Souvislá praxe na SŠ s reflexí

Oznámení k současné situaci

Vzhledem k současné situaci komplikované omezeními souvisejícími se šířením koronaviru doporučuji spoléhat na vlastní rozum a pečovat o zachování zdraví. Pokud ještě nemáte splněny souvislé praxe na ZŠ, zvažte, kterým praxím v plnění dáte přednost.

Obecně doporučujeme nejprve absolvovat praxi na základní škole, poté na škole střední (tato následnost však není závazná). Předně však se nepřemáhejte a nesnažte se obě praxe kombinovat až na hranici svých sil. Rozhodně není problém posunout plnění souvislých praxí o semestr, nebo alespoň rozfázovat jednotlivé praxe do delšího časového úseku.

Jednoznačně nejvhodnější možností plnění souvislé praxe je prezenční výuka, poté výuka distanční (či kombinovaná). Pokud nebude možné realizovat praxi ani v distanční podobě, bude možné praxi doplnit alternativami v souladu směrnicemi Střediska pedagogické praxe.

Než zahájíte souvislou praxi

Povinné proškolení studentů prostřednictvím elektronického kurzu na moodlu před nástupem na praxi.

Pro všechny studenty nastupující na praxe v zimním semestru ak. r. 2020-2021 platí, že musejí ještě před nástupem na praxi absolvovat aktualizované povinné proškolení (Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi) , jež je rozšířeno o nové oblasti související s koronavirovou situací. Tato povinnost platí též pro ty, kteří školení absolvovali před jeho aktualizováním, tedy v předchozím semestr.

Cílem kurzu je získat poznatky v řadě významných oblastí, které jsou nezbytné pro přípravu studenta na realizaci pedagogických praxí na základních a středních školách a také v různých typech školských a poradenských zařízení. Kurz seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu konání pedagogických praxí.

Významnou součástí elektronického kurzu je proškolení studenta v oblasti minima školských právních předpisů, dále se kurz věnuje Zákonu č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, v neposlední řadě jsou studenti informováni o koncepčních otázkách práce současné školy. Odkaz na kurz naleznete na stánkách Střediska pedagogické praxe.

Povinností studenta je též předložit fakultní škole čestné prohlášení o bezinfekčnosti, jehož znění bude uveřejněné opaž na stránkách SPP.

Před nástupem na praxi dále doporučujeme seznámit se

  • s Koncepcí a pojetím pedagogických praxí v kontextu vzdělávání učitelů a s koncepcí Klinické školy.
  • s ŠVP školy Vaší praxe, zvláště s tím, jak je programu zakotven vyučovaný obor;
  • s metodikami a principy distančního vzdělávání (MŠMT)

Informace k praxím

Řádný termín souvislé praxe: 2. 11. – 27. 11. 2020

Výběr místa praxe

Požadavkem katedry je, aby studenti absolvovali praxi u aprobovaného vyučujícího s víceletou pedagogickou praxí – ideálně u vyučujícího (fakultního učitele), se kterým katedra dlohodobě spolupracuje a který působí na fakultní škole PedF UK. Po přihlášení do předmětu souvislé praxe studenti obdrží elektronickou sdílenou tabulku s doporučenými destinacemi praxe; prostřednictvím této tabulky vyjádří svůj zájem o zvolenou destinaci a po schválení didaktikem budou moci kontakotvat přímo fakultního vyučujícího a domluvit se s ním na průběhu praxe. Pokud studenti nevyužují didaktikem doporučená místa praxe, mohou si destinace praxe zvolit sami, nicméně vždy musí požádat oborového didaktika o schválení své volby. Praxi je možné realizovat zároveň i u dvou učitelů, jeden by však měl být vedoucí – fakultní učitel. Pokud byste měli problém s počtem hodin, můžete praxi plnit i na 2 různých školách.

Pokud by škola vyžadovala potvrzení o tom, že jste studenty a plníte souvislou praxi, můžete využít následující formulář, který prosím vyplňte a doneste paní sekretářce na katedru k orazítkování a podpisu didaktika. Nejvhodnějším způsob, jak řádně ošetřit spolupráci školy a fakulty, je však jednoznačně smlouva mezi vedením školy a vědením fakulty (“SMLOUVA O ZABEZPEČENÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE”), kterou naleznete této webové stránce (též níže v přiložených dokumentech). Vyplněnou a vedením školy podepsanou smlouvu můžete odevzdat didaktikovi spolu se smlouvou fakultního učitele, nebo ji můžete přes podatelnu adresovat kanceláři děkana.

Co se týká smluv s fakultním učitelem, platí pouze nové Dohody o provedení práce [ viz příloha tohoto dokumentu (dole) ] stažené aktuálně ze stránek katedry KOVF nebo Střediska praxí s letopočtem 2020.

Pro předběžnou informaci můžete nahlédnout na  na seznam středních škol, se kterými jsme dosud měli dobrou zkušenost (nicméně tento seznam je pouze orientační a není aktualizovaný – aktuální nabídku obdržíte od vyučujícího.

 

A – Pokyny pro studenta

 1. Na webových stránkách KOVF naleznete formuláře pro portfolio OP, které vám pomohou orientovat se v požadavcích na praxi a ve vedení portfolia.

 1. Nejpozději druhý den po nástupu na praxi

  • zašlete na emailové adresy zbynek.zicha@pedf.cuni.cz a 92b4344d.pedf.cuni.cz@emea.teams.ms 
   formulář rozvrhu hodin s označenými časy zvonění
    s tímto zněním předmětu:”Příjmení, Jméno – Město/Obec praxe – Zkrácený název školy – SPPRX”. Příklad: Nováková, Anna – Praha 4 – G Na Vítězné plání – SPPRX . Formulář prosím odesílejte nejlépe ve formátu PDF a nazvěte jej dle vzoru: PŘÍJMENÍ, Jméno Město Zkaceny nazev školy  (vzor: NOVAKOVA Anna Praha G Na Vitezne plani).  S tímto předmětem též posílejte informace o změně rozvrhu, jinou komunikaci týkající se praxe uvádějtě předmětem “Souvislá praxe”.
  • souběžně vyplňte elektronický formulář  se základními informacemi o Vaší praxi – odkaz na elektronický formulář .
  • dle zájmu doporučujeme pozvat včas na Vaše vyučovací hodiny kolegy odborníky a filosofy. Vzhledem k tomu, že oboroví didaktici nemohou pokrývat hospitacemi všechny praktikující studenty, doporučujeme využít této příležitosti. Doporučujeme též využít termínů pro průběžné refexe praxí v jejich průběhu (Termíny vypisuje na počátku praxe didaktik a studenti se přihlašují přostřednictvím sdíleného dokumentu.)
 1. Nejpozději do 13. 11. 2020 odevzdejte na katedru dvakrát pečlivě vyplněnou Dohodu o provedení práce . Věnujte prosím pozornost následujícím požadavkům: Odevzdané dohody musejí mít podobu stejnopisu, nikoli fotokopie; pečlivě zkontrolujte, zda nechybí číslo účtu učitele, jeho podpisy a  Vaše jméno. Pečlivě tedy zkontrolujte, zda je dohoda řádně vyplněná, Jméno studenta a obor jsou v rámečku v horní části stránky předepsané, ale snadno se přehlédne. Pozdějším odevzdáním dohody byste mohli svého vedoucího učitele poškodit. (Doporučujeme odevzdání smlouvy ohlásit tímto formulářem.)

Kvůli změně legislativy nezůstává učiteli v době praxe ani bezprostředně po jejím skončení druhý formulář dohody. Teprve po skončení praxe garant praxe z katedry do obou formulářů potvrdí, že všechno proběhlo řádně a posílá dohody děkanovi fakulty, který je pro učitele partnerem dohody. Až je podepíše děkan, posílají se peníze učitelům. Katedra nemá finanční prostředky na rozesílání smluv zpět učitelům, Pokud si to učitelé budou přát a vy to můžete zajistit, formulář dohody jim můžete po praxi doručit. (Učitelé byli v minulosti zvyklí, že jim zůstal formulář s podpisem didaktika v ruce hned v průběhu praxe. V tuto chvíli by byl formulář s podpisem garanta k ničemu, je platný až po podpisu děkana. Vysvětlete to prosím učitelům, kteří by s tím měli problémy, případně nás informujte, abychom jim zavolali nebo napsali).

 1. Po celou dobu pedagogické praxe si veďte portfolio:

  1. Záznamy o 4 hospitovaných hodinách
  2. Záznam o všech 12 odučených hodinách
  3. Přípravy (obsahují konkrétní učivo hodiny) a reflexe hodin – podrobné přípravy a rozbory pouze u 3 provedených hodin
  4. Záznamy o absolvované nepřímé pedagogické činnosti – seznámení s dokumentací školy, dozory, účast na poradách apod.
  5. Hodnocení oborové praxe studentem
  6. Autoevaluace
  7. Hodnocení studentovy praxe cvičným učitelem
  8. k odevzdaným přípravám přiložte všechny písemné pomůcky využité v hodinách, formuláře, texty, atd.
 2. Po celou dobu praxe dodržujte Směrnice pro pedagogickou praxi studentů.

 3. Nejprve absolvujte Hospitace 4 vyučovacích hodin – vyplníte formulář Záznam o hospitované hodině

 4. Potom odučíte 12 hodin – o všech hodinách si vedete Záznam o odučených hodinách

 5. Celé Portfolio z pedagogické praxe odevzdáte v elektronické podobě jako přílohu mailu (prosím neposílejte ve formatu RAR) či fyzicky (pokud vám bude vyhovovat ruční vypisování formulářů bezprostředně při a po výuce, můžete odevzdat ručně psané portfolio). Termín odevzdání portfolia je 18. 12. 2020 (či dle dohody s didaktikem, u něhož budete absolvovat závěrečný kolokviální pohovor).

B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

 1. odučený počet požadovaných hodin, hospitace

 2. do 13. 11. 2020 odevzdaná Dohoda o provedení práce

 3. Přehledně zpracované portfolio (přípandě dle dohody s didaktikem) odevzdané týden před termínem evaluačního pohovoru.

Zápočet bude udělen na základě kolokviálního pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

C – Jiná doporučení

 • Vřele doporučujeme zvát vyučující katedry na Vaše vyučovací hodiny, jež jsou tematicky blízké oblasti jejich zájmu – jejich zpětná vazba pro Vás může být velice cená.
 • Doporučujeme nepřehlížet možnost společného reflektivního setkávání v době praxe (termíny navrhuje didaktik), případně též doporučujeme vzájmné náslechy a spolupráci na řešení obtíží spojených s praxí. Využijte možnost týmové spolupráce; záhodné je též vyzkoušet si vyučování v tandemu. Didaktici jsou Vám samozřejmě k dispozici ke konzultacím.

Kontaktní osoby pro oborovou praxi

Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Oborová didaktička

michaela.dvorakova@pedf.cuni.cz

Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Garant praxe

zbynek.zicha@pedf.cuni.cz