Modifikace Souvislé praxe v době covidové krize

Vážení a milí studující a faktultní učitelé,

současná situace koronavirové krize ústící v nemožnost plnění souvislých praxí (dále SP) ve formě prezenční výuky vyžaduje určité úpravy, a to jak v oblasti jejich organizace, tak ve sféře jejich průběhu a hodnocení. Protože je obtížné předvídat budoucí průběh krize, budu o těchto úpravách hovořit jako o modifikacích stávajícího systému praxí, který zůstává nadále platný a jehož kritéria zůstavají úhelným kamenen pro nahlížení na SP jako takové.

V současné době je možné plnit souvislou praxi více způsoby, s nimiž jsou studenti seznámeni; zde se budeme věnovat pouze té nejvíce plnohodnotné variantě, jež nejlépe odpovídá smyslu SP a kdy studující realizuje svoji pedagogickou praxi ve spolupráci s fakultním učitelem (dale FU) a v interakci se studenty. Jde tedy o přenesení prezenční formy praxe do digitálního prostředí, či později (pokud to situace dovolí) o kombinaci působení studenta v digitálním prostředí a v prostředí reálném.

Předně je třeba zdůraznit, že v platnosti zůstávají původní nároky na praxi a s nimi související požadavky (viz stránka věnovaná SP na SŠ - dále jen "web"). Jde předěvším následující povinnosti:

 • uskutečnit 12 vyučovacích hodin (a těchto 12 hodin refletkovat s fakultním učitelem);
 • předložit přípravy a podklady vypracované pro výuku 3 vyučovacích celků;
 • naslechnout 4 vyučovací hodiny;
 • splnit další požadavky spojené např. s administrováním praxe, s umožněním náslechů didaktikům a členům katedry, apod.

Stručná interpetace těchto požadavků modifikovaných pro současnou situaci:

 • jedna odučená hodina = jeden komplexní didaktický vstup do výuky , jehož časová a kompetenční náročnost odpovídá přípravě, realizaci a hodnocení jedné vyučovací hodiny v prezenční formě; tato intervence může proběhnout v rámci synchronní či asynchroní výuky, měla by ve prospěch studentů proběhnout v konkrétním časovém okně (např. v čase jedné sychnronní vyučovací hodiny, probíhající asyn. výuky v určitém týdnu apod.); zde je třeba vzít v úvahu, že vzdálená výuka je celkově náročnější než výuka prezenční - zohledníme-li pouze skutečnost, že vzdálená komunikace určitého tématu obyvkle trvá 1,5 déle, můžeme přeneseně předběžně předpokládat, že kvalitní vzdálené vyučování je min. 1,5 časově náročnější. 
 • přípravy a podklady ke 3 hodinám slouží pro rozbor proběhlé výuky; mouhou se týkat jak výuky syn., tak asyn. ; zde může studující použít formulář přípravy/průběhu hodiny (dostupný na webu) a určený pro prezenční výuky, či svoji přípravu a průběh výuky doložit jinými smysluplnými podklady (nejlépe však při zachování základních údajů uvedených v první části zmíněného formuláře.
 • pod náslechem jedné hodiny výuky si můžeme představit náslech synchronní vyučovací hodiny (v daném oboru na dané škole, nemusí je jednat o FU), či seznámení studenta s proběhlou či probíhající asynchornní výukou  odpovídající funkci jedné prezenční vyuč. hod.

Doporučení a informace pro fakultní učitele

 • Pokud to není technicky či jinak nemožné, prosíme o umožnění nasím studentům odučit min. 3 sychnchornní samostatné vyučovací jednotky (ideálně však více, např. 6);
 • Realizované intervence a spolupráce s FU by měly mít takovou povahu a skladbu, aby si jimi studenti vyzkoušeli různorodé aktivity spojené se všemi základními oblastmi pedagogické činnosti (od přípravy výuky, prezentace tematiky, přípravy stud. opor a komunikace se studenty, přes tvorbu, zadávání a vyhodnocování úloh/např. didaktických testů/, vyhodnocování výuky, po seznámení se širším kontextem vzdělávacího procesu (např. učitelova agenda, projekty, inkluze atd.)
 • Budeme rádi, když školám naši studenti pomohou svojí činností lépe se vypořádávat se současnou krizovou situací; mohou tedy po vzájemné dohodě přijímat taková zadání, v nichž budou prospěšní (například pokud jsou technologicky více zdatní než FU).
 • Praxe může probíhat též ve tandemu praktikujících (v takovém případě by němělo jít o pouhé střídání se v intervencích a rozdělování si povinností, ale o plnohodnotnou tandemovou výuku a spolupráci obou studentů).  
 • Souvislé praxe nemusejí probíhat pouze v listopadu, mohou být plánovány na delší období v rámci zimního semestru (je však třeba počítat s tím, že od prosince opět probíhá pravidělná výuka studentů 2. ročníků nav. magist. studia.)
 • V současné době je možné SŠ praxi plnit též ve vyšších ročnících nižšího gymnázia a ZŠ.
 • Praktikující studenti mají možnost se jednou týdně setkávat a komunikovat zkušenosti s probíhajícími praxemi - těchto setkání se mohou účastnit též FU, případně může být realizováno též setkání/setkávání FU - pro bližší info se obeťe na své studenty.(Bohužel současné fakultní nastavení MS Teams neumožňuje přímou splupráci FU, studentů a členů katedry v prostředí týmu - snad to bude v budoucnu možné.).

Doporučení a informace pro praktikující studenty

Podmínky a obecné infroamce k plění praxí jsou k dispozici jednak v SISu, na webu a jednak v komunkačních kanálech v Týmu souvislé praxe (podstatné informace jsou rozesílány horomadnými emaily).

Zde budou na dále zaznívat všeobecná doporučení ohledně klíčových modifikací.

Pokud budete plnit SP ve forměvzdálené výuky, doporučiji uplatňovat inovované formuláře, jež budou postupně aktualizovány a vyvšovány na webu k SP (pouze v přílohové části dole).

Zbyněk Zicha, za oborové didaktiky