Souvislá praxe na SŠ s reflexí (FILET) - Zimní semestr 2018

1) Než zahájíte souvislou praxi

Povinné proškolení studentů prostřednictvím elektronického kurzu na moodlu PŘED NÁSTUPEM NA PRAXI

Počínaje zimním semestrem ak. r. 2018 - 2019 mají všichni studenti přihlášení k plnění souvislé praxe povinnost absolvovat elektronický kurz "Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi". Cílem kurzu je získat poznatky v řadě významných oblastí, které jsou nezbytné pro přípravu studenta na realizaci pedagogických praxí na základních a středních školách a také v různých typech školských a poradenských zařízení. Kurz seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu konání pedagogických praxí. Významnou součástí elektronického kurzu je proškolení studenta v oblasti minima školských právních předpisů, dále se kurz věnuje Zákonu č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, v neposlední řadě jsou studenti informováni o koncepčních otázkách práce současné školy. K přihlášení do kurzu, dostupného na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2463, je třeba být přihlášet do prostředí Moodlu UK a znát vstupní heslo (to obdržíte od oborového didaktika).

Před nástupem na praxi dále doporučujeme seznámit se 

2) Pokyny pro studenta a požadavky oborového didaktika k zápočtu

Řádný termín souvislé praxe: 5. 11. - 30. 11. 2018

Výběr místa praxe

Požadavkem katedry je, abyste absolvovali praxi u aprobovaného vyučujícího. Pokud nemáte doporučení na konkrétní osobu, ptejte se vedení školy, koho by vám doporučili. Praxi je možné realizovat zároveň i u dvou učitelů, jeden by měl být váš vedoucí a u druhého byste mohli případně odučit pár hodin, abyste dali dohromady potřebný počet. Pokud byste měli problém s počtem hodin, můžete praxi plnit i na 2 různých školách. Zde je seznam středních škol, se kterými jsme dosud měli dobrou zkušenost. Nevolíte-li jednu z doporučených škol, musí být výběr místa praxe a vedoucího učitele konzultován s jedním z oborových didaktiků ještě před nástupem na praxi.

Pokud by škola chtěla nějaké potvrzení o tom, že vás skutečně posílá fakulta, najdete je zde. Vyplňte si jej a doneste paní sekretářce na katedru k podpisu a orazítkování. Většinou potvrzení škola nevyžaduje.

Platí pouze nové Dohody o provedení práce [ DOCX ] stažené aktuálně ze stránek katedry KOVF nebo Střediska praxí s letopočtem 2018.

A – Pokyny pro studenta

 1. Na webových stránkách KOVF naleznete formuláře pro portfolio OP, které vám pomohou orientovat se v požadavcích na praxi a ve vedení portfolia.

 1. Nejpozději druhý den nástupu na praxi 

  • zašlete na elektronickou adresu zbynek.zicha(at)pedf.cuni.cz formulář rozvrhu hodin s označenými časy zvonění  [ DOC ] s tímto zněním předmětu: "PŘÍJMENÍ, Jméno - Město/Obec praxe - Zkrácený název školy - SPPRX". Příklad: NOVÁKOVÁ, Anna - Praha 4 - G Na Vítězné plání - SPPRX . Vyplněný formulář rozvrhu prosím odesílejte ve formátu PDF a nazvěte jej dle vzoru: "PŘÍJMENÍ, Jméno Město Zkaceny nazev školy  (vzor: NOVAKOVA Anna Praha G Na Vitezne plani).  S tímto předmětem též posílejte informace o změně rozvrhu, jinou komunikaci týkající se praxe uvádějtě předmětem "Souvislá praxe".
  • souběžně vyplňte elektronický formulář  se základními informacemi o Vaší praxi - odkaz na elektronický formulář
  • a volitelně vyplňte 'zvací tabulku'  (v níž můžete uvést hodiny, jež byste rádi měli hospitovány kolegy odborníky a filosofy) - odkaz na tabulku obdržíte emailem. Vzhledem k tomu, že oboroví didaktici nemohou pokrývat hospitacemi všechny praktikující studenty, doporučujeme využít této tabulky a pozvat na Vaše hodiny kolegy odborníky a filosofy.
 1. Nejpozději do 16. 11. 2018 odevzdejte na katedru dvakrát pečlivě vyplněnou Dohodu o provedení práce . Věnujte prosím pozornost následujícím požadavkům: Odevzdané dohody musejí mít podobu stejnopisu, nikoli fotokopie; pečlivě zkontrolujte, zda nechybí číslo účtu učitele, jeho podpisy a  Vaše jméno. Pečlivě tedy zkontrolujte, zda je dohoda řádně vyplněná, jméno studenta a obor jsou v rámečku v horní části stránky předepsané, ale snadno se přehlédne. Pozdějším odevzdáním dohody byste mohli svého vedoucího učitele poškodit. (Doporučujeme oznámit odevdání smlouvy prostřednictvím formuláře.)

Kvůli změně legislativy nezůstává učiteli v době praxe ani bezprostředně po jejím skončení druhý formulář dohody. Teprve po skončení praxe garant praxe z katedry do obou formulářů potvrdí, že všechno proběhlo řádně a posílá dohody děkanovi fakulty, který je pro učitele partnerem dohody. Až je podepíše děkan, posílají se peníze učitelům. Katedra nemá finanční prostředky na rozesílání smluv zpět učitelům, Pokud si to učitelé budou přát a vy to můžete zajistit, formulář dohody jim můžete po praxi doručit. (Učitelé byli v minulosti zvyklí, že jim zůstal formulář s podpisem didaktika v ruce hned v průběhu praxe. V tuto chvíli by byl formulář s podpisem garanta k ničemu, je platný až po podpisu děkana. Vysvětlete to prosím učitelům, kteří by s tím měli problémy, případně nás informujte, abychom jim zavolali nebo napsali).

 1. Po celou dobu pedagogické praxe si veďte portfolio:

  1. Záznamy o 6 hospitovaných hodinách [ DOC ]
  2. Záznam o všech 18 odučených hodinách [ DOC ]
  3. Přípravy (obsahují konkrétní učivo hodiny) a reflexe hodin – podrobné přípravy a rozbory pouze u 5 provedených hodinDOC ]
  4. Záznamy o absolvované nepřímé pedagogické činnosti – seznámení s dokumentací školy, dozory, účast na poradách apod. [ DOC ]
  5. Hodnocení oborové praxe studentem [ DOC ]
  6. Autoevaluace [ DOC ]
  7. Hodnocení studentovy praxe cvičným učitelem [ DOC ]
  8. k odevzdaným přípravám přiložte všechny písemné pomůcky využité v hodinách, formuláře, texty, atd.
 1. Po celou dobu praxe dodržujte Směrnice pro pedagogickou praxi studentů.

 2. Nejprve absolvujte Hospitace 6 vyučovacích hodin – vyplníte formulář Záznam o hospitované hodině

 3. Potom odučíte 18 hodin – o všech hodinách si vedete Záznam o odučených hodinách

 4. Celé Portfolio z pedagogické praxe odevzdáte v elektronické podobě jako přílohu mailu (prosím neposílejte ve formatu RAR) či fyzicky (pokud vám bude vyhovovat ruční vypisování formulářů bezprostředně při a po výuce, můžete odevzdat ručně psané portfolio). Termín odevzdání portfolia je 18. 12. 2018 (či dle dohody s didaktikem, u něhož budete absolvovat závěrečný kolokviální pohovor).

B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

 1. odučený počet požadovaných hodin, hospitace

 2. do 16. 11. 2018 odevzdaná Dohoda o provedení práce

 3. do 18. 12. 2018 řádně a přehledně zpracované portfolio

Zápočet bude udělen na základě skupinového pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

Za oborovu didaktiku Michaela DvořákováZbyněk Zicha