Informace k praxím pro spolupracující pedagogy

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

děkujeme za Vá zájem spolupracovat s námi na realizací pedagogických praxí v rámci bakalářského a magisterského studia ZSV.

Michaela Dvořáková a Zbyněk Zicha

Možnost spolupráce

Pokud máte zájem spolupracovat s námi na realizaci souvislé pedagogické praxe pro SŠ, vyplňte prosím následujcí elektronický dotazník, a to nejlépe do 31. 5. - https://forms.gle/7S4eGqdSuk1f1o3h8

Informace k projektu Společenství praxe, na němž participovala naše katedra:

Cílem projektu by podpora profesních kompetencí učitelů a studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe zajišťovalo pravidelnou spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence a vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.

Více informací: https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/

Na základě tohoto projektu vznikla nálsedující metodika:

Dvořáková, Michaela; Zicha, Zbyněk; Podzimek Michal et al. Vzdělávací modul Občanské a sociální kompetence  s metodikou. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Rok vydání: 2019. 1. vydání  ISBN 978-80-7603-061-9. (dostupné zde: https://pages.pedf.cuni.cz/sc25/files/2019/10/Modul_Obcanske_socialni_kompetence.pdf

Informace k souvislé praxi magisterského studia

Studenti navazujícího magisterského studia plní v letního semestru prvního ročníku souvislou praxi na základní škole prvního ročníku, zatímco středoškolskou souvislou praxi plní v zimním semestru druhého ročníku. Základní informace k praxím jsou dostupné na internetových stránkách katedry (viz níže). Přípravám na praxe je věnováno obvykle též několik didaktických seminářů na počátku semestrů. Po návratu studetnů z praxí probíhají probíhají reflexe těchto praxí během didaktických seminářů. Podmínkou k započtení souvislé praxe je též kolokviální pohovor nad portfoliem z praxe, který probíhá v měnších skupinkách či individuálně.

Před nástupem na souvislou praxi mají studenti za povinnost absolvovat elektronické proškolení v oblasti minima školských právních předpisů, jehož absolvování mohou prokázat certifikátem.Studenti mohou požádat oborové didaktiky, aby jim vydali potvrzení o tom, že v dané době plní souvislou pedagogickou praxi.

Prostřednictvím následujících odkazů můžete nahlédnout na souhrnné informace k Souvislým pedagogický praxím:

Informace k bakalářským praxím

Inforamace k praxím bakalářského studia naleznete prostřednictvím tohoto odkazu

Pro bližší informace kontaktuje oborové didaktiky:

  • Ing. Michaelu Dvořákovou, Ph.D. - michaela.dvorakova(at)pedf.cuni.cz
  • Mgr. Zbyňka Zichum Ph.D. - zbynek.zicha(at)pedf.cuni.cz