Pedagogická praxe v zařízení pro volný čas (ZSV)

Specifikace požadavků na plnění volnočasové bakalářské praxe

Specifické požadavky katedry OVF navazují a rozvíjejí obecné požadavky formulované v SIS. Z nich zdůrazňujeme, že student/ka musí splnit podmínku minimálně 8 hodin přímé pedagogické činnosti ve zvolené instituci (Doporučujeme 12 hodin).

Náplň volnočasové praxe a výběr institucí, v nichž může praxe probíhat, musí být v souladu s charakterem předmětu (opět viz SIS). Studenti mohou využít instituce doporučené Střediskem praxe, instituce doporučené KOVF či jiné odpovídající instituce (jejichž volbu je však třeba konzultovat s vyučujícími předmětu). Zvolené instituce studenti oslovují sami a sami si domlouvají okolnosti realizace praxe. (Bližší informace podávají vyučující ústně na prvním setkání.)

Didaktici KOVF netrvají na těsné blízkosti tematiky volnočasové aktivity s oborovými vzdělávacími obsahy. V rámci plánování, reflexí a evaluací volnočasových činností však bude brán zřetel ke sféře občanských a sociálních kompetencí.

 

Specifika požadavků na plnění volnočasové bakalářské praxe

Předmět je zakončen pohovorem, jenž mívá obvykle podobu kolokvia. K závěrečnému pohovoru/kolokviu si student/ka přináší s sebou Portofolio z volnočasové praxe, jehož minimální součástí musí být následující položky:

a)      Pedagogický deník (viz níže);

b)      Přehled o realizované přímé pedagogické činnosti (podepsaný zastřešujícím pedagogem) s hodnocením od pedagoga zastřešující volnočasové organizace, který pedagogickou praxi studenta koordinuje a potvrzuje počet hodin.

Nepovinnou, avšak doporučenou součástí portfolia jsou další materiáli přibližující proběhlou praxi (např. učební materiály, přípravy apod.).

 

Pedagogický deník:

Podoba pedagogického deníku k této praxi není přesně strukturována a je na studentech, jak jej pojmou. Je však třeba vzít v potaz, že smyslem pedagogického deníku je zachytit okolnosti, charakter, průběh a význam praxe, ovšem (a to je důležité!) s ohledem na osobnostní a profesní rozvoj praktikujícího studenta/studentky. (V případě pedagogického deníku by tedy nemělo jít o suchopárnou deskripci praxe, jejímž jediným a posledním účelem je doložit splnění podmínek praxe pro potřeby získání zápočtu, nýbrž by mělo jít o ‚živý deník‘, který hovoří o podstatných událostech praxe a dosvědčuje osobnostní a profesní růst studentů a jejich schopnost promýšlet a reflektovat pedagogické situace a svá místa v oblasti výchovy a vzdělávání.)

 Pedagogický deník by měl obsahovat následující body (jež nemusí být součástí deníku, jsou-li obsaženy v širším portfoliu):

  • Představení instituce, v jejímž rámci probíhala praxe;
  • Předběžná očekávání studenty/ky, případně jeho/její sebe-představení;
  • Deníkové záznamy o průběhu (především) přímé výuky, kterým nechybí základní údaje identifikující výuku (např. datum, doba atd.) a informace umožňující studentovy rekonstruovat svoji zkušenost s touto výukou (významné okolnosti, činnosti apod.);  
  • Záznam o vybraných jednání se školícím pedagogem (Stačí např. zmínka s uvedením obsahu rozhovoru);
  • Průběžné hodnocení obsažené napříč deníkovými záznamy (včetně např. pojmenovávání úspěchů, problémů apod.)
  • Celkové hodnocení praxe a vlastního zpracovávání pedagogického deníku.

 

Doporučený termín splnění praxe ……..

 

Důležité odkazy:

 

Na této stránce níže naleznete následující dokumenty:

Hlavička portfolia

Přehled o realizované přímé pedagogické činnosti a hodnocení