Oborová praxe II. jednoobor Filosofie a Etika – jaro 19.03. – 13.04.2018

Pokyny pro studenta a požadavky oborového didaktika k zápočtu

Výběr místa praxe a vedoucího učitele musí být  konzultován s didaktikem ještě před  nástupem na praxi.

Požadavkem katedry je, abyste absolvovali praxi u aprobovaného vyučujícího. Pokud nemáte doporučení na konkrétní osobu, ptejte se vedení školy, koho by vám doporučili. Praxi je možné realizovat zároveň i u dvou učitelů, jeden by měl být váš vedoucí a u druhého byste mohli případně odučit pár hodin, abyste dali dohromady potřebný počet. Pokud byste měli problém s počtem hodin, můžete praxi plnit i na 2 různých školách. Zde je seznam škol, se kterými jsme dosud měli dobrou zkušenost. Pokud by škola chtěla nějaké potvrzení o tom, že vás skutečně posílá fakulta, najdete je zde. Vyplňte si jej a doneste paní sekretářce na katedru k podpisu a orazítkování. Většinou potvrzení škola nechce…

Platí pouze nové Dohody o provedení práce DOCX ] stažené aktuálně ze stránek katedry KOVF nebo Střediska praxí s letopočtem 2018

A – Pokyny pro studenta

 1. Na webových stránkách KOVF naleznete formuláře pro portfolio OP, které vám pomohou orientovat se v požadavcích na praxi a ve vedení portfolia.

 1. Nejpozději 3 dny po nástupu na praxi doručte, prosíme, vytisknuté na sekretariát katedry:

  • rozvrh hodin OV s označenými časy zvonění
  • přesnou adresu školy
  • jméno ředitele/ředitelky školy
  • jméno cvičné učitelky/cvičného učitele

Pokud chcete být o hospitaci praxe včas informováni, napište na rozvrh číslo svého mobilního telefonu, bude možné dát zprávu operativně.

Všechny tyto údaje jsou součástí formuláře Rozvrh vyučovacích hodin [ DOC ] .

Protože mohou praxe navštěvovat i ostatní členové katedry, potřebujeme mít od vás papír s rozvrhem, který bude k dispozici na sekretariátě. Je také důležité, abyste garanta praxe průběžně mailem informovali o aktuálních změnách rozvrhu.

 1. Nejpozději do 6. 4. 2018 odevzdejte na katedru dvakrát pečlivě vyplněnou Dohodu o provedení práce (musí to být stejnopis, nikoli fotokopie!). Potřebujeme mít čas formuláře zkontrolovat, abychom případně stačili doplnit chybějící údaje, než praxi skončíte.

Kvůli změně legislativy nezůstává učiteli v době praxe ani bezprostředně po jejím skončení druhý formulář dohody. Teprve po skončení praxe garant praxe z katedry do obou formulářů potvrdí, že všechno proběhlo řádně a posílá dohody děkanovi fakulty, který je pro učitele partnerem dohody. Až je podepíše děkan, posílají se peníze učitelům. Katedra nemá finanční prostředky na rozesílání smluv zpět učitelům, Pokud si to učitelé budou přát a vy to můžete zajistit, formulář dohody jim můžete po praxi doručit. (Učitelé byli v minulosti zvyklí, že jim zůstal formulář s podpisem didaktika v ruce hned v průběhu praxe. V tuto chvíli by byl formulář s podpisem garanta k ničemu, je platný až po podpisu děkana. Vysvětlete to prosím učitelům, kteří by s tím měli problémy, případně nás informujte, abychom jim zavolali nebo napsali).

Zkontrolujte, zda je dohoda řádně vyplněná – hlavně číslo účtu učitele a podpis.
Jméno studenta a obor jsou v rámečku v horní části stránky předepsané, ale snadno se přehlédne. Pozdějším odevzdáním dohody byste mohli svého vedoucího učitele poškodit.

 1. Po celou dobu pedagogické praxe si veďte portfolio:

  1. Záznamy o 6 hospitovaných hodinách [ DOC ]
  2. Záznam o všech 18 odučených hodinách [ DOC ]
  3. Přípravy (obsahují konkrétní učivo hodiny) a reflexe hodin – podrobné přípravy a rozbory pouze u 5 provedených hodin [ DOC ]
  4. Záznamy o absolvované nepřímé pedagogické činnosti – seznámení s dokumentací školy, dozory, účast na poradách apod. [ DOC ]
  5. Hodnocení oborové praxe studentem [ DOC ]
  6. Autoevaluace [ DOC ]
  7. Hodnocení studentovy praxe cvičným učitelem [ DOC ]
  8. k odevzdaným přípravám přiložte všechny písemné pomůcky využité v hodinách, formuláře, texty, atd.

 1. Po celou dobu praxe dodržujte Směrnice pro pedagogickou praxi studentů.

 2. Nejprve absolvujte Hospitace 6 vyučovacích hodin – vyplníte formulář Záznam o hospitované hodině

 3. Potom odučíte 16 hodin – o všech hodinách si vedete Záznam o odučených hodinách

 4. Celé Portfolio z pedagogické praxe odevzdáte v elektronické podobě jako přílohu mailu (prosím, neposílejte ve formatu RAR), pokud vám bude vyhovovat ruční vypisování formulářů bezprostředně při a po výuce, můžete odevzdat ručně psané portfolio. Termín odevzdání portfolia oborovému didaktikovi je do 4. května 2018.

B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

 1. odučený počet požadovaných hodin, hospitace

 2. do 6. 4. 2018 odevzdaná Dohoda o provedení práce

 3. do 4. 5. 2018 řádně a přehledně zpracované portfolio

Zápočet bude udělen na základě skupinového pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

Za oborovu didaktiku Ing. M. Dvořáková, Dr. A. Hlaváčková-Fleischerová