Doktorandi

Cílem doktorského studia je vědecká příprava pracovníků, kteří svou samostatnou tvůrčí činností budou rozvíjet teorie a výzkum v oblasti filozofie výchovy a vzdělávání, filozofie a etiky se zaměřením na studium obecných problémů v současné společnosti. Doktorské studium je koncipováno jako propojení dějinného vývoje filozofických koncepcí a současných teorií a výzkumů, jež vytvářejí širší rámec pro filozofii výchovy a vzdělávání. 

Průvodce studiem

Garant: Doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D.

Obecné informace o studiu

Podrobné informace o studiu

Individuální studijní plán

Doktorand si ve spolupráci se svým školitelem sestaví individuální studijní plán (ISP), v němž si rozvrhne a konkretizuje studijní povinnosti a další požadavky. Hlavní důraz bude kladen na řízené samostudium a samostatné vědecko-výzkumné aktivity studenta.

Povinností doktoranda je vložit do SIS Individuální studijní plán nejpozději do dvou měsíců od nástupu do studia (nejpozději do 30. 11.).

Povinností doktoranda po každém roce studia (nejpozději do 30.9.) je vložit do SIS roční hodnocení (RH) tj. zprávu o plnění svého individuálního studijního plánu. ISP schvaluje oborová rada a je tvořen:

 • povinnými předměty, viz modul A,
 • studijními povinnostmi, viz modul B,
 • časovým plánem zpracování disertační práce, viz modul C.

Doktorandi, kteří nemají SZZ z pedagogiky, jsou povinni složit zkoušku z pedagogiky či pedagogické psychologie. Výuku a examinaci předmětů označených zkratkou FLÚ zajišťuje Filosofický ústav AV ČR na základě dohody mezi touto institucí a Pedagogickou fakultou UK.

Modul A) POVINNÉ PŘEDMĚTY s výstupem zkoušky:

V tomto modulu student absolvuje celkem čtyři povinné předměty.

 • předmět cizí jazyk: doktorandt absolvuje zkoušku z jednoho světového jazyka
 • předmět z okruhu Filozofické základy výchovy a vzdělávání: Dějiny filozofie výchovy; Filozofická a pedagogická antropologie; Filozofická komeniologie (FLÚ); Filozofické základy ekopedagogiky a kritické pedagogiky (FLÚ)
 • předmět z okruhu Filozofie: Dějiny filozofie; Současné ontologické myšlení; Sociální a politická filozofie; Kritická teorie a pedagogika
 • předmět z okruhu Problémy současného světa z filozofické perspektivy: Evropa a její proměny: tradice, hodnoty, identity (FLÚ); Národ, třída a autenticita v moderním světě (FLÚ); Strukturální povaha nerovností: třídy, elity a oligarchie (FLÚ); Jazyk a sociální identita

Modul B) STUDIJNÍ POVINNOSTI

Aktivní účast na Doktorandském semináři (jedenkrát měsíčně), který je završen obhajobou rozšířené anotace disertační práce během semináře, vystoupením studenta doktorského studia s referátem či zkušenostmi z práce, vypracováním vzájemných recenzí, poskytnutím bibliografické informace apod.
Povinnost absolvovat předmět Metodologický kurz – výzkumné a popularizační dovednost vystoupení studenta s prezentací svého odborného článku, podání návrhu grantového projektu, vytvoření popularizačního výstupu.
Povinnost absolvovat jeden volitelný předmět v souladu s tématem dizertační práce. Student si může zvolit předměty Teorie výchovy, Filozofie výchovy, Kulturní psychologie a další volitelné předměty z nabídky doktorských studijních programů PedF UK, dalších pracovišť Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Volbu volitelného kurzu nad rámec předmětů uvedených v této žádosti o akreditaci schvaluje oborová rada.
Aktivní účast na konferencích

 • Doktorandský seminář;
 • Domácí konference, aktivní účast na jedné domácí konferenci (do 3. roku studia);
 • Mezinárodní konference, aktivní účast na jedné zahraniční konferenci (do 4. roku studia).
 • Účast na jiných odborných akcích

Doporučuje se účast na letní filosofické škole.

Publikační činnost – Minimálně tři studie a jedna popularizační stať

 • dvě studie v odborném periodiku nebo sborníku;
 • jedna studie v zahraničním odborném periodiku nebo v cizím jazyce;
 • popularizační stať v časopise nebo novinách zvolených po domluvě se školitelem.

Doktorandi mají možnost publikovat v recenzovaném elektronickém čtvrtletníků pro filozofii a filozofii výchovy vydávaném Pedagogickou fakultou UK PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY ISSN 1214-8725.
Mezinárodní spolupráce

Student absolvuje část studia v délce alespoň jednoho měsíce na zahraniční instituci (např. v rámci programu Erasmus), v odůvodněných případech lze delší pobyt nahradit větším počtem kratších zahraničních aktivit případně účastí na jiné formě mezinárodní spolupráce s prokazatelným výsledkem (např. publikace, organizace mezinárodního workshopu apod.).

Podíl na výuce

výuka alespoň jeden semestr na základě dohody o pracovní činnosti.

Návrh vědeckého projektu

podání návrhu alespoň jednoho grantového projektu v GAUK, GAČR, SVV nebo projektu v rámci mezinárodní spolupráce.

Státní doktorská zkouška (SDZ) kód v SIS ODSZ01

Státní doktorská zkouška je veřejnou ústní komisionální zkouškou, během níž musí doktorand prokázat dostatečně teoretické znalosti oboru a orientaci v domácí i zahraniční odborné literatuře na základě seznamu povinných titulů a titulů sestavených doktorandem s přihlédnutím k tématu své disertační práce. Státní doktorská zkouška vždy předchází obhajobě disertační práce. Ke státní doktorské zkoušce doktorand předkládá minimálně jednu kapitolu své disertační práce.

SDZ se dělí na následující tematické okruhy:

 • Filozofické základy výchovy a vzdělávání
 • Filozofie
 • Problémy současného světa z filozofické perspektivy

Modul C) DISERTAČNÍ PRÁCE

NABÍDKA PŘEDMĚTŮ

Nabídka kurzů a seminářů je zveřejněna a každoročně aktualizována na webových stránkách oddělení pro vědeckou činnost

Doktorská práce

Doporučený postup prací na dizertaci rozvržený na 4 roky:

 • v 1 roce studia zpracování rozšířené anotace disertační práce a její obhájení nejprve před školitelem v rámci předmětu Metodologický kurz – výzkumné a popularizační dovednosti, poté před kolegy v Doktorandském semináři;

 • 2. roce studia;

 • rozpracování struktury disertační práce a dokončení první kapitoly do konce 2. roku studia;

 • odevzdání pracovní verze disertační práce do konce 3. roku studia;

 • odevzdání disertační práce k obhajobě do konce 4. roku studia.