Profil absoloventa

Absolvent tohoto studijního oboru získá potřebné vědomosti a dovednosti plně aprobovaného učitele pro výuku předmětu společenské vědy, filozofie a etika na středních školách a vyšších odborných školách se zvláštním zřetelem na profesní etiku.Absolvent tohoto studijního programu má široké společenskovědní a pedagogické vzdělání. Je vybaven poznatky z řady vědních disciplín. Je schopen interdisciplinárního propojování učiva a aplikování moderních didaktických metod do výuky. Studijní program (svým didaktickým, kreativním a interdisciplinárním obsahem) připravuje absolventa (učitele), který je tvůrčí osobností, je schopen samostatné koncepční práce a aktivní participace na vytváření studijních programů v rámci své školy.