Bakalářské studium – Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání – Maior/Minor

Charakteristika programu

Studium bakalářského studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání je koncipováno primárně jako studium poskytující široké všeobecné vzdělání ve společenských (a některých humanitních) vědách: sociologii, politologii, teorii práva, sociální, kulturní a lingvistické antropologii, religionistice, psychologii a ekonomii, jakož i ve filosofii a etice. Cílem je, aby absolventi a absolventky pokračovali v navazujícím magisterském učitelském studiu Základů společenských věd, popřípadě si zvolili jiné společenskovědní magisterské studium podle své volby. Jde o to studujícím nejen vštípit relevantní vzdělanostní základ ve zmíněných oblastech, nýbrž také kultivovat jejich schopnost prakticky aplikovat získané vědomosti při výkonu povolání, čemuž pomáhá i pedagogicko-psychologická složka přípravy. Odlišností tohoto typu studijního programu od jiných společenskovědních bakalářských studií je důraz na multidisciplinární přístup k analýze a řešení společenských problémů a zejména důraz kladený na využití poznatků ve vzdělávání. Studující si neosvojují pouze znalosti z jednotlivých disciplín, nýbrž učí se pracovat také se specifickými hledisky a paradigmaty dílčích společenských věd tak, jak to vyžaduje aktuální (zejména učební) kontext, v němž mají své znalosti a dovednosti použít. Za tím účelem získávají základní přehled o psychologii, pedagogice a didaktice. Součástí studijního programu ve variantě maior je zpracování bakalářské práce.

Informace o uplatnění studentů

Po absolvování bakalářského studijního programu Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání se primárně předpokládá, že student bude pokračovat v navazujícím magisterském programu Učitelství základů společenských věd pro druhý stupeň základní školy a pro školu střední. Nepokračuje-li dalším vzděláváním směrem k učitelské profesi, uplatní se jako asistent pedagoga, volnočasový pedagog a v dalších neučitelských pozicích ve státních, veřejných i soukromých vzdělávacích institucích. Absolventi mohou také pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu některé z konkrétních společenských věd (např. sociologie, antropologie, politologie) na Univerzitě Karlově či na jiné vysoké škole. Student získá v průběhu bakalářského studia takové dovednosti, znalosti a kompetence, které mu umožní uplatnění v profesích, u nichž je bakalářské vzdělání běžně vyžadováno. Absolvent bude mít znalosti vhodné také pro práci ve státní a veřejné správě a samosprávě (v ústředních orgánech státní správy, krajských úřadech, magistrátech, městských úřadech apod.), v institucích zabývajících se sociální problematikou nebo v odpovídajících nestátních, nevládních a neziskových organizacích. Díky širokému společenskovědnímu rozhledu se může uplatnit i ve sféře médií. Bude mít předpoklady k tomu, aby se uplatnil v českých i zahraničních firmách, a to zejména v oblasti administrativy. Absolvent je schopen týmové práce a dokáže ve skupinách vytvářet, navrhovat a samostatně řešit projekty; ovládá metody projektového řízení. Je schopen vypracovávat odpovídající společenskovědní expertízy na základě sociologických, antropologických či obecně společenskovědních dat. Umí navrhnout vhodnou metodologii a orientuje se v technikách sběru společenskovědních dat.

Odkaz na studijní plán Maior