Anotace předmětu

Kurz Filosofie výchovy kultivuje u budoucích učitelů schopnost promýšlet povahu vlastní práce. Zabývá se výchovou ve třech základních rovinách, jako vztahu člověka ke světu (ontologie výchovy), jako vztahu člověka ke společnosti (fylogeneze výchovy) a vztahu k sobě samému (ontogeneze výchovy). Děje se tak v 6 tematických celcích: Výchova v krizi a výchova jako východisko z krize světa. Dilemata a antinomie výchovy a vzdělávání. Prameny a proměny výchovné autority. Archetypy výchovy. Východiska a podoby moderní pedagogické antropologie. Výchova v postmoderní reflexi.