Informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška k doktorskému studiu

Souhrnné a aktualizované inforamce o podmínkách přijímacího řízení na PedF UK  naleznete na adrese: https://pedf.cuni.cz/PEDF-87.html .

Termín odevzdání přihlášek pro zahájení studia v akademickém roce 2020/2021 je stanoven na 30. 4. 2020.

Přijímací řízení se koná dne 12. 6. 2020


Náhradní termín připadá na 26. 6. 2020

...................

Požadavky k přijímacímu řízení do doktorského studia

Filozofie výchovy a vzdělávání

Kód programu: 0111VD19A1292

Garant programu:. doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (michael.hauser [at] pedf.cuni.cz)

(viz též https://pedf.cuni.cz/PEDF-1979.html )


Charakteristika programu:

Cílem doktorského studia je vědecká příprava pracovníků, kteří svou samostatnou tvůrčí činností budou rozvíjet teorie a výzkum v oblasti filozofie výchovy a vzdělávání, filozofie a etiky se zaměřením na studium obecných problémů v současné společnosti. Doktorské studium je koncipováno jako propojení dějinného vývoje filozofických koncepcí a současných teorií a výzkumů, jež vytvářejí širší rámec pro filozofii výchovy a vzdělávání. Doktorské studium se zaměřuje na prohloubení znalostí v oboru, na rozvinutí kreativního a zároveň kritického a koncepčního myšlení, na kultivaci schopnosti působit v akademickém a zároveň v širším veřejném prostoru. Tyto cíle jsou naplňovány v českém i mezinárodním kontextu. Doktorské studium má mezinárodní rozměr díky zahraničním členům oborové rady (Princeton University USA), díky klíčovým osobám, kteří vystudovali či působili na zahraničních univerzitách, a díky mezinárodním kontaktům klíčových osob. Doktorské studium je realizován spolu s Filosofickým ústavem AV ČR. Doktorand má možnost konzultovat témata své dizertace s odborníky ve Filosofickém ústavu AV ČR. Toto pracoviště se zároveň podílí na školení a výuce doktorandů a poskytuje k tomu potřebné materiální zabezpečení. Diplom absolventa tohoto studijního programu bude obsahovat větu, že studijní program byl uskutečněn ve spolupráci UK a AV ČR. Dalším specifikem je, že student získává dovednosti nejen akademické povahy, nýbrž je vzděláván také v popularizaci vědy.


Přijímací zkouška:

Doktorský studijní program navazuje zejména na programy z oblasti filozofie, ale je otevřen rovněž absolventům magisterských programů z jiných společenských věd. Součástí přijímacího řízení je přijímací zkouška, v jejímž rámci přijímací komise posuzuje jak uchazečův zájem o obor, tak jeho předpoklady k vědecké práci (např. schopnost používat terminologii oboru, formulovat vstupní hypotézu výzkumu, navrhnout metodologii výzkumu). Uchazeč o studium musí předložit návrh projektu doktorské práce a seznam prostudované odborné literatury. Projekt musí obsahovat charakteristiku tématu, formulaci vstupní hypotézy výzkumu, návrh výzkumných metod, přehled zahraniční a domácí odborné literatury k tématu. V rámci přijímacího zkoušky vede komise s uchazečem diskusi, ve které musí uchazeč obhájit návrh svého projektu a prokázat hlubší znalosti vědního oboru.


Kritéria hodnocení:

Uchazeč může získat maximálně 10 bodů, schválený počet bodů pro přijetí je získání minimálně 7 bodů.


Podmínky přijetí:

Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří splní všechny podmínky přijímacího řízení:

a) dodání ověřené kopie dokladu o ukončení magisterského studijního programu,

b) složení přijímací zkoušky, získání min. počtu 7 bodů stanovených děkanem k přijetí,

c) případná další podmínka dle specifikace daného studijního oboru.


Návrh témat disertačních prací:

Adornova koncepce výchovy

Role identit v současném společenskovědném myšlení

Komenský a alternativní pojetí výchovy

Etický problém humanismu a posthumanismu v dnešní kultuře

Ontologie mnohosti a pravdy jako filozofický předpoklad výchovy a vzdělávání

Proměny autenticity na konci postmoderní éry


Informace o uplatnění absolventů:

Absolvent doktorského studijního programu je připraven na tvůrčí badatelskou činnost v oblasti filozofie, s užším zaměřením na filozofii výchovy a vzdělávání. Ovládá předpoklady filozofického myšlení na poli výchovy a vzdělávání, a to jak z hlediska diachronního, tak synchronního. Studiem získal schopnost posuzovat a koncepčně vytvářet cíle a strategie výchovy a vzdělávání z hlediska filozofického, a může tak přispět k rozvoji evropského i globálního myšlení v rámci vzdělanostní společnosti. Absolvent je připraven pro edukačně vědeckou činnost na vysoké škole, v relevantních výzkumných ústavech, ale také pro činnost politickou z obecně prospěšného hlediska.