Kritická pedagogika Paula Freireho pro 21. století
Paulo Freire’s Critical Pedagogy for the 21st Century

Co / WhatKonference / Conference
Kdy / When13. prosince 2022 10:00 – 19:00 / December 13th 2022, 10 am to 7 pm
Organizuje /
Organizers
Katedra občanské výchovy a filozofie / Department of Social Sciences and
Philosophy
Kde / WhereMístnost R118, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy / Room R118,
Faculty of Education, Charles University (Magdalény Rettigové 4, Praha 1)
Jazyk / LanguageČeština / English

Abstrakt

Paulo Freire (1921–1997) byl významným brazilským pedagogem a filozofem, jehož intelektuální dědictví
překračuje dobu, ve které žil, a hranice jeho země původu. Naše sympozium si klade za cíl připomenout při
příležitosti Freireho 100. nedožitých narozenin jeho osobnost a dílo a podpořit tak povědomí o aktuálnosti a
naléhavosti Freireho přístupů v současnosti obecně a konkrétně v České republice. Paulo Freire učil, že více než
učit se, jak číst slova, musíme se naučit, jak číst svět. Když čteme svět jako politické bytosti, které si jsou vědomi
sociálních nerovností, environmentálních a politických problémů, můžeme následně udělat něco, abychom to
změnili. V rámci konference se zaměříme na obecné uvedení do základních myšlenek Paula Freireho, vzdělávání
dospělých, které s jeho koncepcí souvisí, uplatňování jeho zásad v práci nevládních organizací, kritických a
dekoloniálních postupů ve vzdělávání a do filozofického kontextu pedagogického přístupu, který z Freireho pojetí
vychází.


Abstract

Paulo Freire (1921–1997) was an important Brazilian educator and philosopher whose legacy goes beyond time
and country boundaries. Our symposium aims to celebrate what would be Freire’s 100th birthday by promoting
awareness about the urgency and need of Paulo Freire’s practices nowadays in general and particularly in the
Czech Republic. Paulo Freire taught us that more than learning how to read words, we need to learn how to read
the world. As we read the world as political beings who are aware of social inequalities, environmental and
political situations, we can do something to change it. During conference we will focus on the general introduction
of Paulo Freire and his thoughts, adult education, the application of his principles by NGOs, the critical and
decolonial practices in education, and the philosophical context of his pedagogical approach.
Akce je pořádána v rámci řešení programu Cooperatio ve vědních oblastech učitelská a neučitelská
pedagogika a didaktika společenských věd a vzdělávání a pedagogika / celoživotní vzdělávání a
andragogika.


Program / Programme

10:00-11:15 Opening Lecture and Discussion (English)

Juliana C. Lopes (Faculty of Education, Charles University): Who was Paulo Freire?
Introduction about his ideas and practices


11:30-12:45 Keynote Lecture and Discussion (English)

Danny Wildermeersch (KU Leuven): Paulo Freire and Jacques Rancière – Distinct but
complementary views on emancipation


14:00-15:45 Pedagogika Paula Freireho v perspektivě filozofie a sociálních věd (česky)

Michael Hauser (Pedagogická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR)
Ondřej Lánský (Pedagogická fakulta UK a Filosofický ústav AV ČR)
Tomáš Samek (Pedagogická fakulta UK)
Radim Šíp (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)


16:00-17:30 Workshop k tématu pedagogiky utlačovaných a vzdělávání dospělých (česky)

Martin Kopecký (Filosofická fakulta UK)
Jiří Silný (Ekumenická akademie)
Barbora Kleinhamplová (Institut úzkosti), Martin Tománek (NaZemi) a Vojtěch Pícha (ZŠ
Frýdek-Místek): Futuropolis – Škola emancipace


18:00-19:00 Divadlo utlačovaných (česky)

Dana Moree (Fakulta humanitních studií UK)


Registrujte se prosím zde / Register here please :
https://forms.office.com/e/ZXD1fWQhSG

Více informací:

Juliana Crespo Lopes, juliana.lopes@pedf.cuni.cz
Ondřej Lánský, ondrej.lansky@pedf.cuni.cz