Základní informace o bakalářských praxích

Informace platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2017/2018 nebo později.

Didaktici Katedry občanské výchovy a filosofie vypisují v ZS 2020-2021 Pedagogickou praxi v zařízení pro volný čas (vyučují dr. Dvořáková a dr. Zicha)

V LS budou vypsány:

Základní informace o výše uvedených praxích uveřejněné garanty předmětů (z KPG a KPPP) jsou dostupné v SISu. Specifika průběhu a konkretizované požadavky oborově laděných praxí formulované vyučujícími KOVF naleznete na stránkách KOVF pod výše uvedenými odkazy.

Základní inforamace o bakalářských praxích pro studenty 3. ročníku bakalářského studia ZSV

Součástí pedagogicko psychologické přípravy bakalářských programů (v rámci Společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku) je absolvování povinně volitelných kurzů pedagogické praxe, jejichž plnění studijní program doporučuje v 5. a 6. semestru studia (splnění jednoho kurzu: 2 kredity; limit skupiny: 4 kredity).

Výuku těchto předmětů primárně zajišťují Katedra pedagogiky (KPG) a Katedra preprimární a primární pedagogiky (KPPP). Na výuce výše uvedených předmětů se mohou (a nemusejí) podílet též další katedry, jež předměty negarantují, ale mohou realizovat jejich výuku ve spolupráci s garantujícími katedrami (KPG a KPPP).

Studijní program rozlišuje následující typy praxe (předměty) :

  • Asistentská praxe ve škole (KPPP, Garant: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.),
  • Lektorská praxe (KPG, Garant: PhDr. Jaroslav Šaroch, Ph.D.),
  • Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas (KPPP, Garant: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.),  
  • Orientační praxe ve škole (KPG, Garant: PhDr. Veronika Blažková, Ph.D., KPG ).

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K REALIZACI PRAXÍ V BAKALÁŘSKÉM STUDIU

Zápis do předmětu: studenti si mohou volit, jestli chtějí praxi vykonávat pod příslušnou oborovou katedrou (pokud tento typ praxe otevírá) nebo jinou katedrou bez ohledu na obor, který studují.

Směrnice: pro realizace praxí jsou závazné směrnice. Na webu SPP  https://pages.pedf.cuni.cz/spp/ jsou zveřejněné směrnice pro asistentskou a volnočasovou praxi, směrnice pro orientační a lektorskou praxi se připravují a budou zveřejněny co nejdřív.

Uznávání praxí: praxi nelze uznávat zpětně (tj. student může vykonávat praxi ve školách, zařízeních, kde už působí, na letních a příměstských táborech atd., ale praxi musí realizovat až po zápisu do předmětu, tedy v tomto ak. roce)

Praxe pro studenty, kteří mají prac. smlouvu ve škole/zařízení:  student může po dohodě s garantem vykonávat praxe ve "svém" zařízení (netýká se orientační praxe)

Podíl přímé výuky ve všech typech praxí:  2 hodiny úvodní seminář, 2-4 hodiny závěrečný reflektivní seminář (dvouhodinový v případě menších studijních skupin), 18 – 22 h činnosti v zařízení (hospitační, pedagogické, asistenční).

Níže naleznete anotace jednotlových praxí:

Asistentská praxe ve škole Cílem předmětu je seznámení se školním prostředím a obsahem práce učitele. Nedílnou a významnou součástí cíle je systematická podpora a rozvoj kompetencí studentů v oblasti individualizované, diferencované a inkluzivní výuky v prostředí základní a střední školy. Smyslem asistentské praxe je vytvořit prostor pro mentorský typ spolupráce mezi zkušenými a budoucími pedagogy. Nedílnou součástí cíle kurzu je rozvoj reflektivních a sebereflektivních dovedností studenta. Studenti dostanou systematickou možnost pracovat jako asistent pedagoga či asistent žáka. Získají tak možnost poznávat různé typy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné třídě – např. žáky se spec. vývojovými poruchami učení, s ADHD, žáky ze znevýhodněného sociálního prostředí, žáky nadané, žáky-cizince apod. Zároveň se studenti mohou podílet na práci asistenta pedagoga např. při organizaci přípravy žáků na přijímací zkoušky, různých soutěží, podílet se na práci se skupinou žáků apod.
Lektorská praxe Tento typ alternativní praxe umožňuje studentům praktikovat v zařízeních, ve kterých se budou moci po absolutoriu bakalářského studia uplatnit na pozici lektorů zájmového či profesního vzdělávání dospělých. Zejména se jedná o vzdělávací agentury, nestátní neziskové organizace a nejrůznější podniky. V průběhu praxe studenti pozorují práci lektorů, asistují jim a pomáhají připravovat a realizovat nejrůznější vzdělávací aktivity pro dospělé. Praxe je reflektována a studenti v jejím průběhu pořizují písemné záznamy o jejím průběhu.
Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas Cílem předmětu je systematická podpora a rozvoj kompetencí studentů v práci s žáky základních a středních škol ve volnočasových zařízeních různorodého zaměření a charakteru. Nedílnou součástí cíle je možnost seznámit se s charakterem zájmů a potřeb žáků v době mimo vyučování, což studentům umožňuje zcitlivění pro porozumění charakteristikám a specifikům současného dětství a dospívání. Student získá možnost pracovat systematicky s žáky v oblasti organizování, vedení či asistování zájmových kroužků, skautských oddílů, sportovních klubů, vedení zájmových útvarů apod. Konkrétně to znamená, že studenti systematicky a pravidelně pracují se skupinou žáků ve vybrané oblasti volnočasové zájmové aktivity. Studentům umožňuje tato praxe získat zároveň znalosti a zkušenosti s organizováním, zajištěním a vedením zájmových, výchovně rekreačních aktivit a prohloubit tak praktické dovednosti v oblasti vedení žáků na úrovni základní a střední školy. Praxe je reflektována a studenti v jejím průběhu pořizují písemné záznamy o jejím průběhu.
Orientační praxe ve škole Cílem tohoto předmětu je podpořit zájem studentů o učitelské obory a motivovat je k dalšímu vzdělávání, vč. pokračování v magisterském studiu zaměřeném na přípravu učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ a SŠ. Formou společných návštěv se studenti seznamují s reálnými podmínkami vybraných škol a školských zařízení, pozorují práci učitelů a dalších pedagogických pracovníků a účastní se besed s nimi. V průběhu jednoho týdne studenti navštíví různé stupně a typy škol: základní školu – 1. a 2. stupeň, školní družinu, různé typy středních škol, příp. i jiná školská zařízení.