Pokyny pro psaní diplomové práce

Zadávání práce:

Práci si zadávají studenti 1. ročníku navazující magisterského nebo FILETu studia podle harmonogramu akademického roku, obvykle do prosince. Vybírají z návrhů témat, které vypisuje katedra, popřípadě mohou přijít s tématem vlastním po dohodě s vedoucím práce a schválení tohoto tématu vedoucí katedry. Po domluvě s vedoucím práce připravují anotaci a seznam základní literatury. Spolu s vedoucím práce zadají potřebné údaje do SISu.

Struktura a rozsah práce:

1. Titulní list se všemi náležitými údaji - název univerzity, fakulty, název práce, jméno a příjmení autora práce, jméno a příjmení vedoucího práce, datum a místo odevzdání
2. Prohlášení o samostatném vypracování práce
3. Abstrakt česky
4. Abstrakt anglicky
5. Obsah s uvedením stránek
6. Vlastní text
7. Seznam použité literatury se všemi bibliografickými údaji včetně ISBN
8. Případné přílohy

Rozsah práce:

Nejméně 65 normostran vlastního textu.

Pokyny pro vypracovávání práce:

Student vypracovává práci samostatně, nepřípustná je jakákoli podoba plagiátu. V průběhu přípravy práce autor spolupracuje se svým vedoucím práce a pravidelně výsledky konzultuje. Četnost konzultací určuje vedoucí práce. Dbá nejen na odbornou, ale i jazykovou úroveň práce. Autor vychází z pramenů a sekundární literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury a cituje z ní důsledně podle citační normy.

Forma odevzdání práce:

Termín odevzdání je stanoven harmonogramem akademického roku na fakultě. V odůvodněných případech je možné na základě žádosti a doporučení vedoucího práce a rozhodnutí vedoucí katedry termín o týden posunout. Práce se odevzdává ve dvou exemplářích do podatelny fakulty. Elektronickou podobu práce nahraje student do SISu. Práce musí být v pevných deskách se základními údaji, tj. univerzitou, fakultou, názvem práce, rokem odevzdání a jménem a příjmením autora, na těchto deskách. (Nikoli v kroužkové vazbě.)