika o schválení své volby. Praxi je možné realizovat zároveň u dvou učitelů, ale jeden by měl být vedoucím.  

Pokud by škola vyžadovala potvrzení o tom, že jste studenty a plníte souvislou praxi, můžete využít následující formulář, který prosím vyplňte a doneste na katedru paní asistentce Mgr. Přibylové k orazítkování a k podpisu didaktika. 

Co se týká smluv s fakultním učitelem, platí pouze nové Dohody o provedení práce stažené aktuálně ze stránek katedry KOVF nebo Střediska praxí s letopočtem 2021.

Pro předběžnou informaci můžete nahlédnout na seznam základních škol, se kterými jsme dosud měli dobrou zkušenost.   

A – Pokyny pro studenta

 1. Na odkaze https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=13294​ je Moodle studijní opora kurzu. Naleznete zde formuláře portfolia souvislé praxe, které vám pomohou orientovat se v požadavcích. 
 2. Nejpozději třetí den po nástupu na praxi: 
  • Vyplňte do tabulky ve sdíleném prostředí základní informace o Vaší praxi – odkaz na elektronický formulář 
  • Do Moodle studijní opory odevzdejte vyplněný formulář rozvrhu hodin s označenými časy zvonění (Z důvodu možné hospitace zanechte též své telefonní číslo)
 3. V průběhu praxe 
  • Nejprve absolvujte Hospitace 4 vyučovacích hodin – vyplníte formulář Záznam o hospitované hodině
  • Potom odučíte 12 hodin – o všech hodinách si vedete Záznam o odučených hodinách, k vybraným 3 hodinám odevzdáte 3 podrobné přípravy se všemi podklady, které jste využili.
 4. Nejpozději do 8. 4. 2022 odevzdejte na katedru dvakrát pečlivě vyplněnou Dohodu o provedení práce, kterou uzavírá fakulta s vedoucím učitelem praxe. Věnujte prosím pozornost následujícím požadavkům: odevzdané dohody musejí mít podobu stejnopisu, každý s originálem podpisu učitele, nikoli fotokopie. Zkontrolujte, zda nechybí číslo účtu a podpis učitele a také Vaše jméno a Váš studijní obor. Jméno studenta a obor jsou v rámečku v horní části stránky předepsané, ale snadno se přehlédnou. Pečlivě zkontrolujte, zda je dohoda řádně vyplněná. Špatně vyplněné dohody se vrací a celý proces se protahuje. Po skončení praxe garant praxe z katedry do obou formulářů potvrdí, že všechno proběhlo řádně a posílá dohody děkanovi fakulty, který je pro učitele partnerem dohody. Až je podepíše děkan, posílají se učitelům zpět podepsané dohody a peníze.
 5. Celé Portfolio z pedagogické praxe odevzdáte v elektronické podobě do Moodle kurzu (prosím neodevzdávejte ve formátu RAR) či fyzicky (pokud vám bude vyhovovat ruční vypisování formulářů, můžete odevzdat ručně psané portfolio). Termín odevzdání portfolia je 6. 5. 2022.

B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

 1. Včasné vložení rozvrhu hodin praxe
 2. Odučený počet požadovaných hodin, hospitace
 3. do 8. 4. 2022 odevzdaná Dohoda o provedení práce
 4. do 6. 5. 2022 odevzdané řádně a přehledně zpracované portfolio

Zápočet bude udělen na základě individuálního pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

Kontaktní osoby pro Souvislou praxi s reflexí I: 

Michaela Dvořáková, Ph.D. 

Oborová didaktička

michaela.dvorakova@pedf.cuni.cz