Navazující magisterské studium – Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy – Maior/Minor

Charakteristika programu

Studium magisterského studijního programu Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školy poskytuje absolventovi plnou aprobaci pro výuku předmětu Občanská výchova na druhém stupni základní školy a předmětů Základy společenských věd, Společenské vědy, Občanská výchova a Občanská nauka na všech typech středních škol. Cílem studijního programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – základy společenských věd je poskytnout absolventovi vzdělání ve společenských vědách s důrazem na jejich interdisciplinární provázanost a jejich vztah k problematice současného světa. Studijní program respektuje vyváženost kognitivní, metodické a výchovné stránky vzdělávání a studující učí pracovat s rozdílnými předpoklady a východisky, jež jednotlivé společenské vědy skýtají pro porozumění člověka a současné společnosti. Studijní program zrcadlí tematickou strukturu odpovídajících vzdělávacích oblastí. Vedle odborných znalostí vybavuje absolventa odbornými dovednostmi a způsobilostmi v pedagogické práci, komunikaci, argumentaci a v systematickém a kritickém postoji k výzvám současného svět. Specifikem tohoto studijního programu je interdisciplinarita a jeho orientace na problémy současného světa, vzdělání v oblasti soudobých směrů vyučování a v praktickém osvojení efektivních didaktických metod práce s interdisciplinárním provázáním se sociálními vědami a filosofie.

Jedinečnost vzdělávacího programu spatřujeme v důrazu na obě základní složky učitelské přípravy a jejich provázanost (obor a oborová didaktika) ve spojení s učitelskou propedeutikou (pedagogika, psychologie, speciální pedagogika). V učitelských programech na Pedagogické fakultě UK je kladen velký důraz na reflektivní přístupy v nabývání profesních kompetencí s cílem diferencovat metody a vzdělávací prostředky, individualizovat a diferencovat přístupy k žákům, včetně důrazu na formativní hodnocení žáků.

Studijní plán „maior“ obsahuje předměty směřované k závěrečné práci: seminář, příprava a odevzdání diplomové práce.

Informace o uplatnění studentů

Studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – základy společenských věd připravuje absolventy k učitelské profesi na druhém stupni základních škol, na vyšších odborných školách, na gymnáziích a na všech ostatních typech středních škol. Pokud absolvent nevolí učitelské povolání uplatní se ve státních i soukromých institucích zabývajících se vědou, školstvím, vývojem a inovacemi, může nalézt uplatnění v kulturních institucích.

Odkaz na studijní plán Maior