Základní informace o studiu

Rozšiřující studium

Katedra občanské výchovy a filozofie realizuje pro zájemce rozšiřující jednooborové dvouleté kombinované studium učitelství občanské výchovy a základů společenských věd pro SŠ a druhý stupeň ZŠ. Toto studium je určeno pro učitele, kteří si chtějí rozšířit svojí aprobaci o další vyučovací předmět. Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ získají způsobilost vyučovat tento předmět na ZŠ a SŠ, Učitelé VVP pro SŠ získají způsobilost vyučovat tento předmět na SŠ a ZŠ, Učitelé VVP ZŠ získají způsobilost k výuce tohoto předmětu pouze na ZŠ.

Předpokladem pro toto studium je dokončené magisterské studium učitelství pro příslušný stupeň, popř. druh školy a úspěšné absolvování výběrového řízení na základě předložených osobních materiálů a dokladů o ukončeném vzdělání. Jedná se o placené studium. Školné pro studenty přihlášené do stidia s počátkem v roce 2021 činí školné 10 000 Kč za jeden rok, od roku 2020 bude roční školné 12 000 Kč. Studium je organizováno formou blokových soustředění.

Toto studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce.

Harmonogram studia

Zápis do rozšiřujícího studia OV a ZSV

Zápis do prvního, druhého a třetího ročníku rozšiřujícího studia OV a ZSV se uskuteční na UK Pedagogické fakultě v Praze na první konzultaci v říjnu, v konkrétně stanoveném termínu podle rozvrhu, v Rettigové 4, Praha 1, na základě předložení dokladu o zaplacení stanoveného školného.

Uzavření jednotlivých ročníků rozšiřujícího studia OV a ZSV

Uzavření jednotlivých ročníků se uskuteční na základě složení všech zkoušek stanovených studijním plánem pro jednotlivé ročníky na první konzultaci následného roku studia. Uzavření posledního ročníku a celého studia se uskuteční na studijním oddělení po složení všech zkoušek stanovených studijním plánem.

Závěr studia

Termín pro zadání závěrečných prací je 30. dubna (v prvním ročníku). Formulář pro zadání závěrečné práce (viz příloha níže) vyplní vedoucí spolu se studentem, student poté odevzdá formulář na sekretariát KOVF. Taktéž je třeba vyplnit (případně upravit) elektorinický formulář obohacený o informaci o tématu závěrečné práce - viz https://forms.gle/2QDAfDNT4uw2YehT9.

Odevzdání závěrečných prací a podání přihlášky k závěrečné zkoušce [ XLS ] proběhne nejpozději do 15. června (ve druhém ročníku). Závěrečná práce se odevzdává v jednom výtisku prostřednictvím podatelny na sekretariát KOVF, její min. rozsah 30 NS  - doporučujeme držet se vzoru (viz přílohy níže). Přihláška k závěrečné zkoušce se odevzdává na studijní oddělení k rukám p. Merellové. Pro přihlášku k závěrečné zkoušce se použije formulář pro přihlášku k ZZK. Okruhy a literatura k závěrečné zkoušce rozšiřujícího studia jsou ke stažení ve formátu DOC zde.
Posudek na závěrečnou práci zpracuje vedoucí práce a bude k dispozici na KOVF nejméně pět dní před obhajobou. Konání závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečné práce proběhnou v jednom dni (po absolvování druhého ročníku) v září. O termínu zkoušky a složení komise budou studující informování korespondenčně.
Garantem studia je dr. Zbyněk Zicha ( zbynek.zicha(at)pedf.cuni.cz ), na něhož se můžete obracet se svými dotazy ohledně tohoto studijního programu.