Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.

Zástupkyně vedoucího katedry

E-mail: michaela.dvorakova@pedf.cuni.cz

Konzultační hodiny

Aktuální rozvržení konzultačních hodin zde.

Stručná biografie

Michaela Dvořáková se zabývá didaktikou společenskovědních předmětů v primárním a sekundárním vzdělávání. Zaměřuje se na pojetí společenských věd v kurikulu v mezinárodním srovnání. Je spoluautorkou učebnic vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. Výzkumně se zabývá pojetím aspektů života společnosti u žáků a studentů. Vyučovala na základních a středních školách, podílí se na dalším vzdělávání učitelů. Je didaktičkou a garantkou praxe katedry občanské výchovy a filozofie na Pedagogické fakultě UK.