Výběrové řízení pro obsazení míst na Praktické stáže (Traineeships) v akademickém roce 2021/2022 v rámci programu Erasmus+.

Pro zařazení do výběrového řízení musí student/-ka doručit nejpozději do pondělí

8. března 2021 do 15:00 hod.

do kanceláře Oddělení pro zahraniční vztahy (M. Rettigové 4, dveře R443) tyto dokumenty:

  • životopis v ČJ,
  • motivační dopis v ČJ (vč. emailového kontaktu studenta a uvedení plánované délky stáže),
  • studijní průměr (výpis ze SIS potvrzený Studijním oddělením),
  • certifikát nebo jiný dokument potvrzující jazykovou úroveň studenta/-ky v jazyce stáže (případně dle domluvy),
  • souhlas/doporučení koordinátora z katedry, kam student/-ka patří,
  • předběžný souhlas s přijetím od přijímající instituce (stačí vytištěný e-mail) s uvedením předpokládaného termínu a délky stáže.

Na pozdě odevzdané přihlášky nebude brán zřetel!

Výběrové řízení poté proběhne 31. 3. 2021 (čas bude upřesněn emailem) v kanceláři Oddělení pro zahraniční vztahy (M. Rettigové 4, místnost R442).

Kritéria výběrového řízení:

  1. Studijní průměr studenta/-ky
  2. Jazykové dovednosti studenta/-ky v jazyce stáže
  3. Motivace a přínos stáže pro studenta/-ku

Komise výběrového řízení může udělit každému kandidátovi body v rozmezí 0-60 bodů dle níže uvedených propozic. Minimální hranice pro úspěch ve výběrovém řízení je 30 bodů. Studenti s nejvyšším počtem bodů budou vyslání na praktickou stáž, dle finančních možností fakulty (rozpočet na praktické stáže v rámci programu Erasmus+).

Propozice k jednotlivým kritériím výběrového řízení:

Ad 1. Studijní průměr studenta/-ky (0-20bodů)

a) Studijní průměr do 1,2 => 20 bodů

b) Studijní průměr v rozmezí 1,3 – 1,8 => 15 bodů
c) Studijní průměr v rozmezí 1,9 – 2,4 => 10 bodů
d) Studijní průměr v rozmezí 2,5 – 3,0 => 5 bodů
e) Studijní průměr nad 3,1 => 0 bodů

V případě studentů doktorského studia:

a) Student/-ka má splněny všechny povinnosti => 20 bodů
b) Student/-ka má splněny jen některé povinnosti => 10 bodů
c) Student/-ka nemá splněny své povinnosti =>0 bodů

Ad. 2. Jazykové dovednosti studenta/-ky v jazyce stáže (0–20 bodů)

a) Velmi dobrá úroveň (úroveň C1 nebo vyšší, doložena certifikátem nebo jiným podobným potvrzením) => 20 bodů
b) Více než dostačující (úroveň C1 nebo vyšší, nedoložena certifikátem, ale ověřena výběrovou komisí) => 15 bodů
c) Dostačující úroveň (úroveň B2, doložena certifikátem, jiným podobným potvrzením, nebo ověřena výběrovou komisí) => 10 bodů
d) Spíše nedostatečná úroveň (úroveň B1, ověřena výběrovou komisí) => 5 bodů
e) Nedostatečná úroveň (úroveň nižší než B1, ověřena výběrovou komisí) => 0 bodů

Ad. 3. Motivace a přínos stáže pro studenta/ku (0–20 bodů)

a) Student/-ka je vysoce motivovaný/á, má jasně dané cíle své stáže, stáž přímo souvisí s oborem jeho/jejího studia a bude velmi prospěšná => 20 bodů
b) Student/-ka je motivovaný/á, cíle své stáže nemá zcela jasně zformulovány, stáž však přímo souvisí s oborem jeho/jejího studia a bude velmi prospěšná => 15 bodů
c) Student/-ka je motivovaný/á, cíle své stáže má jasně zformulovány, stáž však přímo nesouvisí s oborem jeho/jejího studia, bude prospěšná jen částečně => 10 bodů
d) Motivace studenta/-ky je nejasná, cíle své stáže nemá jasně zformulovány, stáž však přímo souvisí s oborem jeho/jejího studia a bude prospěšná => 5 bodů
e) Motivace studenta/-ky je nejasná, cíle své stáže nemá jasně zformulovány, stáž přímo nesouvisí s oborem jeho/jejího studia, nebude příliš prospěšná => 0 bodů