Profil absoloventa

Absolvent tohoto studijního programu je plně aprobovaným učitelem předmětu občanská výchova na základních školách  a předmětů základy společenských věd, společenské vědy, občanská výchova a občanská nauka na všech typech a formách středních škol. Jeho široké společenskovědní a pedagogické vzdělání vytváří předpoklady pro relativně široký prostor pro samostatnou volbu profesní orientace.
Dokáže najít uplatnění i mimo školství, např. v mediích, úřadech a institucích, a to jak ve státním, tak v soukromém sektoru.
Je učitelem, který dokáže tvořivě reagovat na potřeby výuky na různých typech a stupních škol.

  • Absolvent tohoto studijního programu má široké společensko-vědní a pedagogické vzdělání.
  • Je vybaven poznatky z řady vědních disciplin a je schopen aplikovat moderní didaktické metody do výuky.
  • Je schopen intedisciplinárního propojování učiva a užívá efektivní didaktické způsoby a metody.
  • Absolvent tohoto studijního programu může pokračovat ve svém vzdělávání v rámci doktorandského studia.


Absolvent má všechny předpoklady pro to, aby přispěl k utváření občanského vědomí a formování občanského profilu žáků základních a studentů středních škol. Bude je seznamovat  se společenskými, hospodářskými, právními, politickými a kulturními aspekty současného života, upevňovat jejich mravní a právní vědomí a kultivovat jejich osobnostní profil. Povede je  k samostatnému myšlení a rozhodování a k odpovědnému převzetí sociálních rolí. Bude v nich pěstovat žádoucí míru sebereflexe a seberegulace a směřovat k formování soustavy žádoucích motivačních hodnot a sociálních kompetencí. Současně bude vytvářet předpoklady pro jejich další studium a pro samostatný život v dospělosti.