Orientační praxe ve škole (pro studenty ZSV)

Vážení a milí studenti, níže naleznete bližší informace o povaze a průběhu oborově laděné orientační praxe pro studenty ZSV.

K průběhu předmětu v aktuální praxím nepžíznivé epidemiologické situaci:

Předmět bude realizován v souladu s níže uvedeným informacemi (doporučuji přečíst), pouze s určitými modifikacemi týkajícími povahy exkurzí: exkurze budou mít buď podobu synchronního setkání, nebo asynchronního seznámení se s určitou institucí. Předmět nebude rozvrhován, protože nebude probíhat pravidelně. Synchronní exkurze budou plánovány dle domluvy se studujícími a navštívenou organizací variabilně tak, aby se neopakovaly v časových oknech, které studujícím nebudou vyhovovat. 

Jste-li přihlášeni do ZSV  paralelky přihlaste se prosím do teamu v MS Teams na adrese: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a970d41ac6e50453295d6ea59822e77b7...

První schůzka proběhne dne 23.2. 2021 v 17:00 na adrese: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODVhMjc0ZmQtNjNhZ...

 ------------------------

Oborově upřesněná anotace: V průběhu semestru studenti navštíví vybrané školy, instituce a zařízení pracující s dětmi a mládeží. Formou společných exkurzí se seznamují s reálnými podmínkami vybraných zařízení. K nejčastějším destinacím patřívá pedagogicko-psychologická poradna, diagnostický ústav a středisko výchovné péče, obecně prospěšná společnost pečující o mládež, škola při nemocnici, soukromá střední škola, alternativní škola či specificky zaměřená škola, muzeum nebo galerie s výchovně-vzdělávacím programem apod. Je třeba zdůraznit, že tento předmět nemá pevný rozvrh a že termíny plánovaných exkurzí se studenti mohou dozvídat např. pouze 10 dní před konáním exkurze; termíny se také mohou měnit s ohledem na neočekáváné komplikace vyplívající ze situace na pracovišti, jež má být navštíveno. Před exkurzemi doporučuji bedlivě sledovat emailovou schránku kvůli případným změnám. Taktéž je třeba počítat s případnou potřebou platby vstupného. Žádám studenty přihlášené k plnění předmětu, aby co nejdříve vyplnili následující elektronický formulář zjišťující jejich očekávání a možnosti: https://forms.gle/LSh5pwSy22Y8LaTeA. Termín prvního informativního setkání bude oznámen studentům korespondečně korespondenčně na počátku semetru.

Cílem předmětu je rozšířit studentům odborný obzor nabytím zkušenosti s různými oblastmi vzdělávání a péče o děti a mládež. Důraz je kladen na pestrost a výchovný a vzdělávací význam volených míst orientační praxe.

Prameny informací: Přestože pedagogické orientační praxe jsou zaměřeny především na bezprostřední kontakt s typem dané praxe a za hlavní zdroj informací lze považovat otevřený dialog se zástupci jednotlivých pracovišť, je třeba se dobře zorientovat s informacemi, jež jednotlivá pracoviště poskytují (např. prostřednictvím webových stránek), případně dohledat v databázích konkrétní prameny, které se k těmto pracovištím - či jejich typům - vztahují. 

Obvyklý průběh praxe: Nepravidelná výuka pedagogické orientační praxe se sestává z pěti až šesti setkání. První informativní setkání se odehráváí v prostorách pedagogická fakulty, ke čtyřem setkáním (exkurzím) dochází na místech orientační pedagogické praxe, tedy ve vzdělávacích, poradenských a podpůrných institucích – školách, ústavech, poradnách, galeriích, muzeích, neziskových organizacích apod. Zde se studenti seznamují s průběhem, podmínkami a specifiky praxe daných pracovišť. Jednotlivé exkurze budou probíhat podle dohody se studenty – časová náročnost bude většinou odpovídat přibližně jednomu dopoledni, v případě výjezdu na vzdálenější destinaci je třeba počítat s delším časovým průběhem. 

Na počátku semestru jsou studenti obesláni s informací o prvním informativním setkání a je jim nabídnut elektronický formulář dotazující jejich zájem o typy jednotlivých destinací a zjišťující jejich časové možnosti. V souladu s odpověďmi studentů a s možnostmi navštěvovaných pracovišť jsou určovány termíny exkurzí. Informaci o termínech exkurze obdrží studenti minimálně 14 dní předem. Po

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je

  • účast na čtyřech exkurzích,
  • individuální příprava před každou exkurzí,
  • aktivní účast na zadaných úkolech,
  • vypracování portfolia (v minimální podobě pouze zpráv z exkurzí)
  • kolokviální evaluace praxe k níž dochází po poslední exkurzi.

Studentské porfolio, jež se setává především ze zpráv z exkurzí (viz ukázka odevzdaných portfolií), odevzdává student elektronicky na adresu vyučujícího do tří týdnů od započetí zkouškového období.

V případě odůvodněné neúčasti na exkurzi se může student/ka domluvit s vyučujícím na náhradním plnění exkurze, např. samostatném náslechu výuky, návštěvě vhodné instituce či absolvování relevantní akrediované vzdělávací akce (např. konference, dílna, školení apod.) To však platí maximálně pro nahrazení dvou exkurzí.