Bakalářské zkoušky do ak. r. 2018-2019

Otázky ke státním závěrečným zkouškám pro základy společenských věd platné do ak. r. 2018-2019

Základní informace

1. Písemná část zkoušky:

Součástí zkoušky je napsání a obhájení bakalářské práce podle zadání, které student s vedoucím práce vypracuje ve druhém ročníku studia.

2. Ústní bakalářská zkouška:

a) Je komisionální.
b) Student/ka je povinen/povinna předložit seznam prostudované literatury v rozsahu 20 titulů, z toho 15 z filosofie a etiky.
c) Student/ka odpovídá na tři otázky, z nichž první je ze skupiny filosofie, etika a logika (A), druhá ze skupiny sociologie, politologie a právo (B) a třetí ze skupiny ekonomie, regionální historie a antropologie (C) – viz. okruhy bakalářských zkoušek.
d) Před zkouškou si student/ka vytáhne tři čísla, jež označují tematické okruhy. Zkoušející na základě vylosovaných okruhů specifikují otázky. Otázky jsou specifikovány s přihlédnutím k prostudované literatuře a absolvovaným volitelným kurzům.

Soubory tematických okruhů (včetně literatury)

 
A: Filosofie, etika, logika
1. Filosofie (systematická)
A 1.

Základní charakteristiky filosofie

● Paradigmata a jejich charakteristiky

● Definice filosofie a jejich vysvětlení

● Proměny filosofie s koncem metafyziky

A 2.

Bytí a bytné charakteristiky (ontologie a metafyzika)

● Bytí a jsoucí

● Esence a existence

● Pohyb, prostor a čas

A 3.

Problematika poznání (noetika)

● Pravda

● Podoby skepse

● Empirismus a racionalismus

A 4.

Problematika člověka (filosofická antropologie)

● Antika (zoon legon echon, zoon politikon)

● Středověk (imago Dei)

● Novověké pojetí člověka (ego cogito)

● Moderní a postmoderní koncepce

A 5.

Zakotvenost a transcendence

● Příroda a tělesnost.

● Duše a duch

● Bůh a důkazy boží existence

A 6.

Filosofie provádějící

● Filosofie vědy a jazyka

● Filosofie umění a náboženství

● Filosofie práva a politická filosofie

Povinná literatura:

• BENYOVSKÝ, Ladislav a kol. Úvod do filosofického myšlení, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007.
• ANZENBACHER, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2010.

Doporučená literatura:

• BACON, Francis. Nové organon. Praha: Svoboda, 1990.
• DESCARTES, René. Meditationes de prima philosophia = Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH, 2010.
• DESCARTES, René. Rozprava o metodě. Praha: Svoboda, 1992.
• KANT, Immanuel. Prolegomena ke každé příští metafyzice, jež se bude moci stát vědou. Praha: Svoboda, 1992.
• NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda. Praha: Aurora, 2001.
• NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie, čili, Hellénství a pesimismus. Praha: Vyšehrad, 2014.
• PATOČKA, Jan. Péče o duši: soubor statí a přednášek o postavení člověka ve světě a v dějinách. I, Stati z let 1929-1952. Praha: OIKOYMENH, 1996.
• PELCOVÁ, N. Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál 2010.
• PLATÓN. Faidros. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2000.
• PLATÓN. Theaitétos. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2007.
• PLATÓN. Ústava. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2014.

Zpět na začátek stránky


 
2. Dějiny etiky a filosofie
A 7.

Antická filosofie a etika

● Presokratici

● Sokrates, Platón, Aristotelés

● Helenistická filosofie a etika

A 8.

Středověká a renesanční filosofie a etika

● Patristika

● Scholastika

● Renesance

A 9.

Metafyzika a etika 17. a 18. století

● Racionalismus

● Empirismus

● Encyklopedisté

A 10.

Německá klasická filosofie a její rozpad

● I.Kant.

● J. G. Fichte, G. W. F. Hegel, L. Feuerbach

● K. Marx, A. Schopenhauer, F.W. Nietzsche,

A 11.

Filosofie a etiky 20. století

● Pozitivismus, novopozitivismus a analytická filosofie

● Existencialismus, fenomenologie, hermeneutika

● Marxismus, kritická a postmoderní teorie

Povinná literatura:

• HÖFFDING, Harald a KRÁL, Josef. Přehledné dějiny filosofie. Praha: Česká grafická Unie, 1946.
• ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Praha: Academia, 2001.

Doporučená literatura:

• ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Překlad Antonín Kříž. Praha: P. Rezek, 1996.
• AUGUSTIN, Vyznání. Praha: Kalich 2012.
• HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Úvod k dějinám filosofie. Praha: Rovnost, 1952.
• KANT, Immanuel. Kritika praktického rozumu. Praha: Svoboda, 1996.
• LOCKE, John. Esej o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1984.
• PLATÓN. Gorgias. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2000.
• PLATÓN. Sofistés. Překlad František Novotný. Praha: OIKOYMENH, 2009.
• SARTRE, Jean-Paul. Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004.
• WITTGENSTEIN, Ludwig. Filosofická zkoumání. Praha: Filosofia, 1998.

Zpět na začátek stránky

3. Logika
A 12.

Předmět logiky, vývoj (formální) logiky, vztah výrazu a významu

● Předmět logiky a tři základní přístupy k němu.

● Tři hlavní období vývoje formální logiky.

● Vztah výrazu a významu

A 13.

Charakteristika logických systémů

● Moderní výroková logika (jazyk, správně utvořená formule, usuzovací pravidla).

● Moderní predikátová logika (jazyk, správně utvořená formule, usuzovací pravidla).

● Deduktivní důkazní postupy výrokové logiky

(tabulka pravdivostních hodnot, přímý a nepřímý důkaz, supoziční odvození).

A 14.

Tradiční sylogistika, logický čtverec a zobrazování premis úsudku

● Subjekt-predikátové výroky, jejich členění a třídění, zobrazení výroku diagramem.

● Vztahy na logickém čtverci (kontrárnost, subkontrárnost, kontradikce, subalternace).

● Střední termín, figury a mody sylogismu, zobrazení premis (Venn nebo Euler)

A 15.

Teorie argumentace

● Zásady zdravé argumentace

● Vady a klamy v argumentaci

● Disputační technika (důkazní strategie odpůrce a zastáncovy výtky důkazu)

Povinná literatura:

• ANZENBACHER, A. Úvod do filosofie. Praha: SPN, 1990. (ss. 154 – 173)

Doporučená literatura:
• JAURIS, Miroslav a ZASTÁVKA, Zdeněk. Základy neformální logiky: učební text pro střední školy. 1. vyd. Praha: S & M, 1992.

Zpět na začátek stránky


B. Sociologie, politologie, právo
1. Sociologie
B 1.

Klasikové sociologie

● Karel Marx

● Max Weber

● Emile Durkheim

B 2.

Hlavní paradigmata sociologického myšlení 20. století

● Funkcionalismus

● Konfliktualismus

● Interpretativní paradigma

B 3.

Problémy soudobé společnosti

● Třídy, vrstvy a sociální mobilita

● Globalizovaná, postmoderní a postindustriální společnost

● Pohlaví a gender v sociologii

B 4.

Sociologie a generace rodiny

● Pojem dětství, mládí, střední generace a stáří v sociologii

● Rodina z pohledu sociologických teorií

● Proměny rodiny v 19. a 20. století

B 5.

Oborové sociologie

● Sociologie výchovy a vzdělávání

● Sociální globalizace

● Sociální změna

Povinná literatura:

• KELLER, J. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2004.
• PETRUSEK, Miloslav. Základy sociologie. Praha: Akademie veřejné správy, 2009.

Doporučená literatura:

• KELLER, Jan. Teorie modernizace. Praha: SLON 2007.

Zpět na začátek stránky


2. Politologie
B 6.

Politická moc – základní fenomén politiky a politologie

● Podstata politické moci

● Legalita a legitimita politické moci

● Způsoby nabývání moci

B 7.

Dělba státní moci v právním státě

● Principy dělby státní moci

● Horizontální dělba moci (zákonodárná, výkonná, soudní)

● Vertikální státní moc (územní správa a samospráva)

B 8.

Demokracie v moderní společnosti

● Formy a typy demokracie

● Principy demokracie

● Aktuální problémy demokracie

B 9.

Politické strany a politická hnutí – jejich místo v soudobých politických systémech

● Politická hnutí a politické strany – jejich podstata a rozdíly

● Vznik, vývoj a funkce politických stran

● Klasifikace politických stran

B 10.

Volby a volební systémy

● Podmínky svobodných, demokratických voleb

● Typy voleb

● Charakteristika volebních systémů

Povinná literatura:

• CABADA, L. a kol. Úvod do studia politické vědy. Praha: Eurolex Bohemia, 2004.
• DAVID, R. Politologie – základy společenských věd. Olomouc: Nakl. Olomouc 1999.

Doporučená literatura:

• VODIČKA, K. - CABADA, L.: Politický systém České republiky: historie a současnost. Praha: Portál, 2003.
• KOHÁK, E. Průvodce po demokracii. Praha: SLON 1997.
• KUNC, J. et al. Demokracie a ústavnost. V Praze: Karolinum, 1999.

Zpět na začátek stránky3. Právo
B 11.

Prameny práva

● Základní a subsidiární prameny práva

● Výhody (nevýhody) pramenů práva preferovaných různými typy právních kultur

● Hierarchický systém právních předpisů

B 12.

Formy realizace práva

● Právní skutečnosti

● Interpretace práva

● Individuální právní akt

B 13.

Právní odpovědnost

● Objektivní a subjektivní právní odpovědnost, speciální druhy odpovědnosti

● Formy zavinění

● Okolnosti vylučující protiprávnost

B 14.

Definiční znaky státu a vznik státu

● Způsoby nabytí státního území

● Občanství ČR

● Koncepce vysvětlující vznik státu

B 15.

Formy státu

● Formy vlády

● Lidská práva

● Učlenění státu

Povinná literatura:

• BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří a GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Praha: ASPI, 2004.
• ŠÍMA, Alexander a SUK, Milan. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 14. doplněné vydání. V Praze: C.H. Beck, 2015.

Doporučená literatura:

• HOLLÄNDER, P. Právní filosofie. Plzeň: A. Čeněk 2013.
• MARŠÁLEK, P. Právo a společnost. Praha: Auditorium 2008.
• VARVAŘOVSKÝ, P. Základy práva: O právu, státě a moci. 1. vydání. Praha : ASPI Publishing 2009.

Zpět na začátek stránkyC. Ekonomie, regionální historie, antropologie (C1 - C15)
1. Ekonomie
C 1.

Ekonomie jako věda

● Ekonomie – předmět a metody zkoumání

● Mikro- a makroekonomie. Ekonomické teorie

● Ekonomie, ekonomika, hospodářská politika

C 2.

Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích, ve střední a východní Evropě a v ČR

● Ekonomický vývoj ve vyspělých zemích a hlavní kritéria jeho hodnocení

● Postavení ČR ve světovém hospodářství a možnosti a meze jeho hodnocení

● Transformace ekonomik střední a východní Evropy a ČR v tržní hospodářství a její výsledky

C 3.

Tržní ekonomika a hlavní principy jejího fungování

● Trh a jeho charakteristika, nabídka, poptávka, cena, konkurence

● Podnikání, jeho podstata a formy, hospodaření s penězi

● Cenné papíry a burza cenných papírů, burza cenných papírů Praha

C 4.

Makroekonomie, předmět zkoumání, makroekonomické teorie

● Hospodářské cykly, zaměstnanost a nezaměstnanost, politika zaměstnanosti

● Peníze, cena, inflace

● Hospodářská politika, cíle, nástroje formy, účinnost

C 5.

Světová ekonomika a předmět jejího zkoumání

● Světové hospodářství, vznik vývoj, struktura, vyspělé ekonomiky, rozvojové ekonomiky

● Regionalizace a globalizace světového hospodářství

● Mezinárodní ekonomická integrace. Integrační procesy ve světě. Evropská integrace. Evropská unie

Povinná literatura:

• VLČEK, J. et al. Ekonomie pro neekonomy. Praha: Codex Bohemia, 1998.

Doporučená literatura:

• KLÍNSKÝ, Petr et al. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008. 
• CIHELKOVÁ, E.; JAKŠ, J., et al.
Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2005.
• KLÍNSKÝ, Petr et al. Finanční gramotnost: obsah a příklady z praxe škol. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání, 2008.

Zpět na začátek stránky
2. Regionální historie
C 6.

Územní vývoj zemí koruny české

● Zformování jádra českého státu ve středověku

● Vývoj zemí koruny české ve 14. – 20. století

● Postavení českých zemí v habsburské monarchii

● Vývoj československého státu po roce 1918

C 7.

Vývoj měny na území českého státu

● Česká měna ve středověku.

● Měna v habsburské monarchii.

● Ekonomické otřesy a státní bankroty.

● Měna československého a českého státu a Evropské unie.

C 8.

Státní symboly: vývoj a podoba českého znaku a státní vlajky

● Vývoj státního znaku českých zemí

● Státní vlajka

● Vývoj státního znaku Československé a České republiky

● Státní vlajka Československé a České republiky

C 9.

Národnostní a náboženský vývoj českých zemí

● Národnostní vývoj českých zemí od středověku do poloviny 19. století

● Národnostní problémy českých zemí v éře Rakouského císařství

● Národnostní politika Československé republiky 1918-1945

● Národnostní vývoj v Československu a Česku po roce 1945

C 10.

Pomocné vědy historické a jejich význam

● Pomocné vědy historické, jejich vymezení a význam

● Paleografie a vývoj písma na českém území

● Chronologie a počítání času v evropském prostoru

Povinná literatura:

• ČORNEJ, Petr: Dějiny zemí koruny české. Praha ; Litomyšl : Paseka, 2003.

Doporučená literatura:

• HLAVÁČEK, Ivan, NOVÝ, Rostislav a KAŠPAR, Jaroslav. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany: H & H, 2002.
• SEDLÁČEK, Pavel a GREGOROVIČOVÁ, Eva, ed. Česká panovnická a státní symbolika. Praha: Státní ústřední archiv, 2002.3. Antropologie
C 11.

Vymezení antropologie

● Předmět studia antropologie

● Vztah antropologie k přírodním a společenským vědám

● Antropologické školy a jejich představitelé

C 12.

Střet kultur

● Kulturní šok jako důsledek střetu kultur

● Akulturace, kulturní kontakty, vznik a zánik kultur

● Kulturní změna (endogenní – exogenní změna; evolucionismus – difuzionismus)

C 13.

Metody výzkumu

● Metody výzkumu v antropologii

● Etnocentrismus a kulturní relativismus (F. Boas, R. Benedictová)

● Aplikovaná antropologie

C 14.

Problematika lidské společnosti

● Pohledy z hlediska biologického a kulturního determinismu (M. Meadová)

● Jazyk, verbální a neverbální komunikace

● Strukturální antropologie (C. Lévi-Strauss)

C 15.

Rodina, manželství, rituály

● Rodina jako enkulturační instituce

● Manželství a jeho formy

● Rituály, přechodové rituály (A. van Gennep)

Povinná literatura:

• MURPHY, R. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON 2003.
• SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál 2010.

Doporučená literatura:

• BUDIL, J.. Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton 2003.
• ERIKSEN, T. H. Sociální a kulturní antropologie. Praha: Portál 2008.

Zpět na začátek stránky