Oborová praxe II. studentů Základů společenských věd ve dvouoborovém studiu jaro 19. 03. – 13. 04. 2018

1) Než zahájíte souvislou praxi

Povinné proškolení studentů prostřednictvím elektronického kurzu na moodlu PŘED NÁSTUPEM NA PRAXI

Počínaje zimním semestrem ak. r. 2019 - 2020 mají všichni studenti přihlášení k plnění souvislé praxe povinnost absolvovat elektronický kurz "Proškolení studentů učitelství před pedagogickými praxemi". Cílem kurzu je získat poznatky v řadě významných oblastí, které jsou nezbytné pro přípravu studenta na realizaci pedagogických praxí na základních a středních školách a také v různých typech školských a poradenských zařízení. Kurz seznamuje studenty se základními pravidly, požadavky a právy studenta v průběhu konání pedagogických praxí. Významnou součástí elektronického kurzu je proškolení studenta v oblasti minima školských právních předpisů, dále se kurz věnuje Zákonu č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, v neposlední řadě jsou studenti informováni o koncepčních otázkách práce současné školy. K přihlášení do kurzu, dostupného na adrese https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2463, je třeba být přihlášet do prostředí Moodlu UK a znát vstupní heslo (to obdržíte od oborového didaktika).

Před nástupem na praxi dále doporučujeme seznámit se 

2) Pokyny pro studenta a požadavky oborového didaktika k zápočtu

Řádný termín souvislé praxe: 16. 3. – 9. 4. 2020

Výběr místa praxe

Požadavkem katedry je, abyste absolvovali praxi u aprobovaného vyučujícího. Pokud nemáte doporučení na konkrétní osobu, ptejte se vedení školy, koho by vám doporučili. Praxi je možné realizovat zároveň i u dvou učitelů, jeden by měl být váš vedoucí a u druhého byste mohli případně odučit pár hodin, abyste dali dohromady potřebný počet. Pokud byste měli problém s počtem hodin, můžete praxi plnit i na 2 různých školách. V příloze  tohoto dokumentu (na jeho konci) naleznete (zanedlouho) aktualizovaný seznam základních škol, se kterými jsme dosud měli dobrou zkušenost. Nevolíte-li jednu z doporučených škol, musí být výběr místa praxe a vedoucího učitele konzultován s jedním z oborových didaktiků ještě před nástupem na praxi.

Pokud by škola chtěla nějaké potvrzení o tom, že vás skutečně posílá fakulta, najdete je zde. Vyplňte si jej a doneste paní sekretářce na katedru k podpisu a orazítkování. Většinou potvrzení škola nevyžaduje.

Platí pouze nové Dohody o provedení práce [ viz příloha tohoto dokumentu (dole) ] stažené aktuálně ze stránek katedry KOVF nebo Střediska praxí s letopočtem 2020.

A – Pokyny pro studenta

 1. Na webových stránkách KOVF naleznete formuláře pro portfolio OP, které vám pomohou orientovat se v požadavcích na praxi a ve vedení portfolia.

 1. Nejpozději třetí den po nástupu na praxi 

  • odevzdejte na katedru vyplněný formulář rozvrhu hodin s označenými časy zvonění ( Z důvodu možné hospitace zanechte též své telefonní číslo) [viz příloha dole] (Formulář adresovaný paní dr. Dvořákové můžete zanechat na sekretariátě katedry, v podatelně či zaslat poštou na adresu katedry.)
  • souběžně vyplňte elektronický formulář  se základními informacemi o Vaší praxi - odkaz na elektronický formulář .
 1. Nejpozději do 30. 3. 2020 odevzdejte na katedru dvakrát pečlivě vyplněnou Dohodu o provedení práce . Věnujte prosím pozornost následujícím požadavkům: Odevzdané dohody musejí mít podobu stejnopisu, nikoli fotokopie; zkontrolujte, zda nechybí číslo účtu učitele, jeho podpisy a  Vaše jméno a Váš studijní obor. Pečlivě tedy zkontrolujte, zda je dohoda řádně vyplněná, Jméno studenta a obor jsou v rámečku v horní části stránky předepsané, ale snadno se přehlédnou. Pozdějším odevzdáním dohody byste mohli svého vedoucího učitele poškodit.

Po skončení praxe garant praxe z katedry do obou formulářů potvrdí, že všechno proběhlo řádně a posílá dohody děkanovi fakulty, který je pro učitele partnerem dohody. Až je podepíše děkan, posílají se peníze učitelům. Středisko praxe rozesílá podepsané dohody fakultním učitelům.

 1. Po celou dobu pedagogické praxe si veďte portfolio:

  1. Záznamy o 4 hospitovaných hodinách [ DOC ]
  2. Záznam o všech 12 odučených hodinách [ DOC ]
  3. Přípravy (obsahují konkrétní učivo hodiny) a reflexe hodin – podrobné přípravy a rozbory pouze u 3 provedených hodin [ DOC ]
  4. Záznamy o absolvované nepřímé pedagogické činnosti – seznámení s dokumentací školy, dozory, účast na poradách apod. [ DOC ]
  5. Hodnocení oborové praxe studentem [ DOC ]
  6. Autoevaluace [ DOC ]
  7. Hodnocení studentovy praxe cvičným učitelem [ DOC ]
  8. k odevzdaným přípravám přiložte všechny písemné pomůcky využité v hodinách, formuláře, texty, pracovní listy atd.
 1. Po celou dobu praxe dodržujte Směrnice pro pedagogickou praxi studentů.

 2. Nejprve absolvujte Hospitace 4 vyučovacích hodin – vyplníte formulář Záznam o hospitované hodině

 3. Potom odučíte 12 hodin – o všech hodinách si vedete Záznam o odučených hodinách

 4. Celé Portfolio z pedagogické praxe odevzdáte v elektronické podobě jako přílohu mailu (prosím neposílejte ve formatu RAR) či fyzicky (pokud vám bude vyhovovat ruční vypisování formulářů bezprostředně při a po výuce, můžete odevzdat ručně psané portfolio). Termín odevzdání portfolia je 4. 5. 2020.

B – Požadavky oborového didaktika k udělení zápočtu za oborovou praxi:

 1. Včasné odevzdnání tištěné podoby rozvrhu
 2. Odučený počet požadovaných hodin, hospitace

 3. do 30. 3. 2020 odevzdaná Dohoda o provedení práce

 4. do 4. 5. 2020 odevzdané řádně a přehledně zpracované portfolio

Zápočet bude udělen na základě individuálního pohovoru nad portfoliem. Můžete se hlásit na termíny, které budou vypsané v SISu před začátkem a na začátku zkouškového období.

Za oborovu didaktiku Michaela Dvořáková, Zbyněk Zicha

PřílohaVelikost
Soubor dohody-2020-formular.docx31.81 KB