Profil absoloventa

Vymezení výstupních znalostí a dovedností – všeobecných, odborných a speciálních:

Absolvent tohoto studijního programu získá široké všeobecné vzdělání v oblasti společenských věd. Má obecné teoretické vědomosti, které dokáže prakticky aplikovat. Umí z hlediska multidisciplinárního analyzovat a řešit společenské problémy, dokáže pracovat s diferencovanými předpoklady, jež skýtají jednotlivé společenské vědy. Získá metodologické základy společenskovědního bádání.

Kvalifikační připravenost a míra profesní adaptability na podmínky a požadavky praxe:

Díky širokým obecně teoretickým vědomostem je vysoce adaptabilní na měnící se pracovní podmínky a je rovněž schopen si samostatně doplňovat nové vědomosti a praktické profesní dovednosti.

Charakteristika profesí a institucí, kde může uplatnit získané vzdělání:

Absolvent tohoto studijního programu může vykonávat kvalifikované profese na úřadech a v institucích soukromého i státního sektoru, např. na úřadech práce, na odborech sociálního zabezpečení, v nadacích a občanských sdruženích orientovaných na sociální práce, na pomoc v orientaci na trhu práce, na mimoškolní vzdělávací aktivity, na zájmovou činnost dětí, mládeže i dospělých a na organizaci aktivního trávení volného času.

Může působit jako asistent v rámci institucí zabývajících se pracovně právním a sociálně právním poradenstvím. Absolvent tohoto studijního programu má všechny předpoklady pro to, aby pokračoval v navazujícím magisterském studijním oboru Odkaz v rámci webu Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ – základy společenských věd a může také pokračovat ve svém vzdělávání na různých typech společenskovědních vysokých škol a pak dosáhnout titulu magistra.

Po řádném ukončení bakalářského studia získává jeho absolvent titul bakalář.